Aprovat un nou ajornament dels deutes tributaris, sense interessos

El Govern ha aprovat un nou ajornament de deutes tributaris de fins a sis mesos, dels quals els quatre primers seran sense interessos, regulat a la Disposició Addicional Quarta del Reial Decret – Llei 5/2021, del 12 de març, de mesures urgents de recolzament a la solvència en resposta a la pandèmia de la COVID-19, que també contempla l’ampliació de la moratòria per  presentar concurs de creditors fins el proper 31 de desembre del 2021.

Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions i liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi des del dia 1 d’abril fins el dia 30 d’abril del 2021, ambdós inclosos.

L’ajornament es podrà sol·licitar sobre els següents deutes tributaris:

  • Els corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a compte.
  • Els derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits excepte que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.
  • Els corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats.

Per a qualsevol dubte sol·licita’ns informació a marketing@tax.es

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top