Avui 1 d’agost entra en vigor la norma europea que obliga a la transparència salarial

Avui 1 d’agost entra en vigor la norma europea que obliga a la transparència salarial. A partir d’aquesta data, els salaris han de ser públics i tots els aspirants a un lloc de treball coneixeran el salari i les condicions de la vacant a la qual opten abans de passar a una entrevista personal. 

L’11 de juliol, es va publicar al DOUE la Directiva (UE) del Parlament Europeu i del Consell, del 20 de juny del 2019, relativa a unes condicions laborals transparents. Suposa la derogació de la Directiva 91/533/CEE amb efectes a partir de l’1 d’agost del 2022. Tal i com s’estableix al text normatiu, els drets i obligacions establerts a la Directiva s’aplicaran a totes les relacions de treball com a molt tard l’1 d’agost del 2022


Obligacions d’informació de les empreses
Els estats membres vetllaran perquè s’exigeixi a les empreses informar als treballadors sobre els elements essencials de la seva relació laboral. En concret, cal informar als treballadors dels següents aspectes: 
a)    La identitat de les parts de la relació laboral.
b)    El lloc de treball. A falta de lloc de treball fixe o principal, el principi que el treballador està empleat en diferents llocs o pot determinar lliurement el seu lloc de treball, així com la seu o, si és el cas, el domicili de la persona que contracta. 
c)    Qualsevol dels següents: 

  • O bé el càrrec, el grau i la naturalesa o categoria de la feina per la qual s’ha contractat el treballador. 
  • O bé una breu caracterització o descripció de la feina. 

d)    La data d’inici de la relació laboral. 
e)    En cas que es tracti d’una relació laboral de durada determinada: la data de finalització o la durada prevista d’aquesta relació laboral. 
f)    En el cas dels treballadors cedits per empreses de treball temporal, la identitat de les empreses usuàries, si es coneix i tant aviat com es conegui. 
g)    Si és el cas, la durada i les condicions del període de prova. 
h)    Si n’hi ha, el dret a la formació proporcionada per la qui contracta. 
i)    La quantitat de vacances remunerades a les quals el treballador tingui dret o, si no és possible facilitar aquesta dada en el moment de l’entrega de la informació, les modalitats d’atribució i de determinació d’aquestes vacances. 
j)    El procediment, que han de respectar qui contracta i el treballador, inclosos els requisits formals i la durada dels terminis de preavís, en cas de finalització de la relació laboral o, si la durada dels terminis de preavís no es pot indicar en el moment de l’entrega de la informació, les modalitats de determinació d’aquests terminis de preavís. 
k)    La remuneració, inclosa la tributació de base inicial, altres components, si és el cas, indicats de manera separada, i la periodicitat i el mètode de pagament de la remuneració a la qual tingui dret el treballador. 
l)    Si el patró de treball és total o majoritàriament previsible, la durada de la jornada laboral ordinària, diària o setmanal, del treballador, així com qualsevol acord relatiu a les hores extraordinàries i la seva remuneració i, si és el cas, qualsevol acord sobre canvis de torn. 
m)    Si el patró de treball és total o majoritàriament imprevisible, qui contracta informarà al treballador sobre: 

  • El principi que el calendari de treball és variable, la quantitat d’hores pagades garantides i la remuneració de la feina realitzada fora de les hores garantides. 
  • Les hores i els dies de referència en els quals es pot exigir al treballador que treballi. 
  • El període mínim de preavís al qual té dret el treballador abans de l’inici de la tasca i, si és el cas, el termini per a la cancel·lació de tasques assignades. 

n)    Tots els convenis col·lectius que regulin les condicions laborals del treballador o, si es tracta de convenis col·lectius celebrats fora de l’empresa per institucions o òrgans paritaris especials, el nom de la institució o l’òrgan paritari competent en el qual s’hagin celebrat aquests convenis. 
o)    Quan sigui responsabilitat de qui contracta, la identitat de les institucions de seguretat social que reben les cotitzacions socials derivades de la relació laboral, això com qualsevol protecció en matèria de seguretat social oferta per qui contracta. 

Si vols consultar la DIRECTIVA EUROPEA fes clic AQUÍ 

Informarem puntualment de com evoluciona l’aplicació de la normativa a Espanya. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top