Convocatòria dels ajuts directes de l’Estat – Illes Balears

El Consell de Govern ha autoritzat la disposició de despesa per a la convocatòria de concessions d’ajuts provinents del fons de 855 milions d’euros que aporta el Govern d’Espanya, amb la finalitat de distribuir fons directes a empresaris i professionals autònoms per reduir deute i millorar la seva viabilitat, en el marc de les mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Aquests ajuts s’han dissenyat perquè empreses i autònoms puguin millorar la seva viabilitat i eixugar deutes causats per la COVID-19.
Els ajuts s’han publicat al BOIB  aquest dissabte 29 de maig i te’n fem un resum:


Quan es podran demanar?
A partir del 14 de juny a les 08:00h i fins el 28 de juny a les 15:00h
Els ajuts es començaran a fer efectius a partir de la segona quinzena de juliol
* Per tal d’agilitzar el procés de concessió dels ajuts, s’avançarà el 100 % dels imports per bestreta. Posteriorment s’obrirà un període de justificació de pagament del deute per part de les empreses beneficiàries (línia 2).


Qui pot demanar aquests ajuts?

 • Has de ser una empresa o autònom que estiguis en aquest llistat de CNAES. Accedeix AQUÍ al  llistat de CNAES
 • A més a més, podran demanar aquests ajuts els autònoms de temporada, les empreses afectades per la fallida de Thomas Cook, les empreses de nova creació i les empreses que van dur a terme fortes inversions el 2019.
 • Les empreses i els professionals beneficiaris estaran obligats a mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022, no podran fer un repartiment de beneficis entre 2021 i 2022 ni podran aplicar increments de retribució del personal d’alta direcció en dos anys.
 • Estar donat d’alta al Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de la AEAT a la data de la sol·licitud.
 • Estar al corrent de pagament d’obligacions tributàries amb la AEAT i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions o ajuts públics.
 • No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, no trobar-se declarats en concurs, excepte que aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, no estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme la Llei 22/2003, del 9 de juliol, Concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
 • Tenir domicili fiscal a les Illes Balears, excepte en el cas de grups d’empreses, o d’empresaris, professionals o entitats el volum d’operacions de les quals l’any 20202 hagi estat superior a 10 milions d’euros que desenvolupin la seva activitat econòmica en més d’un territori autonòmic o en més d’una Ciutat Autònoma, o d’entitats no residents no financeres que operin a les Illes Balears a través d’establiment permanent.
 • No disposar de cap tipus de cobertura, per qualsevol tipus d’assegurança o mesura d’ajut temporal, de les despeses subvencionables pel pagament de les quals se sol·liciten aquests ajuts.


Quines són les línies d’ajuts?

 • Línia 1. Empreses o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva sobre la renda de les persones físiques (estimació per mòduls). Fins a 3.000 €.
 • Línia 2. Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa sobre la renda de les persones físiques i empresaris que apliquin l’impost de societats (de 4.000 € fins a 500.000 €). En aquest cas, s’haurà d’acreditar més d’un 30 % de baixada del volum de facturació en relació al 2019 (exceptuant les empreses de nova creació entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de març del 2020) i que la base imposable del 2019 va ser positiva (exceptuant les empreses afectades per la fallida de Thomas Cook i les que han dut a terme fortes inversions durant el 2019).


Com es poden demanar?
La presentació de sol·licituds i, si s’escau, la documentació que s'ha d'acompanyar s'ha de fer exclusivament per mitjans electrònics, d'acord amb el formulari disponible a la seu electrònica de l'Agència Tributaria de les Illes Balears, concretament a Linea COVID d'ajuts (atib.es).

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top