Aprovades les bases reguladores de la línia de finançament per a start-ups de capital de coinversió (Catalunya)

Aquesta línia es composa d'un ajut reemborsable en forma de préstec i un ajut no reemborsable i és una de les actuacions tractores definides en el Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025, l'actor de referència a Catalunya en el suport a l'ecosistema de start-ups.

Qui pot demanar aquest ajut?

Petites i mitjanes empreses emergents (start-up) que desenvolupin tecnologies considerades profundes (deep tech) que tinguin el seu centre operatiu principal a Catalunya i que hagin formalitzat una ronda de finançament, complint els requisits següents:

a) Pel que fa a petites i mitjanes empreses emergents (start-up) que desenvolupin tecnologies considerades profundes (deep tech):

- Que estiguin constituïdes com: societat de responsabilitat limitada o societat anònima.

- Que s'hagin constituït com a mínim 6 mesos abans de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC.

- Que s'hagin constituït, com a màxim, 36 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut en forma de préstec.

- Que l'equip fundador de l'empresa siguin emprenedors amb una participació individual mínima del 10%, i que mantingui una participació no inferior al 51% del capital social, incloent els drets de participació imaginaris o les participacions fictícies (phantom shares) i l'exercici d'opcions o altres drets que permetin adquirir participacions socials (totalment diluït o “fully diluted”).

- Que l'equip fundador treballi amb dedicació exclusiva i a temps complet en l'empresa.

- Que no cotitzin en un mercat de valors regulat.

- Que no hagin distribuït dividends des de la seva constitució.

- Que no hagin estat fruit d'un projecte de concentració empresarial.

- Estar en situació censal d'alta a l'Agència Tributària que acrediti la realització d'activitat econòmica a data de la sol·licitud.

b) Pel que fa a la ronda de finançament:

- Haver formalitzat una ronda de finançament, per part d'inversors privats o fons de capital risc, mitjançant un instrument de capital i/o préstec participatiu i/o nota convertible, desemborsada en els 6 mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.

- La ronda de finançament ha de ser d'un mínim de 75.000,00 euros per part d'un o més inversors privats o fons de capital risc, i la inversió mínima per part de cada un dels inversors privats o fons de capital risc ha de ser d'un mínim de 20.000,00 euros.

- Els inversors privats/fons de capital risc no han d'haver invertit amb anterioritat en l'empresa i cal demostrar la seva experiència inversora en tecnologies considerades profundes (deep tech) mitjançant l'acreditació de la realització de dues inversions de com a mínim 20.000,00 euros cadascuna en el cas d'inversors privats, i de dues inversions de com a mínim 200.000,00 euros cadascuna en el cas de fons de capital risc, en empreses que desenvolupen projectes deep tech.

Quins requisits cal complir?

a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballador@s amb discapacitat sobre el nombre total de treballador@s de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives.

b) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social, i no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment.

c) Indicar els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe (requisit aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones).

d) No haver estat sancionades per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria.

e) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

f) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral. En el cas de les empreses de 50 o més treballadors/ores, s'haurà d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d'igualtat.

e) No trobar-se en situació de crisi d'acord amb el Reglament (UE) 651/2014 (RGEC) de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

h) No haver estat condemnades en sentència ferma, ni la persona jurídica ni les persones físiques adscrites a l'execució de l'activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

i) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

k) Per a subvencions d'import superior a 30.000,00 euros, s’haurà d'acreditar, en el termini de 10 dies hàbils des de la notificació de la proposta de resolució provisional, o quan siguin requerides a l'efecte, que compleixen els terminis de pagament.

Quines actuacions són subvencionables?

- Inversions necessàries per portar a terme el projecte de creixement de l'empresa definit en el seu pla d'empresa i que es realitzin en l'àmbit geogràfic de Catalunya. També seran subvencionables les despeses derivades de l'informe d'auditor que es demana a la base 11 d'aquest annex amb un màxim de 1.500,00 euros.

- El producte o servei de l'empresa ha d'estar alineat amb un o diversos dels reptes definits als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) aprovats per l'Assemblea General de l'ONU l'any 2015.

- Les despeses i inversions necessàries per portar a terme l'actuació es podran dur a terme a partir de la data de presentació de la sol·licitud d'ajut i fins a 24 mesos a comptar des de la data de signatura del contracte de préstec.

- Despeses que s'imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s'hagin realitzat durant el període d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament pagades per les beneficiàries en els terminis establerts en aquestes bases.

Quantia i condicions principals de l'ajut

Es concedirà un ajut per a les depeses i inversions del pla de creixement de l'empresa d'un import equivalent al de l'operació d'inversió amb un màxim de 250.000,00 euros, en forma de préstec pel que fa al 80% del finançament acordat i en forma d'ajut no reemborsable pel que fa al 20% restant. Aquest 20% no s'haurà doncs de retornar.

La formalització del préstec estarà condicionada a la signatura d'un contracte de préstec de coinversió entre l'empresa beneficiària i ACCIÓ que reguli els termes i condicions del mateix, en el termini de 60 dies a partir de la notificació de la resolució de concessió.

Les condicions del préstec són:

a) Tipus d'interès: tipus fix a l'Euribor a 12 mesos més 2%, renovable anualment.

b) Import: es determinarà tenint en compte l'import de coinversió formalitzat per inversors privats o fons de capital risc, sempre i quan cada un d'aquests hagi invertit com a mínim 20.000,00 euros. L'import del préstec serà d'un mínim de 60.000,00 euros i un màxim de 200.000,00 euros d'acord amb l'establert a la base 2.1.b d'aquest annex.

c) Termini d'amortització i carència: 10 anys inclosos 4 anys de carència.

d) Desemborsament del préstec: 100% en el moment de la formalització i en un màxim de 30 dies posteriors a la data de signatura del contracte de préstec de coinversió.

e) Amortització: es farà de forma trimestral, l'últim dia dels mesos de març, juny, setembre i desembre de cada any. Els interessos començaran a meritar a partir del mes natural següent a la formalització del contracte de préstec de coinversió. Transcorregut el termini de carència es començarà a amortitzar el principal del préstec a partir del primer dia del mes natural següent.

f) Interès de demora: 10% anual.

g) Despeses notarials: Les despeses d'elevació a públic del contracte de préstec de coinversió a càrrec de la societat beneficiària del préstec.

Entrada en vigor

A partir del dimarts 23 d'abril a les 09:00h i fins al 7 de novembre a les 14:00h.

On es presenta la sol·licitud i documentació?

S'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat).

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top