Conseqüències de l’incompliment de les mesures de prevenció del Covid-19 a l’empresa

El Reial Decret-Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per tal de fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, aprovava mesures de prevenció de compliment obligatori. Aquestes mesures seran vigents mentre duri la crisi sanitària.

Aquest Reial Decret inclou mesures que han d’incorporar les empreses per tal de prevenir nous brots. També conté regulacions que han de complir determinats sectors d’activitat.

 

Quines mesures ha d’adoptar el titular de l’activitat econòmica o el director de les entitats o centres?

  • Mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i la intensitat d’ús dels centres.
  • Posar aigua i sabó gels hidroalcohòlics o desinfectants a disposició dels treballadors. Aquests productes han d’estar autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.
  • Adaptar les condicions de treball al manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima (1,5 metres) entre els treballadors. Aquí s’hi inclouen l’ordenació dels llocs de treball, l’organització de torns i l’ús d’espais comuns. Si tot això no és possible, s’hauran de proporcionar equips de protecció adequats als treballadors.
  • Mesures per tal d’evitar la coincidència massiva de persones (treballadors, usuaris i clients) als centres de treball durant les hores de major afluència.

Cada empresa haurà de poder acreditar que compleix aquestes mesures.

 

Quines conseqüències comporta l’incompliment de les mesures?
Es considera una infracció greu en matèria de riscos laborals l’incompliment de les mesures quan afecti a les persones treballadores. Aquest tipus d’infraccions suposen multes d’entre:

  • 2.046 i 8.195 euros.
  • 8.196 i 20.490 euros.
  • 20.491 i 40.985 euros.

Els funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan habilitats per a vigilar el compliment d’aquestes mesures i estendre actes d’infracció quan l’incompliment afecti a les persones treballadores.

Per tal de sancionar conforme a dret, la ITSS ha de demostrar que l’empresa no compleix les mesures de prevenció esmentades anteriorment.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top