Aquestes són les bonificacions vigents per la contractació d’empleats al 2022

La Direcció General de Treball i el SEPE han informat del manteniment de les bonificacions per a contractar després de l'entrada en vigor del RD Llei 32/2021. Aquestes són les bonificacions que continuen actives:

Contracte per a la formació en alternança

És l'única modalitat bonificada destinada a la contractació de joves desocupats. Amb ella, les empreses que desitgin contractar es beneficiaran d'una bonificació del 100% de les assegurances socials (75% per a empreses amb més de 250 treballadors) durant un màxim de 2 anys. A més, rebran una bonificació addicional d'entre 60 i 80 € en concepte de tutorització del treballador.

El contracte de formació és a jornada completa i està destinat a formar a joves de fins a 30 anys.

Del total de la jornada, el 65% serà per a treballar i el 35% per a formar-se en el primer any, mentre que el segon any serà 85% de treball i 15% de formació. La formació del contracte és oficial i també està 100% bonificada.

En aquesta modalitat de contracte no s'exigeix manteniment del nivell de plantilla o de l'empleat. Això sí, l'obligació és proporcionar formació al treballador sobre una professió.

Respecte al salari, serà l'establert en el conveni. En el seu defecte, no podrà ser inferior al 65% sobre la quantitat fixada per al grup professional amb aquestes funcions durant el primer any i 85% durant el segon.

Conversions de contractes en indefinit

- Conversions de contracte de formació (en alternança) a indefinit

Les empreses que transformin els contractes de formació en indefinits podran aplicar una bonificació de 1.500 € a la Seguretat Social (1.800 € si és treballadora) durant 3 anys.
El requisit és transformar el contracte de formació en alternança quan finalitza el contracte inicial o alguna de les seves pròrrogues.

- Conversions de contractes de pràctiques en indefinit

Encara que es van derogar les bonificacions per als contractes inicials de pràctiques, sí que continuen vigents les bonificacions per a empreses amb menys de 50 treballadors que transformin un contracte de pràctiques en indefinit.

Tindran una bonificació anual en les quotes a la Seguretat Social de 41,67 €/mes (500 €/any) durant 3 anys. En el cas de les dones, aquestes bonificacions seran de 58,33 €/mes (700 €/any).

- Conversions de contractes de relleu i substitució per jubilació en indefinit

El mateix succeeix si es transformen en indefinits contractes de relleu i de substitució per anticipació de l'edat de jubilació. Tindran dret a una bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social de 41,67 €/mes (500 €/any), durant 3 anys. En el cas de les dones, aquesta quota serà de 58,33 €/mes (700 €/any).

- Contracte de durada determinada

El contracte de durada determinada regulat en l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors mantindrà l'aplicació dels beneficis en la cotització a la Seguretat Social establerts per als contractes de treball temporals o de durada determinada per a determinats col·lectius en la Llei 43/2006, de 29 de desembre.

Bonificacions per a persones amb discapacitat

Existeixen nombroses bonificacions per a contractar persones amb discapacitat, en funció del seu perfil i tipus de contracte (Llei 43/2006):

  • Contracte indefinit o transformació en indefinit per a menors de 45 anys: 4.500 € (5.350 € si és dona). En cas de discapacitat severa, s'aplicarien 5.100 € (5.950 € si és dona).
  • Contracte indefinit o transformació en indefinit per a majors de 45 anys: 5.700 € o 6,300 € (si té una discapacitat severa) durant tota la vigència.
  • Contracte temporal per a menors de 45 anys: 3.500 € (4.100 € si és dona), 4.100 € si és una discapacitat severa (4.700 € per a dones).
  • Contracte temporal per a majors de 45 anys: 4.100 € (4.700 € si és dona), 4.700 € si és una discapacitat severa (5.300 € si és dona)

També existeixen bonificacions del 100% de la quota empresarial per la contractació indefinida o temporal o conversió en indefinit de contractes temporals per un Centre especial d'ocupació, i per a contractes d'interinitat, durant tota la vigència del contracte (Llei 43/2006 i Llei 45/2002).

Bonificació per a la contractació indefinida d'aturats de llarga durada

El Reial decret llei 8/2019 va introduir una bonificació a la quota empresarial de 108,33 €/mes (125 €/mes si és dona) per a aquelles empreses que contractin de manera indefinida a aturats de llarga durada.

La persona contractada haurà d'haver estat inscrita com a demandant d'ocupació almenys 12 mesos, dels 18 anteriors a l'alta.

Les empreses que contractin de manera indefinida a aturats de llarga durada podran aplicar una bonificació de 1.300 € en les assegurances socials en les quotes anuals a la Seguretat Social (1.500 € si és dona).

Aquesta bonificació podrà aplicar-se durant 3 anys, sempre que es mantingui el nivell d'ocupació total aconseguida amb aquesta contractació i es mantingui contractat al treballador com a mínim 2 anys. En cas d'incompliment, l'empresa hauria de retornar els beneficis aplicats.

Bonificacions per a col·lectius en risc d'exclusió

Es mantenen les bonificacions per a col·lectius en risc d'exclusió:

  • Víctimes de violència de gènere, tràfic d'éssers humans i víctimes de terrorisme: bonificació de 1.500 € si el contracte és indefinit, 600 € si és temporal, durant la vigència del contracte, 4 anys si és indefinit.
  • Treballadors en risc d'exclusió social: bonificació de 600 € si és contracte indefinit, 500 € per a contractes temporals i 650 € per a conversions en indefinit, durant 4 anys si és indefinit o durant tota la vigència, si és contracte temporal.

A més d'aquest tipus de bonificacions existeixen unes altres, destinades a col·lectius molt específics pel perfil del treballador, o l'activitat, que apareixen publicades a la secció de bonificacions del SEPE.

Bonificacions per a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar

Existeixen bonificacions per als contractes d'interinitat que s'apliquen per a substituir a treballadors en situació d'excedència per la cura de familiars.

Si es contracta una persona beneficiària de prestacions per desocupació per a substituir al treballador, mentre duri l'excedència, es podrà aplicar una reducció del 95% a la quota per contingències comunes durant el primer any. Per al segon i tercer any, s'aplicaria una reducció del 60% i 50% en les contingències comunes respectivament.

També continuen vigents les bonificacions per als contractes d'interinitat per a substituir a treballadors durant els períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, paternitat o risc durant l'embaràs o la lactància.

En aquests casos, s'aplicarà una bonificació del 100% de la quota empresarial i recaptació conjunta, tant del treballador substituït, com de l'interí contractat. La bonificació podrà aplicar-se mentre duri el període de substitució.

Si tens dubtes o necessites assessorament laboral, fiscal o legal, a TAX t'ajudem. Contacta'ns

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top