Aquestes són les sancions que pots tenir si no compleixes amb el protocol LGTBI+

Totes les empreses amb més de 50 empleats han d'implementar un protocol LGTBI+ des del passat 2 de març de 2024. Aquesta mesura s'inclou en el marc de la protecció laboral del Govern, incloent-hi iniciatives com la promoció de la igualtat de gènere. La Llei 4/2023, aprovada el 28 de febrer de 2023, estableix aquest requisit en obligatori. Aquesta llei busca implementar polítiques públiques que garanteixin els drets LGTBI+.

Quines empreses han de tenir un protocol LGTBI+?

Totes les empreses amb 50 o més empleats han de tenir implementat el protocol d'actuació per a casos d'assetjament o violència contra persones LGTBI+. A més, segons l'article 62, les empreses amb menys de 50 empleats han d'adoptar mesures per a prevenir i detectar la discriminació sobre la base de les causes establertes per la llei, i prendre accions adequades per a detenir-la.

Quines infraccions identifica la normativa?

Les infraccions en matèria d'igualtat es qualifiquen com a lleus, greus i molt greus.

Seran considerades com a infraccions lleus:

 1. Emetre expressions vexatòries per raó de la seva orientació i identitat sexual, expressió de gènere o característiques sexuals en la prestació de serveis públics o privats.
 2. No facilitar la labor o negar-se parcialment a col·laborar amb l'acció investigadora dels serveis d'inspecció en el compliment dels mandats establerts en aquesta llei.
 3. Causar danys, quan no constitueixin infracció penal, a béns mobles o immobles pertanyents a persones LGTBI o a les seves famílies per raó de la seva orientació i identitat sexual.

Seran considerades infraccions greus:

 1. La no retirada de les expressions vexatòries a les quals es refereix l'apartat 2.a) d'aquest article contingudes en llocs web o xarxes socials per part de la persona prestadora d'un servei de la societat de la informació, una vegada tingui coneixement efectiu de l'ús d'aquestes expressions.
 2. La imposició de disposicions o clàusules en els negocis jurídics que suposin, directament o indirectament, un tracte menys favorable a la persona per raó de la seva orientació o identitat sexual.
 3. L'obstrucció o negativa absoluta a l'actuació dels serveis d'inspecció corresponents en el compliment dels mandats establerts en aquesta llei.

Seran considerades com a infraccions molt greus:

 1. L'assetjament discriminatori, quan no constitueixi infracció penal, per raó d'orientació i identitat sexual.
 2. Les represàlies, a conseqüència d'haver presentat una queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs, destinat a impedir la seva discriminació per raó d'orientació i identitat sexual.
 3. La negativa a atendre o assistir als qui hagin sofert qualsevol tipus de discriminació per raó d'orientació i identitat sexual.
 4. La promoció o la pràctica de mètodes, programes o teràpies d'aversió o conversió, ja siguin psicològics, físics o mitjançant fàrmacs, que tinguin per finalitat modificar l'orientació sexual.
 5. L'elaboració, utilització o difusió en centres educatius de llibres de text i materials didàctics que presentin a les persones com a superiors o inferiors en dignitat humana en funció de la seva orientació i identitat sexual.
 6. La denegació, quan no constitueixi infracció penal, de l'accés als establiments, béns i serveis disponibles per al públic i l'oferta d'aquests.
 7. La victimització secundària, entesa com l'incompliment per part de les Administracions públiques de les obligacions d'atenció previstes en aquesta llei que donin lloc a un nou mal psicològic per a la víctima.

Quines sancions es poden aplicar per l'incompliment?

 • Les infraccions lleus seran sancionades amb prevenció o amb multa de 200 a 2.000 euros.
 • Les greus seran sancionades amb multa de 2.001 a 10.000 euros. A més, podran imposar-se motivadament com a sancions o mesures accessòries alguna o algunes de les següents:

1- La supressió, cancel·lació o suspensió, total o parcial, de subvencions.

2 - La prohibició d'accedir a qualsevol tipus d'ajuda pública per un període d'un any.

3 - La prohibició de contractar amb l'Administració, els seus organismes autònoms o ens públics per un període d'un any.

 • Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 10.001 a 150.000 euros. A més, podrà imposar-se alguna o algunes de les sancions o mesures accessòries següents:

1 - La denegació, supressió, cancel·lació o suspensió, total o parcial, de subvencions.

2 -  La prohibició d'accedir a qualsevol tipus d'ajuda pública per un període de fins a tres anys.

3 - La prohibició de contractar amb l'Administració, els seus organismes autònoms o ens públics per un període de fins a tres anys.

4 - El tancament de l'establiment en què s'hagi produït la discriminació per un terme màxim de tres anys, quan la persona infractora sigui la responsable de l'establiment.

5 - El cessament en l'activitat econòmica o professional desenvolupada per la persona infractora per un terme màxim de tres anys.

Vols implantar un protocol LGTBI+ a la teva empresa?

Contacta’ns. A TAX podem ajudar-te

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top