Aprovada la Llei contra el Frau fiscal. El que has de saber

Ahir dimarts 25 de maig es va aprovar la llei del frau fiscal (encara no està publicada perquè ha de passar la tramitació corresponent al Senat) i aquí t'avancem els punts més importants:

La Llei incorpora mesures per a combatre el frau tributari lligat a les noves tecnologies, permetrà perseguir els comportaments inadequats de les grans empreses i contribuirà a evitar la planificació fiscal abusiva. Així mateix, la norma conté actuacions per a reduir els litigis amb els contribuents i fomentar el compliment voluntari de les obligacions fiscals.

  • Es prohibeix l'aprovació d'amnisties fiscals, atès que s'entén que aquestes suposen una discriminació cap als contribuents que compleixen amb les seves obligacions fiscals. Les amnisties fiscals permeten regularitzar patrimonis no declarats en condicions més avantatjoses que si haguessin tributat de manera habitual i normal.
  • Es redueix des d'1 milió fins a 600.000 euros l'import del deute tributari que implica la inclusió d'un contribuent a aquest llistat de deutors de la Hisenda Pública. D'aquesta manera es reforça la missió de la mesura consistent a donar publicitat dels incompliments tributaris amb un objectiu exemplaritzant.
  • Prohibició dels programes que s'empren per a ocultar vendes. En concret, la norma impedeix la producció, la tinença o l'ús de sistemes i aplicacions informàtiques de gestió comptable que aconsegueixen manipular i falsejar la comptabilitat de les empreses, amb l'objectiu d'ocultar a ulls de l'Administració Tributària una part de la seva facturació i així rebaixar la factura fiscal. La norma exigeix que els sistemes electrònics utilitzats en la comptabilitat o la gestió empresarial s'ajustin a uns requisits que garanteixin la integritat, conservació, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de les operacions.
  • Es limita el pagament en efectiu a 1.000 €. Per a determinades operacions econòmiques es passa dels 2.500 fins als 1.000 euros, en el supòsit d'operacions entre empresaris.
  • Obligació de declarar les inversions en criptomonedes. S'incorpora l'obligació d'informar sobre la tinença i operativa amb monedes virtuals, tant situades a Espanya com a l'estranger si afecta contribuents espanyols. Per tant, s'exigirà informació sobre saldos i titulars de les monedes, així com sobre tot tipus d'operacions que s'hagin efectuat amb elles. Serà obligatori informar en el model 720 de declaracions de béns i drets en l'exterior sobre la possessió de criptodivises a l'estranger.
  • Les SOCIMI (societats cotitzades d'inversió immobiliària) tributaran al 15% pels seus beneficis no distribuïts.
  • En relació a les SICAV es reforça el control mitjançant un requisit d'inversió mínima de 2.500€ o de 12.500€ en el cas d'una societat per compartiments, per als socis que, com a mínim, han de ser cent.
  • Novetats a les inspeccions de l'Agència Tributària al domicili d'un contribuent. S'estableix que quan sigui necessari dur-les a terme, l'Administració tributària haurà d'obtenir el consentiment bé de l'obligat tributari, bé una autorització judicial. En virtut de la norma, la sol·licitud de l'autorització judicial per a l'entrada a un domicili haurà d'estar justificada i incloure la seva finalitat, necessitat i proporcionalitat.

Quan tinguem més informació, t'informarem puntualment.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top