Convocatòria d’ajuts del Kit Digital del segment I (entre 10 i menys de 50 empleats), es podran sol·licitar a partir del 15 de març

Quan es podran sol·licitar?
Del 15 de març a les 11:00h fins al 15 de setembre a les 11:00h o fins a esgotar el pressupost. 

El 10 de març, el catàleg amb els primers agents digitalitzadors adherits al programa, són els únics per subscriure “acords de prestació de solucions de digitalització”, estarà disponible a la pàgina www.acelerapyme.es

 

A què podràs destinar aquest ajut?
Es podran destinar aquests ajuts a l’adopció de solucions de digitalització, la finalitat de les quals sigui substituir les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional. Per considerar-se millora funcional, caldrà que compleixi els següents requisits: 

1.    La solució ha de ser completament nova i complir tots els requisits mínims de la categoria a la qual pertany, conforme a l’Annex IV de les Bases Reguladores. 
2.    Que la solució substituïda no complís amb algun dels requisits mínims exigits en la mateixa categoria de solució de digitalització corresponent. 

No es considerarà millora funcional: 
1.    Cap desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i funcionalitats de la solució existent. 
2.    Actualització de versions de software pel proveïdor, és a dir releases que el proveïdor tregui sobre una versió. 
3.    Upgrades o millora de versions. 


Quin import d’ajut puc obtenir?
L’import màxim d’ajut per beneficiari serà de dotze mil euros (12.000€). Els imports màxims d’ajut per Categoria de Solucions de Digitalització, així com la durada que s’ha de mantenir la prestació del servei pel Segment I són els següents: 
 

Requisits de participació:
 
Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les petites empreses (segons allò establert a l’Annex I del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, del 17 de juny del 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat) i persones en situació d’autoocupació del Segment I (entre 10 i menys de 50 empleats), el domicili fiscal de les quals estigui ubicat en territori espanyol, que acreditin el compliment dels requisits establerts als articles 7 i 8 de les Bases Reguladors i l’apartat segon de la Convocatòria

No podran ser beneficiàries: les persones físiques o jurídiques que siguin Agents Digitalitzadors Adherits, ni aquelles amb les quals aquests contractin o subcontractin per la prestació, en tot o en part, de solucions de digitalització; les empreses de naturalesa pública i les entitats de dret públic; els Col·legis professionals, les societats civils, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris en regim de propietat horitzontal o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que no tingui personalitat jurídica.

Les sol·licituds les presentaran el sol·licitant, el seu representant legal o un representant voluntari que compti amb la seva autorització a través del formulari automatitzat, que recollirà els punts contemplats a l’Annex I de la Convocatòria, habilitat a la Seu Electrònica de Red.es, que també serà accessible des de la plataforma Acelera Pyme (https://www.acelerapyme.gob.es/), dins del termini establert. Hauran d’estar signades pel sol·licitant o un representant (legal o voluntari) del sol·licitant degudament apoderat, mitjançant signatura amb certificat electrònic. En cas que l’entitat sol·licitant compti amb representació mancomunada, la signatura s’haurà de realitzar per tots els representants que siguin precisos. 

 

Documentació a presentar a la sol·licitud: 
1.    A més de la sol·licitud electrònica, haurà de presentar, en cas que actuï per mitjà de representant voluntari, l’Autorització de representant voluntari en el marc del Programa Kit Digital contemplada a l’Annex II de la convocatòria.


Documents a presentar: 
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre

 

Guía amb els pasos a seguir per sol·licitar el Kit Digital

Aquí tens una guia detallada de com sol·licitar-ho a partir del 15 de març. Veure guia

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top