Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges (Catalunya)

Objectiu i requisits:

Subvencions destinades a actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica en els habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

L’inici de les actuacions subvencionables ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020.

 

Actuacions subvencionables:

Són subvencionables aquelles actuacions realitzades en aquests habitatges, sempre i quan, almenys, compleixin una de les següents condicions:

  •  Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d'almenys un 7%.
  • Reducció del consum d'energia primària no renovable d'almenys un 30%.
  • En el cas que modifiqui o substitueixi elements constructius de l'envolupant tèrmica que compleixin amb els valors límits de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire de les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1.
  • En tots els casos les reduccions de demanda o consum es tindran en compte per comparativa del Certificat d'Eficiència Energètica existent abans de l'actuació i el mateix certificat posterior a l'actuació.

 

No seran subvencionables:

Les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil, si bé les mateixes es podran incloure en el certificat energètic de projecte i final.

Els habitatges pels quals es sol·liciti l'ajut d’aquest programa han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de presentar la sol·licitud. Aquesta circumstància es podrà acreditar mitjançant certificació o volant d’empadronament.

En el cas que el sol·licitant sigui l’arrendatari, caldrà que acrediti haver arribat a un acord amb el propietari pel qual l’arrendatari assumeix el cost de les obres de rehabilitació.

El termini d’execució de les obres no pot superar els 12 mesos comptats des de la data de concessió de l’ajut i hauran d’haver finalitzat abans del 30/06/2026.

S’exclouen d’aquesta convocatòria les actuacions que afectin als àmbits territorials de la ciutat de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Municipis de l'Àrea), que es regeixen per les convocatòries aprovades pels consorcis d’habitatge respectius.

 

Compatibilitats i incompatibilitats:

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut públic per al mateix objecte, sempre que no superi el cost total de les intervencions i que els altres ajuts ho permetin.

Seran compatibles amb qualsevol altre ajut públic de fons europeus per a diferents actuacions.

Són compatibles amb els ajuts del programa 1, ajuts a les actuacions de rehabilitació de barris, o el programa 3, d’ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis, de la mateixa convocatòria, sempre que quedi acreditat que no es subvenciona el mateix cost.

 

Quantia dels ajuts:

El cost mínim de l'actuació ha de ser de 1.000 €. L'import de la subvenció és d'un 40 % del cost de les obres amb un màxim de 3.000 €.

 

Terminis:

Del 7 de juny de 2022 fins al 31 de desembre del 2022 inclòs.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top