Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront la COVID-19 (2021) - Catalunya

S’obre una nova convocatòria d’ajuts per a persones afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària durant el mes de maig de 2021.

Aquest ajut pretén ser un complement per a la prestació per desocupació, la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu, amb la finalitat de pal·liar en part aquesta disminució d'ingressos.

 

Requisits per accedir a aquestes ajudes:

  • Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
  • Estar en un ERTO actiu derivat de la COVID-19, amb suspensió total o parcial del contracte, i que aquest ERTO coincideixi almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de maig de 2021 o bé ser titular de la prestació extraordinària en el cas de fix-discontinu (l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre), com a mínim un dia entre l’1 i el 31 de maig 2021, o tinguin pendent el reconeixement en el mateix període.
  • Complir els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.

 

Presentació de sol·licituds
Es podrà realitzar telemàticament des del 5 de juliol fins el 15 de juliol de 2021 mitjançant un formulari de registre previ:

  • La inscripció al registre s’obrirà des de les 09:00h del dia 5 de juliol de 2021 i fins les 15:00h del dia 15 de juliol de 2021.
  • L’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament.
  • La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap més tràmit.
  • Per a inscriure’s al registre es requerirà signatura digital de la persona sol·licitant i es farà mitjançant tràmit telemàtic.

Per poder demanar l’ajut és necessari tenir un certificat digital o l'idCAT Mòbil. Es recomana que prèviament us donéssiu d’alta de l’IdCATMòbil.

Pots accedir al tràmit aquí.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top