Ajuts per al Pla Integral d'Impuls a l'Economia Social per a la generació d'un teixit econòmic, inclusiu i sostenible

Dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el Govern d'Espanya ha publicat un nou pack d'ajuts.

Qui pot sol·licitar aquests ajuts?

Es dirigeixen a projectes d'àmbit nacional (aquells que es desenvolupin en, almenys, dues Comunitats Autònomes), realitzats per entitats el domicili fiscal de les quals estigui situat en territori espanyol.

Les entitats poden ser:

a) Entitats representatives de cooperatives, de societats laborals, d'empreses d'inserció i de qualssevol altre entitat de l'Economia Social.

b) Entitats de l'Economia Social que realitzin actuacions en l'àmbit nacional, d'acord amb el que es recull en la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social.

c) Agrupacions d'entitats quan compleixin el que es disposa en l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en l'article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

Podran formar part d'aquestes agrupacions les entitats englobades en els apartats a) i b) anteriors, juntament amb les universitats, centres de recerca i les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l'administració local i el sector públic institucional.

Programes i tipus de projectes:

a) Programa 1: TRANSFORMA_ÉS. Projectes en matèria de generació i manteniment de l'ús d'empreses viables que estiguin travessant dificultats o sense relleu generacional actual o previsible, mitjançant la seva conversió en fórmules empresarials de l'Economia Social gestionades pels seus treballadors i treballadores.

b) Programa 2: INICIATIVA_ES. Projectes de creació i consolidació d'entitats del teixit productiu de l'Economia Social amb caràcter innovador, incidint en el relleu generacional i en l'emprenedoria juvenil i femenina.

c) Programa 3: IMPULSA-TEC. Projectes transformadors de suport a la modernització tecnològica de les empreses de l'Economia Social mitjançant la creació de plataformes digitals, l'automatització de processos i l'ús d'eines tecnològiques amb la finalitat de millorar el benestar de la ciutadania, especialment a les zones rurals.

d) Programa 4: ALIANCES_ES. Projectes de promoció de xarxes de cooperatives, societats laborals i altres fórmules d'Economia Social acompanyada de mesures per a oferir nous serveis integrals a la societat.

e) Programa 5: SOSTENIBLE_ES. Projectes d'impuls de les transicions sostenibles i inclusives d'empreses de l'Economia Social i focalitzada en l'atenció de col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Quines despeses són subvencionables?

 • Despeses no recurrents que suposin un canvi estructural i tinguin un impacte durador sobre l'economia i la societat.
 • Estar relacionats amb l'activitat objecte de l'ajut i que es necessitin per a la seva realització.
 • Haver estat contret durant el període d'execució de cada projecte, que s'hagin pagat abans de la fi del termini de justificació i que pugui verificar-se documentalment la seva realització.
 • Que figurin a nom de l'entitat beneficiària o a nom de l'entitat que executi la despesa, si es tracta d'una agrupació.

En concret, es podrien finançar amb aquesta subvenció:

 • Costos de personal directament relacionat amb la posada en marxa i execució del projecte.
 • Costos de mobilitat: desplaçament, allotjament i manutenció, assegurances o visats.
 • Costos d'actius materials, com a equipament informàtic i altres elements necessaris per a l'execució del projecte.
 • Costos d'actius immaterials, incloent-hi programes d'ordinador de caràcter tècnic.
 • Despeses d'assistències externes, com a anàlisis, assistència tècnica o elaboració d'informes sempre que l'entitat beneficiària no els pugui realitzar per si mateixa.
 • Despeses en solucions tecnològiques i de transformació digital.
 • Despeses i inversions en instal·lacions, processos, serveis i productes dirigits a incrementar la sostenibilitat, l'eficiència energètica, la reutilització i l'economia circular.

Els costos indirectes seran subvencionables fins a un import màxim del 15% dels costos directes de l'actuació, sense necessitat d'aportar justificacions de despesa.

Termini per a presentar la sol·licitud:

Finalitza el 12 de febrer de 2024.

Més informació a: https://www.mites.gob.es/es/perte/index-24-25.htm

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top