Avantatges i reptes: incloure't al RETA amb facturació per sota del SMI al 2024

La determinació de si ha d'estar inscrit al RETA es basa en:

  • Activitat econòmica: Si la persona realitza una activitat econòmica per compte propi de manera habitual, personal i directa, és probable que hagi d'estar inscrit al RETA.
  • Independència: Es verifica si la persona és autònoma en la gestió del seu negoci, no té relació de subordinació ni dependència amb altres empreses.
  • Habitualitat: Es considera habitual una activitat que es realitza de manera constant al llarg del temps, no de manera esporàdica o eventual.

La superació del llindar del SMI en un any natural ha estat considerada un indicador clau de la habitualitat per a la inclusió al RETA.

Aquest criteri es basa en la idea que, en superar el SMI amb els ingressos generats per l'activitat autònoma, es demostra una certa estabilitat i continuïtat en l'activitat econòmica realitzada pel treballador@ autònom@. La superació del SMI també suggereix una dedicació significativa a l'activitat per compte propi, la qual cosa reforça el concepte d’habitualitat en aquest context.

Quin és l'SMI per a aquest any 2024?

El Sou Mínim Interprofessional es troba actualment en 1.323 euros per a 12 pagues.

La jurisprudència ha exercit un paper crucial, diferenciant aquest concepte de la periodicitat en l'activitat econòmica. Ha establert que la habitualitat implica que el treball personal i directe del treballador@ autònom@ sigui quotidianament la principal activitat productiva que exerceix.

Què suposa la jurisprudència i superar el SMI?

La interpretació, basada en la superació del llindar del SMI com a indicador de la habitualitat, ha estat fonamental en la determinació d'altes al RETA. Malgrat aquesta mesura objectiva, la Seguretat Social emfatitza l'obligatorietat de donar-se d'alta com a autònom@ en realitzar una activitat econòmica lucrativa de manera habitual, independentment dels ingressos percebuts.

I què suposa la jurisprudència i NO superar el SMI?

La jurisprudència en relació amb la no superació del SMI com a indicador d’habitualitat per a la inclusió al RETA, tendències i consideracions:

  • Valoració d'altres factors: Quan un treballador@ autònom@ no aconsegueix el SMI amb els seus ingressos, els tribunals solen considerar altres elements per a avaluar la habitualitat, com la intensitat i dedicació a l'activitat, l'autonomia en la gestió del negoci, la regularitat dels ingressos i l'expectativa de continuïtat en el temps.
  • Cas per cas: Cada situació s'analitza de manera individual, tenint en compte les circumstàncies específiques del treballador@ autònom@, la naturalesa de la seva activitat econòmica i altres factors rellevants.
  • Context global: La jurisprudència pot tenir en compte el panorama general de l'activitat econòmica del treballador@ autònom@, incloent-hi aspectes com la temporalitat dels projectes, la presència d'altres clients en el negoci o la planificació a llarg termini.

Necessites assessorament laboral, fiscal o legal per a la teva empresa?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top