Allargar la jornada dels meus treballador@s: Quines opcions existeixen?

L'article 34 de l'Estatut dels Treballadors fixa que la jornada màxima de treball no podrà superar les 40 hores setmanals (1.826 hores en còmput anual). Això suposa que, en termes generals, la jornada màxima diària serà de 9 hores, respectant els descansos establerts. Ara bé, en funció del tipus de contracte de treball o l'activitat desenvolupada, sí que és possible aplicar els següents mecanismes per a una major flexibilitat a l'empresa. 

1. Hores extraordinàries:

Són aquelles hores que el treballador realitza superant la jornada normal de treball, regulades a l'article 35 de l'Estatut dels Treballadors. Per a aplicar-les, és necessari que:

 • Es destinin treballadors a temps complet, excepte en els casos de força major (sinistres i altres danys extraordinaris).
 • Com a màxim es podran realitzar 80 hores extraordinàries a l'any, tret que s'hagin de realitzar hores extraordinàries per força major.
 • La seva retribució serà conforme a pacte, però sempre superior a l'hora ordinària.
 • Es podrà compensar per temps de descans retribuït l'equivalent a les hores extraordinàries realitzades (si no hi ha pacte en els 4 mesos següent a la realització).
 • En cas de contracte de treball temporal, el màxim d'hores extraordinàries a l'any es reduirà proporcionalment.
 • Si bé no es computen en la base de cotització, excepte contingències professionals, sí que estan subjectes a una cotització addicional:

TIPUS DE COTITZACIÓ - RÈGIM GENERAL (%)

 

EMPRESA

TREBALLADOR@

TOTAL

Hores Extraordinàries Força Major

12,00

2,00

14,00

Resta Hores Extraordinàries

23,60

4,70

28,30

 

2. Hores complementàries:

Són les hores que superen les hores ordinàries acordades en un contracte a temps parcial i que han estat pactades prèviament.

L'empleat podrà renunciar a la seva realització quan tingui més d'un any d'antiguitat a l'empresa i preavisi amb 15 dies d'antelació, sempre que acrediti:

 • Responsabilitats familiars enunciades a l'article 37.6 E.T.
 • Incompatibilitat amb un altre contracte a temps parcial.
 • Necessitats formatives que suposin incompatibilitat horària.

El pacte d'hores complementàries i les condicions estan subjectes a les regles previstes en l'article 12 de l'E.T. Cal destacar:

 • Les hores complementàries es retribuiran com a ordinàries.
 • L'empresari les pactarà amb el treballador prèviament i per escrit, només en contractes a temps parcial amb jornada de treball no inferior a 10 hores setmanals en còmput anual.
 • El pacte recollirà el nombre d'hores, no superior al 30% de les ordinàries.
 • Haurà d'informar el treballador del dia i hora de la seva realització amb un preavís mínim de tres dies (si el conveni no estableix un termini inferior).
 • Existeixen hores complementàries voluntàries que, addicionalment a aquestes, l'empresari podrà oferir al treballador i no podran superar el 15%, ampliable al 30% per conveni col·lectiu. L'empresa no pot sancionar al treballador per negar-se a la seva realització.

3. Distribució irregular de la jornada de treball

Sempre que es respecti la durada màxima de la jornada a temps complet, és possible que la jornada de treball pugui distribuir-se irregularment al llarg de l'any. L'empresa podrà distribuir de manera irregular al llarg de l'any el deu per cent de la jornada de treball. Haurà d'informar el treballador amb mínim 5 dies d'antelació el dia i l'hora de la prestació de treball.

Aquestes hores es compensaran, si no existeix acord col·lectiu que disposi el contrari, en termini de 12 mesos des de la seva realització.

Si s'extingeix el contracte quan s'han realitzat hores de més, s'han de compensar econòmicament a la quitança o proposta de liquidació.

La distribució de la jornada de treball respectarà, en tot cas, els períodes mínims de descans diari i setmanal prevists en la llei.

Necessites assessorament laboral per a la teva empresa?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top