Canvis en la jubilació contributiva aplicables des del 16 de juny

El Reial Decret 453/2022, del 14 de juny, regula la determinació del fet causant i els efectes econòmics de la pensió de jubilació en la seva modalitat contributiva i de la prestació econòmica d’ingrés mínim vital, i es modifiquen diversos reglaments del sistema de la Seguretat Social que regulen diferents àmbits de la gestió. 

 

Fet causant
El fet causant de la pensió de jubilació es fixa en la data en què, per reunir-se tots els requisits exigits, es causa dret a la prestació, tenint incidència en el seu càlcul i els seus efectes econòmics. 

Resulta de vital importància regular amb la major precisió possible la data en què es fixa el dret causant de la pensió, que, una vegada fixada, ja no es pot modificar. 

La reforma flexibilitza la determinació del fet causant, possibilitant, amb certes limitacions derivades del propi concepte de jubilació, que sigui l’interessat el que indiqui la data en què, reunides les condicions per a això, cal fixar-se el fet causant.

Partint de la voluntarietat en l’accés a la pensió de jubilació, es garanteix amb la reforma l’autonomia per tal de decidir el moment i circumstàncies d’aquest accés.  

Els canvis en la regulació del fet causant afecten a tots els règims del sistema de la Seguretat Social, amb l’excepció expressa de la jubilació parcial, que es regirà per la seva normativa específica. 

Per tant, ara s’estableix que la pensió de jubilació en la seva modalitat contributiva s’entendrà causada a la data que indiqui la persona interessada – el futur pensionista – al formalitzar la corresponent sol·licitud, sempre que en aquesta data reuneixi els requisits establerts per tal de jubilar-se en funció de la seva situació concreta i estigui compresa dins dels tres mesos anteriors o posteriors al dia de presentació de la sol·licitud (o coincidir amb aquest). 

La data que indiqui la persona interessada serà la que es tingui en compte a efectes de considerar la situació d’alta, assimilada a la d’alta o de no alta ni assimilada, i altres circumstàncies d’aquesta persona, que serviran de base per a determinar si té dret a la pensió sol·licitada, així com, si és el cas, el seu contingut, sense perjudici de la data en què la pensió hagi de tenir efectes econòmics en cada cas. 

No obstant, aquesta norma general compta amb determinades especialitats quan la pensió de jubilació es causi des d’alguna de les següents situacions: 

  • Alta en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social: la pensió s’entendrà causada el dia de la baixa en el règim corresponent com a conseqüència del cessament a la feina per compte propi o aliè o en l’activitat o condició que hagués determinat la inclusió en l’àmbit d’aplicació d’aquest règim. 
    • Alta en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè Agraris del Règim General en inactivitat: la pensió s’entendrà causada el dia de la baixa en el règim corresponent. 
    • En el supòsit en què el treballador no sol·liciti la baixa o la sol·liciti en forma i termini diferents als establerts a l’efecte, o bé la baixa es practiqui d’ofici, el fet causant s’entendrà produït l’últim dia del mes natural en què hagi tingut lloc el cessament a la feina per compte propi o a l’activitat. 
  • Situació assimilada a la d’alta per trasllat del treballador fora del territori de l’Estat al servei d’una empresa espanyola: la pensió s’entendrà causada a la data del cessament de la feina. 
  • Situació assimilada a la d’alta per excedència forçosa per ocupar un càrrec públic que impossibiliti l’assistència a la feina: la pensió s’entendrà causada a la data del cessament en el càrrec o funcions. 
  • Extinció, per la pèrdua de la condició de la qual es tracti, dels convenis especials aplicables als diputats i senadors de les Corts Generals, als membres dels parlaments i governs de les comunitats autònomes o als espanyols que ostentin la condició de funcionaris o treballadors d’organitzacions internacionals intergovernamentals: la pensió s’entendrà causada el dia d’extinció del conveni especial. 
  • Extinció de la prestació o subsidi per desocupació, inclòs el de majors de cinquanta-dos anys, pel compliment de l’edat ordinària que s’exigeixi en cada cas per tal de causar dret a la pensió contributiva de jubilació: el fet causant de la pensió de jubilació tindrà lloc el dia de compliment d’aquesta edat. 

En totes aquestes situacions especials, la sol·licitud de la pensió es podrà presentar amb una antelació màxima de tres mesos a la data del fet causant o en qualsevol moment posterior, sense perjudici dels efectes econòmics que corresponguin; tal i com a continuació abordarem. 

Quan la pensió de jubilació contributiva se sol·liciti a partir del 16 de juny, data d’entrada en vigor del Reial Decret 453/2022, la data del fet causant per la qual opti l’interessat no podrà ser anterior al 16 de juny, excepte si es tracta d’algunes de les situacions especials esmentades. 

 

Efectes econòmics de la pensió
Els efectes econòmics del reconeixement del dret a la pensió es produiran a partir del dia següent a la data en què es produeixi el fet causant. 

En les situacions especials enumerades abans, si la sol·licitud es presenta una vegada transcorreguts els tres mesos següents, els efectes es produiran a partir dels tres mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 

Quan sigui d’aplicació el mecanisme d’invitació al pagament de l’article 47.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, si l’interessat, atenent la invitació, ingressa les quotes adequades dins del termini de trenta dies naturals a parir de la invitació, se’l considerarà al corrent d’aquestes i a efectes de la prestació sol·licitada. 

Si l’ingrés es realitza fora d’aquest termini, es concedirà la pensió amb efectes a partir del dia primer del mes següent a aquell en què va tenir lloc l’ingrés de les quotes degudes. 

En cas d’extinció de la prestació o subsidi per desocupació, inclòs el de majors de cinquanta-dos anys, pel compliment de l’edat ordinària per a accedir a la pensió contributiva de jubilació, els efectes econòmics es retrotrauran a la data d’efectes de l’extinció de la prestació o subsidi per desocupació sempre que la sol·licitud de la pensió es presenti en el termini dels tres mesis següents a la resolució ferma d’extinció. En qualsevol altre cas tindrà una retroactivitat màxima de tres mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. 

El dret al reconeixement de la pensió de jubilació en la seva modalitat contributiva és imprescriptible, sense perjudici del que s’ha assenyalat en relació als efectes econòmics de la pensió. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top