Ajuts pel foment de la contractació de persones en atur per a treballar a la campanya agrària (Catalunya)

L’objectiu d’aquests ajuts és fomentar la contractació laboral de persones en atur o persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació per treballar durant la campanya agrària a Catalunya. 

 

Quin és el termini per a presentar les sol·licituds?
Des de les 9:00 hores del 20 de maig del 2022, fins a les 15:00 hores del 31 d’octubre del 2022. 

 

Qui són els beneficiaris?
Les persones físiques o jurídiques, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades sense personalitat jurídica i les comunitats de béns amb capacitat per a subscriure, com a empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya dins del marc de la campanya agrària. 

Les entitats beneficiàries han de tenir un màxim de 10 persones treballadores prèviament a la contractació de la persona destinatària. 

S’exceptuen les cooperatives de segon grau, dedicades a l’elaboració del producte i no a la recollida. 

No seran entitats beneficiàries d’aquest Ordre les empreses de treball temporal. 

 

Quines actuacions són subvencionables?
La contractació, d’entre una i quatre setmanes de contracte laboral, de persones en atur o persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació per a treballar durant la campanya agrària a Catalunya. 

 

Quins requisits han de complir els beneficiaris?

  • Els ajuts objecte d’aquest Ordre es destinen a subvencionar d’un mínim d’una setmana a un màxim de quatre setmanes completes de contracte laboral en l’àmbit de les campanyes agràries. 
  • Els contractes han d’estar formalitzats amb persones empadronades a menys de 40 quilòmetres de distància del lloc on hagin de realitzar els treballs agrícoles, o bé tenir un allotjament que els hagi facilitat l’empresari dins d’aquest radi. 
  • Les contractacions esmentades s’han d’haver executat dins del dia següent a la publicació de la convocatòria i finalitzar com a màxim el 31 d’octubre del 2022. 
  • Els contractes han de ser d’una jornada d’un mínim de 40 hores setmanals. 
  • Queda expressament exclosa la modalitat de contracte de treball en pràctiques per a aquest ajut. 
  • La resolució de la convocatòria ha de concretar l’àmbit territorial i/o la campanya agrària que correspongui. 
  • S’atorgarà com a màxim un ajut per persona treballadora i empresa, independentment dels contractes que l’empresari signi amb una mateixa persona treballadora al llarg de tota la campanya. 
  • El número màxim de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària no pot ser superior a 5. 

 

Quina és la quantia de l’ajut?
La quantia del mòdul econòmic és de 90 euros per setmana de contracte, amb un màxim de 4 setmanes subvencionables per contracte. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top