Clients morosos a l’empresa? Pots cobrar un 8% d’interès de demora

La Llei 3/2004, de 29 de desembre, estableix mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials. Un dels aspectes essencials d'aquesta llei és la meritació d'interessos de demora per incompliment per part del deutor del termini de pagament.

Aquest interès de demora suposa un increment important respecte de l'interès de demora ordinari. La meritació dels interessos de demora es produeix pel simple incompliment dels terminis de pagament i de manera automàtica. Així, no és necessari que el creditor adverteixi al deutor del venciment del deute ni realitzi cap requeriment al deutor.

 

Requisits:

Perquè el creditor pugui exigir els interessos de demora, han de donar-se aquests dos casos:

  1. Que el creditor hagi complert les seves obligacions legals i contractuals (si una part no compleix no pot exigir compliment dins del termini i forma a l'altra)
  2. Que no hagi rebut en el termini pactat o legalment establert la quantitat que se li deu; excepte que el deutor pugui provar que ell no és responsable del retard en el pagament.

Pel que fa al càlcul de l'interès de demora, la Llei es regeix pel respecte absolut a la llibertat de pacte entre les parts.

Per una altra part, el tipus d'interès de demora que s'estableix en l'Article 7.2 de la Llei 3/2004. A més, aquest interès s'aplicarà durant els sis mesos següents a la seva fixació.

D'aquesta manera, actualment per al segon semestre de 2021 el tipus legal d'interès de demora que resulta aplicable conforme a la Llei 3/2004 és el 8,00%.

Les operacions comercials realitzades per comerciants minoristes, es produirà la meritació d'interessos moratoris de forma automàtica a partir de l'endemà a l'assenyalat per al pagament o, a falta de pacte, a aquell en el qual hagués d'efectuar-se d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 1 de la Llei 3/2004 (és a dir, en cap cas serà inferior a l'assenyalat per a l'interès legal incrementat en un 50 per cent).

 

Indemnització per costos de cobrament

La Llei 3/2004 també contempla dret del creditor a reclamar al deutor una indemnització raonable pels costos de cobrament.

Aquesta indemnització es regula a l'Article 8 de la Llei, que assenyala que quan el deutor incorri en mora, el creditor tindrà dret a cobrar del deutor una quantitat fixa de 40 euros, que s'afegirà en tot cas i sense necessitat de petició expressa al deute principal.

A més, el creditor tindrà dret a reclamar al deutor una indemnització per tots els costos de cobrament degudament acreditats que hagi sofert a causa de la mora d'aquest i que superin la quantitat indicada en el paràgraf anterior.

En aquesta indemnització es podran incloure, entre altres, les despeses que la mora ha comportat per al creditor per la contractació d'un advocat o d'una agència de gestió de cobrament.

Finalment, la Llei 3/2004, preveu un supòsit d'exoneració. El deutor no estarà obligat a pagar la indemnització establerta a l'apartat anterior quan no sigui responsable del retard en el pagament. Això sí, el deutor haurà de provar que el retard en el pagament no és culpa seva.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top