Aprovada la llei que estén l’eliminació de l’Impost de Successions afegint més deduccions fiscals (Illes Balears)

El ple del Parlament ha aprovat el projecte de llei de fiscalitat que estén i consolida l’eliminació de l’Impost de Successions i Donacions (ISD), incorpora millores en el de Transmissions Patrimonials (ITP), i ho ha fet afegint, a més, noves deduccions incorporades al llarg de la tramitació. Cal recordar que el decret llei ja va ser validat al juliol, però es va acordar tramitar-lo com a projecte de llei.

 

S’han inclòs rebaixes a l’IRPF com un increment del 10% del mínim personal i familiar per a majors de 65 i majors de 75 anys; un increment del mínim per a descendents a partir del segon i un increment del mínim per a ascendents.

 

S’han introduït, a més, altres millores com deduccions en compra de llibres de text i altres desgravacions enfocades a menors de 30 anys, famílies nombroses i monoparentals, persones que tinguin persones amb discapacitat a càrrec o persones jubilades, per exemple, en arrendaments.

 

Extensió de l’eliminació de l’ISD

Destaca l’ampliació al 100% en l’Impost de Successions en els casos de donacions d’immobles per habitatge habitual o de diners per a la compra. També s’incrementa el valor màxim d’habitatges que es poden beneficiar de l’eliminació de l’ITP per a joves menors de 30 anys o la reducció del 50% per a menors de 35 en aquelles zones amb valors més elevats, com per exemple a Eivissa, dels 270.000 fins els 350.000€.

 

També s’ha inclòs que es pugui registrar un habitatge no pel seu valor de referència, sinó per fins a un 20% més del valor de referència amb l’objectiu de donar un ampli marge per a equiparar-lo al valor real de mercat.

 

Noves deduccions

En matèria fiscal, en concret, els contribuents menors de 36 anys i també els majors de 65 anys que no exerceixin cap activitat laboral o professional es podran deduir un 15%, passant d’un màxim de 440€ a 530€ anuals.

 

Per a menors de 30 anys, persones amb discapacitat igual o superior al 33%, o famílies nombroses o monoparentals, la deducció podrà ser del 20% fins a un màxim de 650€ anuals.

 

També augmenta la deducció per a despeses relatives a descendents menors de sis anys per motius de conciliació. Alhora, les famílies nombroses i monoparentals per arrendament de l’habitatge habitual, per la compra de llibres de text i per les despeses per conciliació podran incrementar la base imposable màxima de 52.800€ en tributació de conjunta o de 33.000€ en tributació individual, en un 20%.

 

També s’amplien els casos en què es pot incrementar un 10% els imports mínims del contribuent, per descendents i per discapacitat, que formen part del mínim personal i familiar. Per exemple, pel contribuent major de 75 anys. També pel segon descendent, i per ascendents.

 

Incorporació d’esmenes

A més de les esmenes incorporades durant la tramitació, s’han incorporat al debat d’aquest dimarts deduccions per a persones que tenen préstecs per hipoteques variables i deduccions per a famílies amb fills que estudien fora de les Balears. També s’han incorporat nous increments en les deduccions per naixement i adopció.

Les deduccions aprovades aquest dimarts se sumen a les que estan contingudes al projecte de Pressupostos autonòmics entre les quals destaca la rebaixa del 0,5% en el tram autonòmic d’IRPF per a rendes inferiors a 30.000€.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top