Ajuts per a organitzadors d’activitats firals i competicions esportives oficials (Catalunya)

AJUTS EXTRAORDINARIS PER A ORGANITZADORS D’ACTIVITATS FIRALS

Es poden demanar a partir de demà 18/03

 

Qui ho pot demanar?
Els organitzadors d’activitats firals, entenent com a activitats firals les manifestacions comercials que tenen per objecte l'exposició de béns o l'oferta de serveis per a afavorir-ne el coneixement, la innovació i la difusió, promoure contactes i intercanvis comercials i apropar l'oferta de les diverses branques de l'activitat econòmica a la demanda, que estiguin inscrites en el Registre d’activitats firals de la Direcció general de Comerç i reuneixin les característiques establertes a l’article 40 de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (DOGC núm. 7426, de 03/08/2017)
 
 

Quines són les condicions per demanar l’ajut?

  • Que tant els organitzadors de les activitats firals com les activitats firals objecte de l’ajut estiguin inscrites com a tals i actives al Registre d’activitats firals de la direcció general de Comerç  en el moment que hagin estat suspeses i en la data de la publicació de les bases de la convocatòria.
  • Que l’entitat organitzadora realitzi, com a màxim, un total de 15 activitats firals a l’any.
  • Si l’activitat firal no s’ha celebrat: que l’organitzador hagi tingut alguna despesa prèvia a la seva suspensió. (En el cas que l’organitzador de l’activitat firal sigui un ens local o una entitat depenent d’aquest,  únicament es podrà acollir a aquest ajut si ha tingut una despesa prèvia externa. No s’admetran despeses de capítol 1).
  • Si l’activitat firal s’ha celebrat: que hagi reduït el nombre d’expositors i/o ingressos en més del 50% en relació amb la darrera edició; o bé s’hagi realitzat de forma virtual o híbrida.
  • Les activitats firals objecte de sol·licitud havien d’estar previstes en el període comprés entre el dia 14 de març del 2020 fins al dia 11 de març de 2021, data de publicació de les bases d’aquesta convocatòria
  • En el cas d’organitzadors d’activitats firals que optin a l’ajut per a recinte fix i cobert,  hauran de declarar de forma responsable que el recinte esmentat es destina, com a mínim, a l’organització de dues activitats firals anuals.

 
Quin són els tipus d’ajut?
Àmbit 1 - ajuts per a organitzadors d’activitats firals que han hagut de suspendre l’activitat quan ja havien realitzat alguna despesa o que han realitzat l’activitat però que han hagut de reduir el nombre d’expositors i/o ingressos en més del 50% en relació amb la darrera edició, o bé realitzar-la de forma virtual o híbrida.

Àmbit 2 - ajuts per a organitzadors firals amb recinte fix i cobert, en els quals se celebrin com a mínim dues activitats firals anuals.

 

Quan i com es pot demanar?
Es poden demanar del 18 al 24 de març a través d’aquest link

 


AJUTS A ENTITATS ORGANITZADORES DE COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS AJORNADES PER COVID19
 
Es poden demanar a partir de demà 18/03

Veure infografia

 

Quan i com es pot demanar?
Es poden demanar del 18 al 24 de març a través d’aquest link

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top