Aprovada la reforma de la Llei de mecenatge: novetats per a particulars i empreses

El 19 de desembre de 2023 el Consell de Ministres va aprovar el Real Decret-Llei 6/2023, de 19 de desembre, que modifica la Llei de mecenatge, vigent des de fa 21 anys. El Govern de l’ha aprovat com a Reial decret llei amb vigència a partir de l’1 de gener de 2024.

Què suposa aquesta reforma?

Suposa avenços no només quantitatius (deduccions) sinó qualitatius. Algunes de les novetats són:

  • S’inclou en el concepte de donació fiscalment deduïble la cessió d’ús de tota mena de mobles i immobles dins del concepte més genèric de donació de drets.
  • S’amplia el concepte de conveni de col·laboració incloent-hi les aportacions en espècie inclosa la prestació gratuïta de serveis. El col·laborador podrà a més difondre aquesta col·laboració.
  • S’impulsa el micromecenatge i s’incrementen els percentatges de deducció. En el cas de persones físiques, s’eleva de 150 a 250 € la base sobre la qual es pot deduir el 80% de la donació de l’IRPF i per la resta n’hi haurà un 40% de deducció (en lloc del 35% vigent). En el cas de persones jurídiques, les deduccions a l’impost sobre societats també passen del 35 al 40%. En tots dos casos, per premiar el mecenatge sostingut, la deducció augmenta al 45% en el cas de persones físiques i al 50% per a les persones jurídiques (tots dos ara al 40%) si, en els dos anys anteriors, s’ha fet la donació a la mateixa entitat almenys pel mateix import.
  • S’hi inclou l’anomenat mecenatge de reconeixement o recompensa que permet que el donant obtingui retorns simbòlics en forma de contraprestació de béns o serveis (sempre que no representin més del 15% del valor de la donació amb un límit màxim de 25.000 €).
  • S’amplien les modalitats d’explotacions econòmiques exemptes, quan siguin desenvolupades per entitats sense ànim de lucre, en les activitats següents: desenvolupament i innovació, prestacions de serveis d’inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social i d’ensenyament i formació professional vinculades estudiants d’altes capacitats.
  • Es reforça l’automatisme per aplicar exempcions de tributs de competència local als béns d’entitats sense ànim de lucre.

Es tracta d’un gran impuls per al sector fundacional, que reconeix i incentiva el compromís de la societat civil amb la filantropia. S’estima que el total del sector fundacional a Espanya va generar més de 27.000 milions d’euros de valor afegit el 2020 (2,4% PIB), i més de 550.000 llocs de treball.

Necessites assessorament?

A TAX oferim assessorament legal, fiscal i laboral a empreses. Contacta'ns.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top