Com queden les criptomonedes a la declaració de la renda?

Les monedes virtuals o criptomonedes tenen la consideració, a efectes fiscals, de béns immaterials que, tot i no ser monedes de curs legal, poden ser intercanviades per altres béns (altres monedes virtuals, drets, serveis...), si els accepta el destinatari de l’intercanvi i que poden adquirir-se o transmetre’s generalment a canvi de moneda de curs legal. En concret, l’article 1.5 de la Llei 10/2010, del 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme les defineix com: 

Els contribuents de l’IRPF, que hagin comprat i venut monedes virtuals hauran d’imputar el seu rendiment a la declaració de la renda de l’exercici que correspongui amb la qualificació de: 

  • Guany o pèrdua patrimonial, per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició (qualificació de les quantitats obtingudes per la gran majoria de contribuents i objecte de tractament en el present comentari).
  • Despesa o ingrés quan aquestes operacions es realitzin dins de l’àmbit d’una activitat econòmica. 

 

En aquest sentit, haurem de distingir: 

GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS PER LA COMPRA-VENDA DE MONEDES VIRTUALS

  

TIPUS D’ OPERACIÓ
IMPORT 
MOMENT EN EL QUAL IMPUTAR TIPUS DE RENDA
Criptomoneda a canvi de diners de curs legal
  •  Diferència entre valor de transmissió i d’ adquisició computant totes les despeses en què s’incorre en l'operació (Art. 35 LIRPF).
  • S’utilitzarà mètode FIFO de valoració en els casos que sigui necessari.
En el període impositiu en què es realitzi l’entrega de les criptomonedes, amb independència del moment en què es percebi el preu de la venda (Art. 14 LIRPF).  Constitueixen Renda de l’Estalvi (Art. 46.b LIRPF) a imputar a "Guanys i pèrdues patrimonials derivades de transmissions d’altres elements patrimonials" (casella 1626) del Model 100 de IRPF. Clau 0 - Monedes virtuals.
Criptomoneda a canvi d’altres monedes virtuals - Permuta

Diferència entre el valor d’adquisició de la moneda virtual que s’entrega i el major de: (Art. 37.1.h) LIRPF)

  • El valor de mercat de la moneda virtual entregada.
  • El valor de mercat del bé o dret que es rep a canvi. 
En el període impositiu en què es realitzi l’intercanvi de les criptomonedes (Art. 14 LIRPF).  Constitueixen Renda de l’Estalvi (Art. 46.b LIRPF) a imputar a "Guanys i pèrdues patrimonials derivades de transmissions d’altres elements patrimonials" (casella 1626) del Model 100 de IRPF. Clau 0 - Monedes virtuals.

No existirà guany o pèrdua patrimonial a l’IRPF fins que no es produeixi la venda o permuta de les monedes virtuals. 

Tot apunta que serà un nou Model 721 el que haurà de recollir aquesta obligació d’informació i la seva formalització s’ha endarrerit per ser comunicat el 2023, respecte de l’exercici 2022.  

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top