Canvis en el model 720: Si no vas declarar els teus béns a l’estranger fa uns anys, ara és el moment

La recent esperada Sentència del TJUE sobre el controvertit model 720 (declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger) ha vingut a derogar de ple i amb eficàcia “ex tunc”, és a dir, des del primer moment, el règim sancionador específic pels incompliments associats a aquesta declaració informativa.

Recorda que les conseqüències previstes per una manca de presentació, presentació extemporània, incompleta, inexacta o falsa eren:

  • Sanció fixe per cada dada o conjunt de dades no declarades o declarades incorrectament a partir de 1.500 i sense límit màxim.
  • Imputació a la declaració Renda com a guany patrimonial no justificat de l’últim exercici no prescrit dels béns o drets l’origen del qual no es pogués provar anterior a l’obtenció de la seva condició de resident.
  • Sanció del 150% de la quota resultat de la regularització efectuada en Renda comentada.

Contribuents que haguessin declarat incorrectament o no haguessin declarat els seus béns o drets a l’estranger:
Entenent (ja que sobre això no es pronuncia la decisió de la STJUE) que es manté vigent l’obligació de presentar el model 720 i no existeix encara en aquest moment cap règim sancionador aplicable a l’incompliment d’aquesta obligació, la nostra recomanació és que es valori la presentació de les declaracions anteriors a 2021 i, si és el cas, les declaracions de Renda (o Societats) i Patrimoni que es poguessin veure afectades.

Si has estat sancionat i aquesta sanció encara no ha adquirit fermesa, aporta la Sentència.
En aquest cas, l’òrgan que estigui enjudiciant la procedència de la sanció haurà de tenir-la en compte per acabar anul·lant-la i efectuar la seva devolució, si és el cas.

I si la declaració que vas presentar del model 720 et va portar a regularitzar la Renda de l’últim exercici no prescrit declarant com a guany patrimonial no justificat a la base imposable general els béns o drets informats, revisa la possibilitat de sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts per les quantitats pagades.

Si, en canvi, la sanció ha guanyat fermesa o les declaracions de Renda (o Societats) presentades com a conseqüència de la regularització prevista al règim sancionador ja han prescrit, plateja’t la possibilitat d’instar la responsabilitat patrimonial de l’Estat.

La resposta del Govern espanyol a la Sentència ha estat l’anunci d’un nou règim sancionador i de prescripció que en breus substitueixi al que acaba de deixar sense efecte el TJUE (assumpte C-788/19), mentre això no passi, és el moment de valorar quines accions emprendre en funció de la teva situació particular.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top