Com saber si tens dret a rebre les ajudes directes aprovades pel Govern?

El BOE publicat el passat dissabte 13 de març recull un paquet de noves ajudes per empreses i autònoms. Es tracta d’un fons dotat amb 7.000 milions d’euros que es destinarà a cobrir despeses fixes d’empreses que hagin patit una caiguda de facturació de com a mínim el 30%.

 

Qui pot accedir a aquestes ajudes?

Les empreses i autònoms del sector de l’hostaleria i la restauració, els sectors amb accessos als ERTO ampliats establerts al Real Decret-llei 2/2021, i altres especialment afectats per la pandèmia, com les activitats de la indústria manufacturera relacionada amb el comerç i l’hostaleria, comerç majorista i minorista; sectors auxiliars al transport; manteniment aeronàutic, i activitats relacionades amb la cultura i les activitats esportives. Fes clic AQUÍ per veure els sectors d’activitat. 

 

Quines són les ajudes?

Aquesta línia constarà de dos compartiments: un de 5000 milions, que es destinarà al conjunt de comunitats autònomes, excepte Illes Balears i Canàries. L’assignació dels fons es realitzarà seguint com a criteris: l’impacte de la pandèmia a la riquesa de la CCAA, l’impacte de la crisi a la desocupació i impacte en la desocupació juvenil.

Caldrà justificar el manteniment de l’activitat que dona dret a les ajudes a 30 de juny de 2022. En cas contrari, caldrà tornar-les.

Els destinataris d’aquestes ajudes hauran d’acreditar una activitat que es classifiqui en algun dels codis de CNAE previstos a l’Annex I.

Estimació objectiva

També podran fer-ho a través de la seva declaració, els empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva a l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF) adscrits a algun dels 114 sectors definits a l’Annex del Real Decret llei.

Grups consolidats

En el cas de grups consolidats que tributin a l’Impost de Societats al règim de tributació consolidada, s’entendrà com destinatari a efectes del compliment dels requisits d’elegibilitat i transferències, el citat grup com un contribuent únic, i no cada una de les entitats que l’integren, pel que el volum d’operacions a considerar per determinar la caiguda de l’activitat serà el resultat de la suma de tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.

 

Qui no pot sol·licitat les ajudes?

Queden fora de les ajudes els empresaris o professional, entitats o grups consolidats que no compleixin els requisits establerts esmentats i que en la declaració impositiva corresponent de 2019 hagi declarat en IRPF un resultat net negatiu per les activitats econòmiques a les que ha aplicat el mètode d’estimació directe per la seva determinació o, en el seu cas, hagi resultat la base imposable del IS o IRNR, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.

Aquesta informació se la facilitarà l’Administració Tributària corresponent, a petició de les Comunitats Autònomes i les Ciutats de Ceuta i Melilla.

S’exigirà que els que rebin ajudes no tinguin deutes ni amb Hisenda ni amb la Seguretat Social. A més, les empreses no podran repartir dividends, ni augmentar el sou dels seus directius durant dos anys posteriors a rebre les ajudes.

Els sol·licitants no han d’haver estar condemnats mitjançant sentencia ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de caudals públics, tràfic d’influències, frau i exaccions il·legals o delictes urbanístics.   

No han d’haver donat lloc a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració al no haver sigut declarat amb fermesa culpables.

A més, hauran d’estar al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions o ajudes públiques i al corrent al compliment de les obligacions tributaries i davant la Seguretat Social.

No han d’haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, ho haver sigut declarats insolvents en qualsevol procediment, no estar declarats en concurs, excepte que en aquest hagi adquirit eficàcia un conveni, no estar subjecte a intervenció judicial o haver estar inhabilitat conforme a la Llei Concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentencia de qualificació del concurs.

No hauran de ser residents en un país o territori qualificats reglamentàriament com a paradís fiscal.

 

Quins criteris s’aplicaran?

Les Comunitats Autònomes i les Ciutats de Ceuta i Melilla seran les encarregades d’establir els criteris per a les ajudes per destinatari, de forma que no es superin límits màxims:

a) 3.000 € quan es tracti d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

S’estableix que l’ajuda no podrà ser inferior a 4.000€ ni superar a 200.000 €. En el cas dels grups, els límits anteriors s’aplicaran al grup en el seu conjunt. Balears i Canàries podran augmentar els percentatges de cobertura de pèrdues i límits màxims de les ajudes.

b) Per aquells empresaris i professionals amb un volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, a l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% a l’any 2020 respecte el 2019, l’ajuda màxima que es concedirà serà:

  • D’una part, el 40% de la caiguda del volum de les operacions a l’any 2020 respecte l’any 2019 que superi dit 30%, en el cas d’empresaris i professionals que apliquin el règim d’estimació directa al IRPF, així com les entitats i establiments que tinguin un màxim de 10 empleats.
  • Per un altre, el 20% de l’import de la caiguda del volum d’operacions a l’any 2020 respecte el 2019 que superi dit 30%, en el cas d’entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.

 

Determinació de les condicions

Les Comunitats Autònomes i Ciutats de Ceuta i Melilla determinaran els paràmetres a aplicar pels supòsits d’altes o empreses creades entre l’1 de gener i el 31 de març de 2020, d’empreses que hagin realitzat una modificació estructural de la societat mercantil entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, i d’empresaris o professionals que hagin estat d’alta durant un període inferior a l’any a l’exercici 2019.

“La Ordre del Ministeri d’Hisenda de desenvolupament del Real Decret-llei estableix el criteri de distribució de la caiguda de l’activitat”.

Quan es tracti d’empresaris, professionals o entitats amb un volum d’operacions que en 2020 hagi estat inferior o igual a 10 milions d’euros i no apliquen el règim de grups a l’Impost sobre Societats únicament podran concorre a la convocatòria realitzada per la Comunitat Autònoma o, en el seu cas, a les Ciutats de Ceuta i Melilla, en la que s’ubiqui el seu domicili fiscal.

Els grups i els empresaris, professionals o entitats amb un volum d’operacions al 2020 hagi estat superior a 10 milions d’euros que desenvolupin la seva activitat econòmica en mes d’un territori autonòmic o en més d’una Ciutat Autònoma, podran participar a les convocatòries que es realitzin a tots els territoris en els que operen.

 

Justificació de la concessió

Al primer trimestre de 2022, les Comunitats Autònomes i les Ciutats de Ceuta i Melilla remetran al Ministeri d’Hisenda un estat d’execució de l’exercici, indicant les quantitats totals de compromisos de crèdit, obligacions reconegudes i pagaments realitzats a l’any.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top