Aprovada la llei antifrau que limita els pagaments en efectiu a un màxim de 1000 €

Dissabte passat 10 de juliol es va publicar la Llei 11/2021 de prevenció i lluita contra el frau fiscal, amb entrada en vigor des del 11/07/2021. Entre altres novetats, la lectura i la interpretació de les quals ens portarà més temps, li indiquem la reducció del límit de pagaments en efectiu, passant de 2.500 euros a 1.000 (el límit serà de 10.000 euros quan el pagador sigui persona física que no resideixi a Espanya i no sigui empresari o professional).

IMPORTANT: Encara que tingui factures emeses/rebudes anteriors a la publicació de la norma (superiors als 1.000 euros) li recomanem que el seu pagament sigui realitzat per banc si és posterior al dia 11/07. La norma també afecta al pagament de nòmines, lloguers, assegurances,...

Article divuitè. Modificació de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre

«''1. No podran pagar-se en efectiu les operacions, en les quals alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d'empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

No obstant això, el citat import serà de 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d'empresari o professional.''

''4. La base de la sanció serà la quantia pagada en efectiu a les operacions d'import igual o superior a 1.000 euros o 10.000 euros, o el seu contravalor en moneda estrangera, segons es tracti de cadascun dels supòsits a què es refereix el número 1 de l'apartat Un, respectivament.

5. La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional del 25 per cent de la base de la sanció prevista en el número anterior tret que concorri un supòsit de reducció de la sanció al qual es refereix el número 5 de l'apartat Tres d'aquest article.''

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top