Ajuts actuacions eficiència energètica a PIME i gran empresa sector industrial (Catalunya)

Quin és el termini de les sol·licituds?
Va començar el 5 de juny del 2021 i finalitzarà a l’esgotar-se el pressupost o el 30 de juny del 2021.

En cas que s’esgoti el pressupost abans del 30 de juny, es podran seguir registrant sol·licituds, que quedaran a la llista d’espera.

 

Qui són els beneficiaris?

  • PIME o gran empresa del sector industrial el codi nacional d’activitat econòmica (CNAE 2009) de les quals sigui del 07 a l’11, del 13 al 33 o del 35 al 39.
  • Empreses de serveis energètics: hauran d’actuar en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses indicades a l’article 3.2 de la present Resolució, que s’acreditarà d’acord amb el que disposa l’annex III del Reial decret 263/2019 i, complementàriament, la present convocatòria, repercutint en qualsevol cas l’ajut previst en aquest Programa a l’empresa on s’executi el projecte.
  • Persones jurídiques que tinguin establiment industrial a Catalunya.
  • Agrupacions d’entitats que no tinguin personalitat jurídica pròpia: han de fer constar expressament: els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, l’import de l’ajut a aplicar a cada un d’ells, facultant a un representant per tal de tramitar la sol·licitud i rebre, si és el cas, l’ajut que es pogués atorgar.

 

Quines actuacions s’hi inclouen?
Aquelles que aconsegueixin una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum de l’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica respecte de la situació de partida i complir les condicions establertes per les presents bases, justificant l’estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2.

 

Quines tipologies existeixen?
1. Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.
Inversions en substitució d’equips i instal·lacions, així com sistemes auxiliars consumidors d’energia, per altres que utilitzen tecnologies d’alta eficiència energètica o la millor tecnologia disponible (MTD) d’estalvi i eficiència energètica, amb la finalitat de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2. La ràtio econòmica energètica màxima serà de 14.379,00 euros (inversió elegible)/tep (estalvi d’energia final en un any.

2. Implantació de sistemes de gestió energètica
Inversions per la implantació de sistemes de gestió energètica amb la finalitat de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials. La millora de l’eficiència energètica, per la implantació d’un sistema de gestió energètica, ha de comprendre les actuacions necessàries, tant a nivell de mesura de les variables de consum d’energia com per la instal·lació dels elements de regulació i control dels paràmetres de procés i implementació dels sistemes informàtics per a l’anàlisi, regulació i control; també pel funcionament òptim de la instal·lació, la reducció dels consums d’energia final i de despeses, la disminució d’emissions i per a proporcionar la informació de manera ràpida i precisa, necessària per a la gestió energètica de la instal·lació.
La ràtio econòmica energètica màxima serà de 14.501,00 euros (inversió elegible)/tep (estalvi d’energia final en un any). També serà necessari complir la Norma UNO-EN ISO 50.001, relativa als sistemes de gestió energètica, o la norma que la substitueixi.


Quina és la quantia dels ajuts?
Els projectes per un mateix establiment industrial poden constar de diferents actuacions d’una sola tipologia.

La quantia màxima dels ajuts serà, per a cada un dels projectes, la menor de les tres següents:

a) El 30% de la inversió elegible del projecte.
b) Les quanties resultants d’aplicar els següents percentatges amb caràcter general sobre el cost subvencionable:
 30% del cost subvencionable per gran empresa on es realitza el projecte.
 40% del cost subvencionable per mitjana empresa on es realitza el projecte.
 50% del cost subvencionable per petita empresa on es realitza el projecte.
c) La quantia màxima d’ajut per projectes, en un mateix establiment industrial, és de 8.000.000,00 euros.

S’estableix un import mínim d’inversió elegible per sol·licitud de millora de la tecnologia en equips i processos industrials (tipologia 1) de 75.000,00 euros.

S’estableix un import mínim d’inversió elegible per sol·licitud per implantació de sistemes de gestió energètica (tipologia 2) de 30.000,00 euros.

L’import corresponent a l’IVA no es considera despesa elegible.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top