Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis (plurifamiliars o unifamiliars) a Catalunya

Objectiu:

Ajuts destinats a millorar l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial, plurifamiliar o unifamiliar, inclosos llurs habitatges. S’haurà d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i/o de la demanda energètica.

 

Requisits:

  • Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajuts, de l'IITE (Informe d’Inspecció Tècnica d’Edificis) presentat a l’administració dins els 4 mesos des de l‘emissió de l’informe de la Inspecció ITE. Cal justificar les actuacions realitzades en cas de mesures cautelars de la IITE.
  • Ha de disposar de Certificat d'Eficiència Energètica de l'edifici (CEE) diligenciat per l'Institut Català de l'Energia (ICAEN),amb l’etiqueta energètica corresponent.
  • Almenys el 50% de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o inferiors, si en té o tenen altres usos compatibles, tinguin ús residencial d’habitatge.
  • Que les actuacions comptin amb l’acord de la comunitat de propietaris, excepte en els casos d’edificis de propietaris únics.
  • La sol·licitud de qualsevol edifici unifamiliar comporta també la renuncia expressa d‘efectuar activitats econòmiques per un període de deu anys des de la data de concessió de la subvenció, i en cas d’incompliment, serà procedent la revocació de la subvenció, amb el reintegrament de la subvenció abonada, més els interessos legals meritats.

 

L’inici de les actuacions:

Ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020 i la seva finalització abans del 30 de juny de 2026.

 

El termini d’execució de les obres no pot superar els 18 mesos, ampliables fins a 24 quan es tracti d’edificis o actuacions que afectin a 40 o més habitatges.

Queden excloses aquelles intervencions de rehabilitació que tinguin per objecte els canvis d’ús de tot l’edifici i aquelles intervencions que tinguin per objecte l’enderroc de tot l’edifici existent mantenint-ne només les façanes.

 

Actuacions no subvencionables:

Les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil, si be les mateixes es podran incloure i modelitzar en el Certificat energètic de projecte i final.

També en quedaran exclosos els edificis unifamiliars, que segons l’article 3.l) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, pel dret a l’habitatge, siguin habitatges que s'utilitzen per a l'obtenció de rendiments d'activitats econòmiques regulades per la normativa sectorial aplicable d’us turístic.

S’exclouen també d’aquesta convocatòria les actuacions que afectin als àmbits territorials de la ciutat de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

Actuacions subvencionables:

Reducció d'almenys un 30% a l’indicador de consum Energia primària no renovable (Epnr) referida a la certificació energètica.

En edificis situats a les zones climàtiques C, D i E segons classificació climàtica del Codi tècnic de l’edificació (CTE), la reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’habitatge unifamiliar o de l’edifici ha de ser de: Zona climàtica C, un 25% i zones climàtiques D i E, un 35%.

En cas d’edificis subjectes a algun nivell de protecció per formar part d’un entorn declarat o degut al seu particular valor arquitectònic o històric, no serà necessari el compliment de la reducció de la demanda, però en aquells elements de l’envolupant sobre els que es pugui intervenir hauran de complir els valors mínims de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire establerts a la taula 3.1.1 a-HE1 i 3.1.3 a-HE1 del document bàsic DB HE d’estalvi d’energia del CTE.

En cas que s’hagin realitzat en els darrers 4 anys des de la sol·licitud d’ajut, intervencions de millora de l’eficiència energètica en què es pot acreditar que:

a)    Es va reduir al demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració en un percentatge igual o superior a l’estipulat, resten eximits del requisit de demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració.

b)    En cas que no s’assoleixi la reducció igual o superior del percentatge establert es podrà considerar satisfet el requisit si la consideració conjunta de les actuacions objecte de la sol·licitud s’assoleixi el corresponent percentatge de reducció de la demanda establert i s’haurà d’aportar el CEE corresponent.

 

Quantia dels ajuts

Estalvi Energètic

aconseguit

% màxim de

subvenció del cost de

l’actuació

Habitatge

Locals o altres usos

30% ≤ ΔCep,nren < 45%

40%

Quantia màxima

per habitatge

6.300 €

Quantia màxima per m2

56€

45% ≤ ΔCep,nren < 60%

65%

11.600 €

104 €

ΔCep,nren < 60%

80%

18.800 €

168 €

 

Ajuts addicionals a persones amb situació de vulnerabilitat:

Quan s’identifiquin situacions de vulnerabilitat econòmica en algun dels propietaris o usufructuaris dels habitatges inclosos en els edificis objecte de rehabilitació, poden sol·licitar una subvenció addicional, complementària a la sol·licitada per la junta de propietaris.

Per acreditar aquesta situació de vulnerabilitat econòmica, el límit màxim d’ingressos, serà el següent:

 

  • Unitat de convivència sense menors o sense persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2 vegades l’IRSC (indicador de renta de suficiència de Catalunya), 16.212,56 € anuals.
  • Unitat de convivència amb un menor o una persona amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2,5 vegades l’IRSC, 20.265,70 € anuals.
  • Unitat de convivència amb dos menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2,7 vegades l’IRSC, 21.886,96 € anuals.
  • Unitat de convivència amb tres o més menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 3 vegades l’IRSC, 24.318,84 € anuals.

 

Compatibilitats i incompatibilitats:

Les subvencions d’aquests programes seran compatibles amb altres ajudes públiques per al mateix objecte, sempre que no es superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació de les altres ajudes, ja siguin d’àmbit nacional o europeu, ho permetin.

No compatible amb els ajuts del Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri (Resolució DSO/825/2022, de 22 de març).

Compatible amb l’ajut del Programa d’ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges, sempre que quedi acreditat que no se subvenciona el mateix cost.

Quan el projecte hagi obtingut una subvenció a càrrec al Programa d'ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació, es descomptarà la quantitat rebuda en determinar la quantia de subvenció amb càrrec al 3.

 

Terminis:

Del 23 de maig de 2022 fins al 31 de desembre de 2022, inclòs.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top