Any nou, vida nova

Cada canvi d’exercici comporta les seves pròpies novetats en matèria tributària.

En un mes de desembre de desbocada activitat legislativa, han estat aprovades nombroses normes que tenen efectes en els diferents àmbits del Dret del què volem destacar principalment els referits a aspectes tributaris i legislatius.

Entre les normes amb mesures més destacables ens sembla interessant fer una especial referència a la publicació de les següents:

 • Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, també coneguda com la llei d’ Startups que presenta beneficis i incentius interessants per a empreses emprenedores, els seus inversors i els seus treballadors.
 • Reial Decret-llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’ Ucraïna i ajuda a la reconstrucció de l’Illa de La Palma i altres situacions de vulnerabilitat.
 • Llei 38/2022, de 27 de desembre, per a l’establiment de gravàmens temporals energètics, d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit i per la què es crea l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, i es modifiquen algunes normes tributàries.
 • Llei 31/2022, de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2023 de la què a continuació pretenem fer un breu resum recollint les mesures fiscals previstes per al 2023 en aquest text normatiu; i són les següents:

 

1.IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

 • Rendiments del Treball:
  • Augmenta la quantitat de la reducció per obtenció de rendiments del treball per a contribuents amb un salari brut anual de fins a 21.000,00 € i s’actualitzen els trams de deducció.
  • Queda ampliat el salari brut anual a partir del qual es tributa per IRPF en 15.000,00 € anuals (abans era de 14.000 €).
 • En relació als autònoms:
  • S’augmenta en els mateixos imports la reducció aplicable als treballadors autònoms econòmicament dependents.
  • Per al període impositiu 2023 incrementen del 5% al 7%, el percentatge de despeses deduïbles en concepte de provisions y despeses de difícil justificació, per als treballadors autònoms que determinen el seu rendiment net d’acord al mètode d’estimació directa simplificada.
  • S’eleva al 10% la reducció aplicable sobre el rendiment net de mòduls obtingut en el període impositiu 2023 per a aquells autònoms que determinin el rendiment net de la seva activitat mitjançant el mètode d’estimació objectiva.
 • Renda de l’estalvi:
  • Augmenta el tipus impositius del 26% al 27% de les rendes superiors a 200.000 euros que s’integren a la base de l’estalvi.
  • Tanmateix es graven fins el 28% les rendes superiors a 300.000 euros.
 • Aportacions i contribucions a sistemes de previsió social:
  • El límit màxim de l’aportació s’incrementa de 1.500 euros a 8.500 euros, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix pla de pensions, amb determinats requisits.
 • Deducció per maternitat:
  • S’amplia la prestació de 100 euros de la deducció per maternitat a dones amb fills de 0 a 3 anys que rebin prestacions contributives o assistencials i no únicament per a mares treballadores.
 • Deducció per despeses en llar d’infants:
  • El límit de la deducció ara serà la despesa total no subvencionada en comptes de les cotitzacions socials pagades.
 • Deducció per residència habitual a La Palma durant el 2022 i el 2023:
  • Per als períodes impositius 2022 i 2023 s’estableix una deducció per a aquells contribuents que tinguin la seva residència habitual i efectiva a La Palma. Aquesta deducció és la mateixa que la prevista per als contribuents residents a Ceuta i Melilla.
 • Tipus de retenció per determinades activitats:
  • S’estableix un percentatge de retenció i ingrés a compte del 15% per als rendiments del treball derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques i els rendiments procedents de la propietat intel·lectual, amb independència de quina sigui la seva qualificació. El percentatge de retenció serà del 7% sempre que:
   • Els drets es generin per un contribuent que tingui ingressos per aquest concepte i aquests fossin inferiors a 15.000 euros durant l’any anterior i representi més del 75% de la suma de rendiments d’activitats econòmiques i rendiments del treball, sempre que es comuniqui al pagador.
   • ·Es tracti de pagaments a compte derivats de la cessió de l’explotació de drets d’autor que es vagin a meritar al llarg de diferents anys.

 

2.IMPOST SOBRE SOCIETATS (IS):

 • Tipus impositius:
  • Es rebaixa del 25% al 23% el tipus de gravamen aplicable a les entitats que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000,00 € en el període impositiu anterior i que no tinguin la consideració d’entitats patrimonials.
 • Amortització accelerada de vehicles:
  • Les inversions en vehicles elèctrics (tipologies FCV, FCHV; BEV; REEV i PHEV) que estiguin afectes a activitats econòmiques i que entrin en funcionament al 2023, 2024 i 2025 podran aplicar el doble del coeficient d’amortització màxim de les taules; és a dir, un 50%.

 

3. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA):

En relació a l’IVA, a Llei General de Pressupostos de l’Estat regula moltes adaptacions de caràcter tècnic i d’harmonització, per això només farem menció de les més habituals:

 • Lloc de realització de prestacions de serveis:
  • La regla especial de l’ÚS EFECTIU en les PRESTACIONS de SERVEIS entre EMPRESARIS DEIXA DE SER APLICABLE en els sectors i activitats generadores del dret a la deducció. En conseqüència, en aquests casos, aplicarà la regla general de tributació en destí.
  • Malgrat això, manté la seva vigència en sectors que NO generen el dret a deduir (sector financer, assegurances) i s’estén també la seva aplicació a la prestació de serveis intangibles a consumidors finals no establers a la Unió Europea, quan es constati que el seu consum o explotació efectiva es realitzarà en el territori d’aplicació de l’impost.

A més aquesta regla, també resultarà d’aplicació als serveis d’arrendament de mitjans de transport.

 • Crèdits incobrables:

En relació amb els crèdits incobrables s’estableixen les modificacions següents:

  • Queda ampliat el termini de 3 a 6 mesos posteriors a la finalització del període de l’any o 6 mesos des del meritament de l’operació per a emetre la factura rectificativa.
  • Es flexibilitzen les vies /mitjans que poden utilitzar-se per reclamar el pagament al deutor.
  • Es rebaixa l’import mínim de base imposable de 300 a 50 euros de l’operació susceptible de ser modificada quan el deutor tingui la consideració de consumidor final.
 • Crèdits concursals:
  • Es permet la recuperació de quotes d’IVA en cas de crèdits incobrables com a conseqüència d’un procés d’insolvència declarada per un òrgan jurisdiccional d’un altre Estat membre de la Unió Europea.
 • Inversió del Subjecte Passiu:

A les operacions realitzades per persones o entitats no establertes en el territori d’ aplicació de l’Impost, amb caràcter general, serà d’aplicació el mecanisme especial d’inversió del subjecte passiu. No obstant, per garantir el dret a la deducció s’inclouen les següents excepcions a aquesta norma:

  • Les prestacions de serveis d’arrendaments d’immobles subjectes i no exemptes de l’impost que siguin realitzades per persones o entitats no establertes en el territori d’aplicació de l’impost.
  • Les prestacions de serveis d’intermediació a l’arrendament d’immobles portats a terme per empresaris o professionals no establerts.
 • Tipus reduït del 4%:
  • Es preveu l’aplicació del tipus impositiu del 4 % per als productes d’higiene femenina al tractar-se de productes de primera necessitat així com per a preservatius i altres anticonceptius no medicinals.

 

4.IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

 • Incorporació de nous grups d’IAE a les Tarifes:

Les tarifes de l’impost incorporen nous grups:

  • A la Secció primera: Grup 848 per a classificar els serveis prestats per les oficines flexibles, “coworking” i centres de negocis.
  • A la Secció segona:
   • Grup 864: Escriptors y guionistes
   • Grup 869: Altres professionals relacionats amb les activitats artístiques i culturals diferents de les classificades a la Secció tercera.
   • Grup 889: Guies de muntanya.
  • Secció tercera: Grup 034 que inclou de forma específica a compositors, lletristes, arranjadors y adaptadors musicals.

A més es modifiquen les quotes del Grup 761 de la Secció primer referent a “Serveis telefònics” després de què el Tribunal Suprem considerés a la seva Sentència de 14 de juliol de 2022 que la tributació més elevada d’aquest grup no estava justificada.

 

5. PLUSVÀLUA MUNICIPAL (IIVTNU):

Han estat actualitzats els imports dels coeficients màxims previstos a aplicar a la plusvàlua municipal en funció del període de generació de l’increment de valor, per a la determinació de la base imposable de l’impost.

 

6.INTERÈS LEGAL – INTERÈS DE DEMORA

Increment dels percentatges de l’interès legal dels diners fins a un 3,25 % (abans del 3%) i dels interessos de demora fins un 4,0625% (abans 3,75%).

 

7.INDICADOR PÚBLIC DE LA RENDA D'EFECTES MÚLTIPLES (IPREM)

Per al 2023 es fixa en 600 € mensuals i7.200 € anuals per a 12 pagues o 8.400 € anuals per a 14 pagues.

A més, la norma recull modificacions aplicables a Canàries en relació a l’IGIC i també al Règim Fiscal de la Zona Especial Canaria (ZEC) i introdueix el règim especial de les Illes Balears aplicable per a períodes impositius iniciats des de l’1 de gener de 2023 i 31 d’octubre de 2028.

Finalment, como cada any, es recullen les activitats i programes prioritaris de mecenatge i els beneficis fiscals aplicables a fets d’excepcional interès públic.

 

Damaris Resina

dresina@tax.es

Assessora fiscal de TAX BARCELONA

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top