Ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19 (Catalunya)

Objecte d'aquestes ajudes:

Reactivar el sector de les activitats de restauració, afectades per les restriccions preses mitjançant la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, Resolució SLT/8/2022, de 4 gener i Resolució SLT/66/2022, de 19 de gener, per les quals es van establir mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya, que van afectar econòmicament aquestes activitats.

Persones beneficiàries:

Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques.

S'entenen com a empreses que presten activitats de restauració els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d'un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.

Han de tenir, almenys, un establiment, operatiu a Catalunya.

Queden excloses les empreses que es trobin participades en més d'un 50% per capital públic i les fundacions.

Requisits específics:

Acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud, que el sol·licitant és titular d'un bar, restaurant i/o cafeteria i fer constar en la mateixa declaració el nombre de treballadors segons les dades que constin en la TGSS (Model RNT o RLC) a 31 de desembre de 2021.

Termini i presentació de les sol·licituds:

Les ajudes es podran demanar del 6 d’abril a les 09:00h fins el 3 de maig a les 14:00h, a través del Canal Empresa

Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari.

Les sol·licituds han de presentar-se segons el model normalitzat disponible en (http://canalempresa.gencat.cat), (http://ccam.gencat.cat) o (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

El model normalitzat inclourà les dades de domiciliació bancària de la persona beneficiària on, en el seu cas, es farà efectiu el pagament de la subvenció.

Quantia:
L'ajuda atorgada té el caràcter d'import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

  • Autònoms i microempreses (fins a 9 treballadores): 1.000 euros

  • Petites empreses (de 10 a 49 treballadores): 5.000 euros

  • Empreses (de 50 o més treballadores): 15.000 euros
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top