Ajuts solvència empresarial: ampliació terminis de pagament i de justificació (Catalunya)

S’ha publicat a l'e-tauler de la Generalitat una Resolució que amplia els terminis d’execució i justificació establerts en els Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

En relació als terminis de justificació queden establerts de la següent forma:

  • Per als beneficiaris de la primera inscripció prèvia: Han de presentar un compte justificatiu sense aportació de justificants, des del dia 1 de novembre de 2021 fins al dia 15 de desembre de 2021 (segons les bases de la convocatòria ORDRE EMT/159/2021, de 23 de juliol i aquesta resolució que amplia els terminis).
  • Per als beneficiaris de la segona inscripció prèvia: Han de presentar un compte justificatiu sense aportació de justificants, des del dia 15 de novembre de 2021 fins al dia 30 de desembre de 2021 (segons les bases de la convocatòria ORDRE EMT/198/2021, de 21 d’octubre i aquesta resolució que amplia els terminis).

En tots els casos el compte justificatiu s'ha de presentar mitjançant el model normalitzat amb la relació detallada dels deutes abonats que estarà disponible a la fitxa del tràmit de Canal Empresa en el període de presentació.

En relació amb el termini de pagament dels deutes objecte de l’ajut:

Beneficiaris de la primera convocatòria amb expedients resolts abans del dia 21 d'octubre de 2021 Dos mesos, a comptar des de la recepció de l'import de l'ajut (previst a l’ORDRE EMT/159/2021, de 23 de juliol)
Beneficiaris de la primera convocatòria amb expedients resolts a partir del dia 21 d'octubre de 2021 15 dies hàbils des de la recepció de l’ajut (previst a l’ORDRE EMT/198/2021, de 21 d’octubre) i ampliat en 7 dies hàbils addicionals (per aquesta resolució)
Beneficiaris de la segona convocatòria dels ajuts de solvència empresarial 15 dies hàbils des de la recepció de l’ajut (previst a l’ORDRE EMT/198/2021, de 21 d’octubre) i ampliat en 7 dies hàbils addicionals (per aquesta resolució)
Sol·licitants de la tercera convocatòria dels ajuts de solvència empresarial Des del moment de presentació de la sol·licitud d’inscripció prèvia i com a màxim dins del termini que s’estableixi en la convocatòria o en la resolució de la concessió de l'ajut (segons l’ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top