Com es modifica el procediment de baixa dels treballador@s a partir del dia 1 d’abril?

A partir de l’1 d’abril entren en vigor una sèrie de canvis que afecten el procediment de sol·licitud de les baixes, tant dels autònoms com dels seus treballadors per compte aliena, que es van aprovar al Reial Decret 1060/2022, del 27 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 625/2014, del 18 de juliol

Què canvia a partir de l’1 d’abril?
La nova reforma estableix que el metge entregarà una única còpia del comunicat de baixa, confirmació o alta al pacient. Aquest ja no haurà de fer res amb el document, perquè paral·lelament el servei públic de salut o la mútua remetrà les dades a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de manera immediata. L’INSS, a la vegada, comunicarà a l’empresa el comunicat mèdic del treballador. 

De la mateixa manera, a través del sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED), l’organització haurà de comunicar les dades necessàries a l’Administració, perquè també pugui gestionar la prestació corresponent, així com la compensació en la cotització. 

Què haurà de fer el treballador a partir de l’1 d’abril?
A partir d’ara, el treballador que acudeixi a una consulta mèdica i acabi rebent la baixa laboral per Incapacitat Temporal, només rebrà la seva còpia com a treballador i aquest no tindrà l’obligació d’entregar còpia a l’empresa o a la mútua, però et recomanem que parlis amb els treus treballador@rs i els hi indiquis que t’ho comuniquin. És important no oblidar que, fins ara, l’habitual és que el metge donés totes les còpies al treballador, ja sigui de baixa o d’alta mèdica i que fos el treballador qui l’hagués d’entregar físicament a l’empresa, i aquesta gestionar la baixa amb la mútua col·laboradora de la Seguretat Social. 

A partir d’ara, l’empresa o autònom, rebrà la baixa del seu treballador per mitjans telemàtics, obrint-se un termini de tres dies des de la comunicació d’aquesta baixa per tal que l’empresa ompli les dades d’aquesta baixa i llavors sigui remesa automàticament a la mútua. 

L’accés a aquesta documentació es realitzarà a través del Sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED) de la Seguretat Social. 

Canvis en el procés de tramitació de baixes segons el període d’Incapacitat Temporal
S’introdueix un canvi respecte a com es gestiona el comunicat de baixa depenent del període temporal pel qual el metge concedeixi la baixa: 

  • Per a malalties de menys de 5 dies, l’alta es donarà el mateix dia que la baixa. Si el treballador no està completament recuperat el dia de l’alta, pot sol·licitar una revisió mèdica i el metge pot emetre un altre comunicat de baixa. 
  • Per a malalties de 5 a 30 dies, el metge emetrà un comunicat de baixa indicant una data per a la revisió mèdica. Aquest dia, s’emetrà l’alta o, si el treballador encara no està recuperat, un altre comunicat de baixa. Després d’aquest primer comunicat de baixa, els successius no poden tenir més de 14 dies de diferència entre ells. 
  • Per a malalties de 31 a 60 dies, el metge emetrà un comunicat de baixa indicant una data per a la revisió mèdica. Aquest dia, s’emetrà l’alta o, si el treballador encara no està recuperat, un altre comunicat de baixa. Després d’aquest primer comunicat de baixa, els successius no poden tenir més de 28 dies de diferència entre ells. 
  • Per a malalties de 61 dies o més, el metge emetrà un comunicat de baixa indicant una data per a la revisió mèdica. Aquest dia, s’emetrà l’alta o, si el treballador encara no està recuperat, un altre comunicat de baixa. Després d’aquest primer comunicat de baixa, els successius no poden tenir més de 35 dies de diferència entre ells. 

Quins terminis han de complir Seguretat Social i empreses en el procés? 
Els serveis mèdics comuniquen de manera immediata la baixa o alta a la Seguretat Social. El primer dia hàbil després, l’administració n’informarà a l’empresa per la qual treballem. 

Des que l’organització rep l’avís, té un termini màxim de tres dies hàbils per a indicar a la Seguretat Social una sèrie de dades. Amb això, es tramitarà la prestació o s’enviarà l’ordre a la mútua corresponent, com a molt tard, el primer dia hàbil. Si és necessari, l’INSS facilitarà les dades a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

Com s’estableixen els terminis de revisió de la baixa laboral?
Un altre canvi important del nou Reial Decret és que es podran avançar les revisions mèdiques, saltant-se els terminis que es marcaven fins ara. Amb aquesta flexibilitat en els temps, la baixa podria durar menys temps que el previst inicialment.  

Per exemple, les baixes que es donen d’entre 5 i 30 dies hauran de tenir una primera visita abans que passin 7 dies, però la doctora o el doctor ens podrà revisar abans si ho considera necessari. 

En els processos d’entre 31 i 60 dies, el màxim d’espera fins a la següent revisió és igualment d’una setmana, mentre que es pot allargar fins a 14 dies per a baixes més llargues. 

I si el metge determina que el treballador segueix incapacitat després d’una revisió?
En cada revisió, el metge decidirà: si el pacient està curat, estendrà el comunicat d’alta, i si la incapacitat persisteix, signarà el comunicat de confirmació de la baixa. 

Quan es tracta de baixes de menys de 30 dies, les confirmacions en endavant s’hauran d’emetre cada catorze dies com a màxim. En baixes d’entre 30 i 70 dies, les confirmacions després de la primera s’hauran de revisar cada vint-i-vuit dies naturals; i serà cada 35 dies per a les baixes més llargues. De nou, en tots aquests casos, els serveis mèdics poden fixar una visita per a la revisió abans que s’acabi el termini. 

La capacitat temporal té com a límit 365 dies, prorrogables 180 dies més en alguns casos. 

 

Tens dubtes sobre els canvis que s’aplicaran a partir de l’1 d’abril? Contacta amb nosaltres.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top