Barcelona Activa: Subvencions pel manteniment de l’activitat a empreses del sectors del turisme i l’oci

L’Ajuntament de Barcelona ha creat aquests ajuts destinats als sectors del turisme i l’oci per a subvencionar les despeses de manteniment de l’activitat empresarial en el període que, per aplicació de les normatives sanitàries o per manca d’ocupació turística, els ingressos per l’activitat són molt baixos o inexistents.

 

Quin és el termini de presentació de les sol·licituds?

Les sol·licituds es poden presentar al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona del 29 de juliol fins el 28 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

 

Quines despeses són subvencionables?

Són subvencionables les despeses de manteniment de l’activitat empresarial dutes a terme entre el 15 de març del 2020 i la data de la convocatòria:

 • Consums (aigua, gas, electricitat, telefonia)
 • Lloguers
 • Manteniment d’instal·lacions
 • Gestió administrativa
 • Assegurances
 • Personal i despeses fiscals

 

Què cal tenir en compte?

 • Aquestes subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïbles en els supòsits previstos per la normativa general de subvencions i les seves Bases Reguladores, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.
 • L’atorgament de les subvencions es condiciona al compliment de la finalitat d’interès general i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu reintegrament en els supòsits previstos en la Normativa Reguladora de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.
 • El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència no competitiva de l’article 5.2.b) de la Normativa general reguladora de les subvencions municipals fins exhaurir el crèdit pressupostari.
 • Les subvencions seran compatibles, amb les corresponents limitacions pel que fa a la suma dels imports, amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, nacionals i internacionals, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
 • Les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.
 • L’atorgament de la subvenció no podrà donar com a resultat que el beneficiari de la subvenció esmentada pugui oferir preus per sota dels considerats de mercat o que signifiquin una alteració de les condicions de lliure competència.

 

Qui se’n pot beneficar?

Les persones jurídiques que desenvolupin la seva activitat a la ciutat de Barcelona, dins del sector del turisme i l’oci dels següents àmbits d’activitat, segons la classificació de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE):

 •   681 Servei d’allotjament en hotels
 •   682 Servei d’allotjament en hostals i pensions
 •   683 Servei d’allotjament en fondes i cases de hostes
 •   684 Servei d’allotjament en hotels-apartaments
 •   685 Allotjaments turístics extra hotelers
 •   686 Explotació apartaments privats
 •   755 Agències de viatge
 • 9651 Espectacles en sales i locals
 • 9652 Espectacles a l’aire lliure
 • 9653 Espectacles fora d’establiments permanents
 • 9654 Empreses d’espectacles
 • 9691 Sales de ball i discoteques
 • 9892 Serveis d’organització de congressos, assemblees i similars

Estan excloses d’aquesta subvenció els ens, organismes i entitats del sector públic indicades en l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic.

 

Quins requisits cal complir?

 • Estar legalment constituïdes i actives, disposant de personalitat jurídica i capacitat d’obrar, i que la persona que presenti la sol·licitud i documentació annexa, ostenti la representació legal de l’entitat.
 • Estar donats d’alta a l’IAE en algun dels epígrafs específics en el moment de la sol·licitud.
 • Haver mantingut activitat empresarial durant l’any 2020 amb el corresponent pagament de l’IAE, i continuar amb l’activitat al 2021, segons s’informarà a la corresponent declaració responsable.
 • Haver realitzat, des del 15 març del 2020 fins al moment de la convocatòria, despeses pel manteniment de l’activitat empresarial, per un import superior al doble de l’ajut establert.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions de justificació en el termini previst de qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), així com també amb la Seguretat Social (TGSS), l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) i la resta d'Administracions.
 • No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.
 • No trobar-se en cap de les situacions previstes en l’article 13 de la Llei General de Subvencions.
 • En cap cas podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions que regula aquesta Llei les associacions incurses en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora de el Dret d'Associació.
 • Tampoc podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les associacions respecte de les quals s'hagués suspès el procediment administratiu d'inscripció per trobar-se indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa l'article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual pugui practicar la inscripció en el corresponent registre.

 

Quin és l’import de la subvenció?

L'import de la subvenció es calcularà a través d’un barem en funció de la darrera liquidació de l’IAE del 2020, de l’activitat o suma de les liquidacions d’IAES de les activitats d’una mateixa persona jurídica, si és el cas.

Liquidació IAE

Import subvenció

Fins a 2.000 euros

1.000 euros

De 2.001 a 5.000 euros

2.000 euros

De 5.001 a 10.000 euros

3.000 euros

De 10.001 a 20.000 euros

5.000 euros

Més de 20.000 euros

8.000 euros

 

Tenint en compte l’import de la subvenció que es pot obtenir segons aquest barem, s’hauran de presentar justificants de despesa com a mínim pel doble de la quantia que es sol·liciti. 

Per calcular l’import de les despeses justificades no es tindrà en compte l’IVA.

Per a més informació pots accedir a https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001482

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top