Contractes d’obra o servei, quines opcions i alternatives té la meva empresa?

Amb el Reial decret llei 32/2021 desapareix la possibilitat de realitzar contractes per obra o servei determinat. A partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, només podran efectuar-se el contracte de treball de durada determinada per circumstàncies de la producció o per substitució de persona treballadora.

L'objectiu d'aquesta reforma és eliminar la temporalitat a les contractacions. Així, serà necessari que s'especifiqui amb exactitud i es reculli en el contracte la causa de la contractació temporal, les circumstàncies concretes que la justifiquen i la durada prevista.

 

A partir de quina data no podran realitzar-se aquest tipus de contractes?

No podran realitzar-se des del 31 de març de 2022 (inclòs). Fins a aquesta data, les empreses poden continuar fent contractes d'obra i servei amb la regulació anterior a la reforma.

Quan aquests contractes (també els contractes eventuals per circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes) es realitzin entre el 31 de desembre de 2021 i el 30 de març de 2022, la seva durada no podrà ser superior a sis mesos.

 

Què succeeix amb els contractes d'obra o servei vigents en l'actualitat?

Aquests contractes podran esgotar l'objecte o termini convingut, sempre dins dels límits legals establerts. Així, s'extingiran:

  • Amb la realització de l'obra o servei objecte del contracte
  • Com a màxim fins a 3 anys (des de la seva formalització) o 4 si s'ha ampliat a través del conveni col·lectiu.

 

A partir d'ara, quin tipus de contractes temporals pot realitzar la meva empresa?

Bàsicament tindríem:

-   Fins a 30/03/2022, podria continuar formalitzant-se el contracte d'obra o servei determinat amb una durada màxima de 6 mesos.

-  Contracte de durada determinada amb dues causes:

  • Per causes de la producció. A causa d'increments ocasionals imprevisibles de la producció o oscil·lacions de la demanda, per un temps màxim de sis mesos, ampliables a dotze per conveni col·lectiu sectorial. També podria ser utilitzat en situacions previsibles com ara: cursos de formació, campanyes agrícoles, en rebaixes, campanyes nadalenques, i altres, per un període màxim de 90 dies a l'any no consecutius.
  • Per substitució de la persona treballadora. Per a la substitució d'una persona treballadora amb dret a reserva de lloc del treball o per a completar la jornada reduïda per una altra persona treballadora.

 - Contracte fix-discontinu, Per a treballs estacionals o activitats productives de temporada i per a aquells que no tinguin aquesta naturalesa però que, sent de prestació intermitent, tinguin períodes d'execució concrets.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top