Aquestes són les mesures publicades dimecres 19 al BOE (RDL 18/2022)

Eficiència energètica
Amb l'objectiu de fomentar la realització d'obres de millora d'eficiència energètica als habitatges, el Govern prorrogarà al llarg de 2023 un conjunt de deduccions en l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF).

Segons recull el BOE, els contribuents podran deduir-se el 20% de les quantitats destinades des de l'entrada en vigor del Real-Decret llei 19/2021 de 5 d'octubre fins al 31 de desembre de 2023, a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració de l'habitatge habitual o de qualsevol altra que es tingui arrendada.

La norma aclareix que per a entendre's que s'ha reduït aquesta demanda, la reducció ha de ser almenys un 7% la suma dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració del certificat d'eficiència energètica de l'habitatge. La base anual d'aquesta deducció serà de 5.000 euros anuals.

La deducció podrà arribar al 40% si les obres per a la millora en el consum d'energia primària no renovable és d'almenys un 30% en l'indicador de consum d'energia primària no renovable, o es millora la qualificació energètica per a obtenir la qualificació A o B. En aquest cas la base anual màxima serà de 7.500 euros anuals.

A l'impost de societats, es possibilita la llibertat d'amortització a les inversions en energies renovables, situant-se en 500.000 euros la quantia màxima de la inversió.

TUR veïnal
La norma estén fins a finals de 2023 el límit del 5% en l'increment de les tarifes d'últim recurs (TUR) del gas, que fins ara anaven a finalitzar aquest exercici.

Una de les novetats més destacada és la creació d'una nova TUR per a regular el preu del gas a les calderes comunitàries, la qual cosa beneficiarà a 1,7 milions de llars. Segons es recull al BOE amb aquesta mesura es tractaria d'evitar que els alts preus es traduïssin en l’endeutament de les comunitats i un increment dels impagaments i talls de subministrament.

El mètode per a implementar la nova tarifa serà a través del càlcul del consum mitjà de la comunitat de veïns dels últims 5 anys. Sobre el 70% d'aquest consum, s'aplica un descompte del 40%, mentre que el 30% restant continuarà pagant el gas a preus del mercat lliure.

Per a poder accedir a la nova TUR s'exigirà la instal·lació de comptadors individuals de calefacció com a data límit a 30 de setembre de 2023. Es contempla una partida de 40 milions per a facilitar el desemborsament d'aquests elements per part de les llars.

Les empreses de serveis energètics que s'acullin a aquesta tarifa hauran de traslladar de manera íntegra l'estalvi obtingut en el cost d'adquisició del gas natural al preu unitari aplicat pel servei prestat de calefacció i aigua calenta sanitària.

Bo tèrmic

Una altra de les ajudes que s'incrementa és la percebuda pels beneficiaris del bo social tèrmic que passa de 25 a 40 euros amb la intenció de disminuir la bretxa entre les ajudes assignades als beneficiaris residents en les diferents zones climàtiques.

A diferència del bo social elèctric, el tèrmic es configura com un programa de concessió directa d'ajudes destinades a pal·liar la pobresa energètica en consumidors vulnerables, en usos com la calefacció, aigua calenta sanitària o cuina. Per a cobrir pressupostàriament aquesta partida s'aprova un suplement de crèdit de 225 milions d'euros.

Nou bo social

Al costat del bo elèctric i el tèrmic, es posa en marxa el nou bo social, que neix amb caràcter temporal per a minorar la factura elèctrica. La mesura estalviaria un 40% de la factura a aquelles llars la renda de les quals se situï entre 1,5 i dues vegades l'Indicador de Renda d'Efectes Múltiples (IMPREM) de 14 pagues. Això es tradueix en rendes inferiors a 28.000 euros. La nova mesura afectarà 1,5 milions de llars i la suma de totes les categories de bons cobririen a 4 de cada 10 espanyols.

Podran accedir a aquest nou descompte al  2023 persones solteres que guanyin fins a 16.800 euros a l'any, parelles que ingressin 19.300 euros o famílies que guanyin 27.720. Per a 2022, les categories seran de 16.212 euros; 18.644 euros i 26.750 euros, respectivament.

El Govern també ha ampliat els descomptes per als beneficiaris de les actuals categories del bo social, el descompte passarà del 60% actual al 65% per als consumidors considerats vulnerables i del 70% al 80% per als vulnerables severs. Abans que es deslligués l'actual crisi energètica els descomptes eren del 25% i del 40%, respectivament.

Sector públic

Al maig, el Govern ja va publicar una sèrie de mesures d'estalvi i eficiència energètica a les dependències de l'Administració General de l'Estat i a les entitats del sector públic estatal. Aquesta primera resposta incloïa canvis en els sistemes de climatització, il·luminació i equipament ofimàtic, així com un impuls al treball remot en impulsar que els funcionaris puguin teletreballar tres dies a la setmana si les seves tasques li ho permeten.

Pel que fa a les petites i mitjanes empreses, Ribera ha subratllat que es busca facilitar un kit verd per al sector que fomenti l'eficiència de les signatures i hi haurà suports de l'ICO per a la instal·lació de renovables. El pla també convida a les grans empreses a presentar els seus propis plans de contribució a l'estalvi energètic, després de realitzar les seves auditories.

A llarg termini, l'Executiu busca impulsar un projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica (Perte) de descarbonització de la indústria, que encara es troba en fase de disseny.

Llibertat d'amortització en inversions que utilitzin energies procedents de fonts renovables a l’IS

I. Deducció en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per obres de millora d'eficiència energètica en habitatges.

Es modifica, amb efectes des d'1 de gener de 2023, la disposició addicional cinquantena de la Llei de l'IRPF, relativa a la deducció per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges.

II. Llibertat d'amortització en inversions que utilitzin energies procedents de fonts renovables a l’IS.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top