Atenció a les sancions per manca del canal de denúncies a la teva empresa

Moltes companyies ignoren que, d’aquí poc més d’un mes i mig hauran de comptar amb una bústia que protegeixi els denunciants de corrupció. En cas contrari poden ser sancionades amb fins a un milió d’euros.

 

Ha entrat en vigor la norma de “whistleblowing” espanyola que regula els canals de denúncies en empreses, ajuntaments, sindicats o partits polítics.

 

Què és el canal de denúncies?

També anomenat “sistema intern d’informació” és la via per la qual s’han d’enviar les denúncies d’incompliments normatius. Es tracta d’una eina per a la protecció precoç i confidencial de males pràctiques i prevenció de delictes.

 

Quin és l’objectiu de la norma del canal de denúncies?

Garantir la protecció dels denunciants de males pràctiques i delictes perquè no pateixin represàlies.

 

La finalitat primordial és assegurar que qualsevol treballador disposi d’un instrument que faciliti la revelació d’infraccions o irregularitats que puguin estar passant a l’empresa o al sector públic. Així és, ja a partir del passat 13 de març es poden denunciar situacions d’assetjament laboral a blanqueig de capitals, activitats de corrupció, conductes contra el codi ètic o els procediments establerts de l’empresa, etc.

 

La norma, també serà d’obligat compliment per a totes les empreses que dins del seu programa de compliance ja tinguin en funcionament un canal de denúncies per a prevenir la responsabilitat penal de les persones jurídiques o de prevenció de blanqueig de capitals.

 

A qui s’aplicarà la norma?

Als denunciants que treballin al sector privat o públic i que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral, incloent-hi, com a mínim:

 

 • Persones que tinguin la condició de treballadors, inclosos els funcionaris.
 • Persones que tinguin la condició de treballadors no assalariats.
 • Accionistes i persones que pertanyin a l’òrgan d’administració, direcció o supervisió d’una empresa, inclosos els membres no executius, així com els voluntaris i els treballadors en pràctiques que perceben o no una remuneració.
 • Qualsevol persona que treballi sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
 • Exempleats que revelin o informin sobre infraccions comeses durant el període de vigència del seu contractes.
 • Denunciants la relació laboral dels quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

 

Quines empreses han de tenir un canal de denúncies?

Per a resoldre, en la mesura del possible, que les persones denunciants arrisquin la seva carrera i els seus mitjans de subsistència, totes les empreses de més de 50 empleats hauran de tenir i gestionar un canal de denúncies.

 

Quan han de tenir el canal de denúncies habilitat?

Per les grans empreses es va concedir un període d’adaptació de 3 mesos i el seu compliment es controla des del passat 14 de juny, i per les mitjanes que tinguin entre 50 i 249 treballadors o les que estiguin ubicades en municipis de menys de 10.000 habitants el període d’adaptació serà major, fins l’1 de desembre del 2023. Les empreses del sector públic també han de tenir un canal de denúncies.

Igualment, i amb independència del número de treballadors, s’obliga a comptar amb un sistema intern d’informació a tots els partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials, així com a les fundacions que dels mateixos depenguin (sempre que rebin fons públics pel seu finançament) i a totes les administracions locals amb independència del número d’habitants.

Tenir un canal de denúncies no només implicar que les empreses habilitin una pàgina web o una bústia de correu electrònic per tal que els seus treballadors i altres persones relacionades amb el negoci (per exemple, proveïdors) puguin posar en coneixement de la direcció pràctiques que podrien ser constitutives de delicte, sinó que suposa destinar personal, amb el cost que comporta, o bé subcontractar a una altra companyia perquè s’encarregui de processar tota la informació rebuda i de prendre les mesures pertinents.

 

Quines característiques ha de tenir el canal de denúncies?

Els canals d’informació han de ser confidencials i estar protegits, cosa que suposa un desafiament que també involucra els delegats de protecció de dades. Els sistemes han de ser senzills i segurs i, a més de complir amb les exigències legals, s’han d’adaptar a la realitat de cada empresa. Com a mínim ha de:

 • Comptar amb un sistema d’alerta i detecció d’irregularitats.
 • Generar evidències per a l’exempció o atenuació de responsabilitat penal de la persona jurídica.
 • Garantir la confidencialitat del denunciant. La norma estableix l’obligatorietat d’acceptar i tramitar denúncies de manera anònima, així com qualsevol denúncia no anònima, sempre que es garanteixi la confidencialitat i privacitat durant tota la investigació.
 • Permetre les denúncies verbals i escrites.
 • Integrar els diferents canals de denúncia implementats. La nova Llei, no només obliga a impartir formació als empleats sobre l’objecte, contingut i abast del canal de denúncies, sinó que imposa el deure de la seva accessibilitat des de la pàgina d’inici del web de l’empresa, incloent-hi també el protocol de funcionament.
 • Independència en la investigació de les denúncies.
 • Política que contingui els principis generals en matèria de sistemes d’informació i defensa de l’informant, amb la deguda publicitat a l’empresa.
 • Procediment de gestió de les informacions rebudes.
 • Nomenar un responsable del sistema.
 • Garanties de la protecció de l’informant.

 

Quines sancions existeixen per les empreses que no implantin el canal de denúncies?

La llei contempla sancions de fins a un milió d’euros per les empreses. Les multes podran anar:

 • De 1.001 a 300.000 euros en el cas de persones físiques.
 • De 10.001 a 1.000.000 de euros en el cas de les jurídiques.

 

També se sancionarà a les persones que presentin denúncies falses o a aquelles empreses o canals que revelin les denúncies.

 

Des de TAX estem treballant en el nou mòdul de canal de denúncies pel Portal de l’Empelat TAX. Si vols més informació, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top