Criteris d’avaluació del caràcter de l’emprenedoria innovadora i de l’emprenedoria escalable

El 21 de juliol es va publicar al BOE l’Ordre PCM/825/2023, per la qual es regulen els criteris i el procediment de certificació d’empreses emergents que donen accés als beneficis i especialitats reconegudes a la Llei 28/2022, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents.

 

Quins són els criteris d’avaluació del caràcter de l’emprenedoria innovadora?

Es considerarà que una empresa desenvolupa un projecte d’emprenedoria innovadora quan la seva finalitat sigui resoldre un problema o millorar una situació existent mitjançant el desenvolupament de productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació amb l’estat de la tècnica i que porti implícit un risc de fracàs tecnològic, industrial o en el propi model de negoci.

 

L’empresa haurà de complir almenys una d’aquestes condicions:

 • Les despeses en investigació, desenvolupament i innovació tecnològica representin, almenys, un 15% respecte de les despeses totals de l’empresa durant els dos exercicis anteriors, o, en l’exercici anterior quan es tracti d’empreses de menys de dos anys.
 • Que l’empresa sol·licitant hagi estat beneficiària d’inversió, finançament o ajuts públics pel desenvolupament de projectes d’I+d+i o d’emprenedoria innovadora en els últims tres anys sense haver patit revocació per incorrecte o insuficient execució de l’activitat finançada.
 • Que l’empresa disposi d’un informe motivat emès pel Ministeri de Ciència i Innovació, respecte al seu alt grau d’innovació.
 • Que l’empresa acrediti gaudir de bonificacions en la cotització a la Seguretat Social per tenir contractat personal investigador.
 • Que l’empresa disposi d’un Segell Pime Innovadora concedit pel Ministeri de Ciència i Innovació.
 • Que l’empresa disposi de Certificació de Jove Empresa Innovadora emesa per AENOR (EA0043) o de Certificació de Petita o microempresa Innovadora emesa per AENOR (EA0047) o Certificació conforme a la norma UNE 166.002 – Sistemes de gestió de la I+D+i.

 

Quins són els criteris d’avaluació del caràcter de l’emprenedoria escalable?

L’entitat certificadora valorarà el grau d’escalabilitat de l’empresa sol·licitant, segons allò establert a l’article 4.3 de la Llei 28/2022, del 21 de desembre, a partir de l’anàlisi dels següents criteris:

 

 • Grau d’atractiu del mercat. Es valorarà l’oferta i la demanda del sector en el qual opera l’empresa sol·licitant, la generació de tracció, les estratègies de captació d’usuaris o clients, així com el creixement de la demanda, la sensibilitat de la demanda al cicle econòmic, les barreres d’entrada per a nous oferents, així com altres aspectes que poden ajudar a establir o inferir el grau d’atractiu del mercat.
 • Fase de la vida de l’empresa. Es valorarà la implementació de prototips i l’obtenció d’un producte mínim viable o la posada al mercat del servei. Així com la posició de l’empresa sol·licitant al mercat, si els seus productes o serveis estan o no al mercat, des de quan es comercialitzen, quant temps porten en desenvolupament, o quant temps tardaran en arribar a la fase de comercialització, entre d’altres.
 • Model de negoci. Es considerarà respecte de cada sol·licitant l’escalabilitat del número dels seus usuaris, del número de les seves operacions o de la seva facturació anual, així com la definició o monetització de la seva activitat, productes i/o serveis i els objectius i naturalesa del seu pla d’inversió i el seu finançament.
 • Competència. Es valoraran les empreses competidores en el seu àmbit o sector d’activitat i la diferenciació respecte d’aquestes, incloent-hi les fortaleses i debilitats que presenten les empreses competidores respecte a l’empresa sol·licitant.
 • Equip. Es valorarà l’experiència, formació i trajectòria de l’equip que composi l’empresa sol·licitant, tant l’experiència prèvia en altres empreses i sectors afins de l’equip directiu, com la solvència i trajectòria dels socis.
 • Contractes amb proveïdors, subministradors i contractes de lloguer. Es consideraran les empreses i/o professionals que presten serveis a l’empresa sol·licitant i la seva importància en el procés de producció.
 • Clients. Es consideraran el volum de clients o usuaris de l’empresa sol·licitant, el seu grau de concentració i la seva rellevància per a l’empresa en funció de la seva diversificació.

 

Com es realitza el procediment de certificació?

El procediment de certificació tindrà lloc mitjançant la presentació electrònica, i una vegada iniciat el procediment ENISA haurà de resoldre en un termini màxim de tres mesos.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top