Aquestes són les 12 situacions en les que un autònom@ pot bonificar-se la seva quota

A més de la coneguda Tarifa Plana, la Seguretat Social ofereix diferents bonificacions en la cotització a alguns perfils d’autònom@s. A això se sumen algunes mesures especials que han vingut posant en marxa les comunitats autònomes, com la Tarifa Zero. L'objectiu és compensar algunes situacions de vulnerabilitat, com per exemple, la reincorporació de les treballadores per compte propi després d'una baixa o el manteniment del negoci més enllà de l'edat de jubilació.

En quines situacions un autònom@ podrà pagar menys quota al 2024?

 • Primera alta com autònom@ (Tarifa plana)

Tots els autònom@s que es donin d'alta per primera vegada pagarien durant els primers 12 mesos una quota mensual de 80 euros. I la mateixa quantitat durant una altres 12 mesos, sempre que els seus rendiments en aquest segon any no superin els 1.323 euros anuals (això és, l'SMI al 2024).

 • Ser familiar col·laborador d'un treballador autònom@

Els autònom@s que es donin d'alta com a familiars col·laboradors tindran dret a una bonificació durant els 24 mesos següents a la data d'efectes de l'alta, equivalent al 50% durant els primers 18 mesos i al 25% durant els 6 mesos següents.

 • Ser familiar del titular d'una explotació agrària

Els autònom@s familiars del titular d'una explotació agrària tindran una bonificació específica durant el primer any i mig d'alta d'un 50% de la base per contingències comunes corresponents a la quota mínima. És a dir, al 2024 seria al voltant de 156,5 euros al mes.

 • Ser autònom@ artista

Aquest 2024, la nova quota reduïda per a aquests professionals tindrà una base de cotització de 526,14 euros mensuals. És a dir, la quota que hauran de pagar aquests treballadors per compte propi a la Seguretat Social es reduirà fins als 161 euros al mes, sempre que els ingressos siguin inferiors a 3000 euros anuals.

 • Desenvolupar l'activitat a Ceuta o Melilla

Els autònom@s que desenvolupin la seva activitat a les ciutats de Ceuta o Melilla i es dediquin a activitats en els sectors d'Agricultura, Pesca i Aqüicultura; Indústria (excepte Energia i Aigua); Comerç; Turisme; Hostaleria i resta de serveis, tindran dret a una reducció del 50% a les seves quotes per contingències comunes, recaptació conjunta de desocupació, formació professional i fons de garantia salarial.

 • Estar en descans per naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural

En aquestes situacions, els autònom@s podran optar a una bonificació del 100% del pagament de les seves cotitzacions durant el període de descans -mínim un mes-.

 • Reincorporació després del naixement del fill

Les treballadores autònomes que haguessin cessat en la seva activitat per naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment i tutela, i tornin a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data de cessament tindran una quota fixa de 60 euros al mes durant els 12 mesos immediatament següents a la data de reincorporació al treball. En cas que aquestes professionals optessin per una base superior a la mínima, la bonificació serà del 80% sobre la cotització per contingències comunes.

 • Estar en situació de cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Com a novetat, es regula una bonificació en la cotització en supòsits de cura del menor afectat per càncer o una altra malaltia greu. Tindran una bonificació del 75% de la quota per contingències comunes.

 • Compatibilitzar l'activitat com autònom@ amb un treball per compte aliè

Els nous autònom@s que també treballin com a assalariats poden triar entre acollir-se a la Tarifa Plana o beneficiar-se de la bonificació específica per pluriactivitat.

Aquesta reducció, en cas que l’autònom@ treballi a jornada completa serà de:

-Primers 18 mesos d'alta: fins al 50% de la base mínima de cotització, per la qual cosa la base per la qual podran optar els autònoms en pluriactivitat serà 466,35 euros.

-Segons 18 mesos d'alta: fins al 75% de la base mínima, que es quedaria per tant en 699,50 euros.

En cas d'estar contractat a temps parcial, amb una jornada superior al 50%:

-Primers 18 mesos d'alta: fins al 75% de la base mínima de cotització, per la qual cosa la base per la que podran optar els autònom@s en pluriactivitat serà 699,50 euros.

-Segons 18 mesos d'alta: fins al 85% de la base mínima, que es quedaria per tant en 792,7 euros.

 • Contractar un altre professional per a facilitar la conciliació de la vida professional i familiar

La Seguretat Social ofereix bonificacions d'entre el 50% i el 100% a aquells autònom@s que contractin un empleat per a encarregar-se del seu negoci durant el temps que hagin d'absentar-se per a cuidar d'algun familiar, és a dir, per conciliació laboral, en els supòsits de:

 • Cura de menors de 12 anys que tinguin al seu càrrec.
 • Tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada.
 • Per tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent o una discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent, quan aquesta discapacitat estigui degudament acreditada, sempre que aquest familiar no exerceixi una activitat retribuïda.
 • Estar rebent una prestació de jubilació i estar d'alta com autònom@

Els autònom@s d'edat avançada que accedeixin a jubilació activa quedaran exempts de cotitzar a la Seguretat Social, excepte, per incapacitat temporal i per contingències professionals, sempre que es trobin en algun d'aquests supòsits:

 • Tenir seixanta-cinc anys, i trenta-vuit anys i sis mesos de cotització.
 • Tenir seixanta-set anys, i trenta-set anys de cotització.

Necessites assessorament laboral, fiscal o legal?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top