Ajuts a la bonificació d’interessos de préstecs per a projectes de millora d'allotjaments turístics (Catalunya)

La Generalitat de Catalunya obre una nova línia d’ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de projectes de millora i modernització de determinats establiments d'allotjament turístic de Catalunya.

¿Qui pot sol·licitar aquests ajuts?

Amb caràcter general, poden ser persones beneficiàries d'aquesta línia:

a) Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries d'immobles destinats a allotjament turístic. Això és, establiments hotelers (hotels i hostals o pensions), apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural, operatius a Catalunya que portin almenys dos anys en funcionament i disposin de la preceptiva llicència d'activitat corresponent.

b) També les que siguin explotadores, arrendatàries o concessionàries d'aquests establiments, que acreditin l'esmentada condició mitjançant contracte vigent que els atorgui facultat expressa per escometre les obres.

c) Així mateix, també en poden ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques titulars d'empreses de serveis energètics que actuïn en funció d'un contracte de serveis energètics amb alguns dels establiments esmentats a la lletra a) d'aquest mateix punt.

La Directiva 2006/32/CE, defineix empresa de serveis energètics (ESE) com «... una persona física o jurídica que proporciona serveis energètics o de millora de l'eficiència energètica a les instal·lacions o locals d'una persona usuària i afronta cert grau de risc econòmic en fer-ho. El pagament dels serveis prestats es basarà (en part o totalment) en l'obtenció de millores de l'eficiència energètica i en el compliment de la resta de requisits de rendiment convinguts».

Quines despeses són subvencionables?

Seran elegibles els projectes d'inversió per a la millora i la modernització dels establiments d'allotjament turístic especificats, que comportin una despesa mínima de 60.000,00 i un màxim de 4.000.000,00 d'euros, i que tinguin per objecte:

a) Inversions en projectes de rehabilitació energèticaAquestes actuacions hauran d'aconseguir millorar la qualificació energètica en una lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2/any) respecte a la qualificació energètica inicial de l'edifici, excepte si la qualificació ja era d'una lletra A.

La justificació d'aquest requisit es farà mitjançant el certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat inicial i el certificat de la simulació de l'edifici posterior a les obres realitzades (en el moment de la presentació de la sol·licitud) i el certificat final (a presentar en fase de justificació).

Aquestes mesures poden incloure:

  • Rehabilitació energètica de l'envolupant de l'establiment.
  • Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.
  • Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.
  • Renovació de les instal·lacions d'enllumenat i senyalització exterior.
  • Renovació de generadors de fred i cambres frigorífiques.
  • Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions elèctriques.
  • Implantació de sistemes intel·ligents a l'establiment.

b) Inversions encaminades a la bona gestió de l'aigua en els establiments turístics.

Aquestes actuacions han d'incloure mesures per reduir el consum, garantir l'abastament per al futur, millorar l'eficiència dels processos de gestió, control i tractament de l'aigua, i aquestes es tradueixen en estratègies de reducció, de recirculació i reutilització d'aigua. D'acord amb el Compromís Nacional per un Turisme Responsable, el sector turístic català es fixa com a objectiu assimilar el consum dels turistes amb el de la població resident, per reduir sensiblement la petjada hídrica.

c) Inversions de reforma, millora, o ampliació de les instal·lacions, equipaments i/o serveisaixí com inversions destinades a millorar la gestió, reutilització i minimització dels residusl'accessibilitat a l'establiment d'acord amb els paràmetres de l'article 15 de la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitati qualsevol despesa que tingui per finalitat la millora de la qualitat dels serveis i/o les estades. Dins d'aquestes millores es poden incloure equipament hostaler, electrodomèstics, elements de decoració de l'establiment, i en queda exclosa l'adquisició de roba d'aixovar, accessoris decoratius i parament de llar.

d) Inversions en projectes de recerca, desenvolupament i innovació que es desenvolupin i s'apliquin als establiments turístics. En aquest cas seran elegibles les despeses d'adquisició d'equipaments o d'actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació directament vinculades a l'execució del projecte.

Les inversions incloses en els apartats c) i d) d'aquesta base, que puguin tenir incidència en consums energètics i/o hídrics, hauran d'anar alineades amb els principis d'eficiència energètica i de bona gestió de l'aigua, així com als principis establerts en el Compromís Nacional per un Turisme Responsable.

No són elegibles les actuacions de despesa corrent, sous, refinançaments i similars.

Quantia y condicions del préstec:

Consistirà en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per ICF d'acord amb els pactes que figuren al Conveni signat entre el Departament d'Empresa i Treball (EMT) i l'ICF el dia 11 de maig de 2023. Prèviament a la formalització del préstec per part de l'Institut Català de Finances, la Direcció General de Turisme haurà d'emetre una resolució.

Les condicions del préstec són:

a) Import.  L'ajut consistirà en la bonificació del 2% dels interessos del préstec concedit per l'ICF.

L'import del préstec podrà ser fins al 100% de l'import de les actuacions subvencionables, amb un mínim de 60.000,00 euros i un màxim 4.000.000,00 d'euros per persona beneficiària, sigui en una única operació, sigui acumulant diverses operacions fins a assolir aquest màxim esmentat.

b) El tipus d'interès serà l'euríbor a 12 mesos més un 2%. Sobre aquest tipus d'interès s'aplicarà una bonificació, que s'especificarà en la resolució d'atorgament de l'ajut i que serà del 2%. Aquesta bonificació s'aplicarà a la persona beneficiària rebut a rebut. Això no obstant, excepcionalment, aquest tipus d'interès es podrà incrementar fins a un màxim de l'euríbor 12 mesos més el 2,95%, abans de ser bonificat, en funció de la situació economicofinancera de la persona beneficiària. Aquestes operacions gaudiran de la mateixa bonificació esmentada.

Els valors de l'índex de referència de l'euríbor a 12 mesos inferiors a zero no es tindran en compte per calcular els interessos i no es deduiran del diferencial pactat. En aquests casos, l'interès aplicable a l'operació coincidirà amb el valor del diferencial acordat per a cada operació.

c) El termini màxim d'amortització del préstec serà de fins a 10 anys, amb possibilitat d'un període de carència d'amortització del capital de fins a 2 anys, inclòs en aquest termini.

d) Garanties. Les considerades suficients a criteri de l'ICF en funció de l'estudi de cada operació de préstec sol·licitada.

e) El desemborsament serà en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos, sempre contra la presentació de factures o documents que justifiquin la inversió.

L'ICF farà el desemborsament en un termini de 10 dies comptats des de la recepció de la documentació justificativa, i comprovarà que els recursos es destinen a la finalitat que preveu aquesta Ordre abans de fer el desemborsament.

f) El préstec s'amortitzarà d'acord amb el sistema francès per períodes vençuts.

g) Comissió d'obertura màxima: el 0,50% del nominal del préstec.

h) Comissió d'amortització anticipada total o parcial: el 0,25% com a màxim.

i) Les despeses per intervenció de fedatari públic que es derivin d'aquestes operacions són a càrrec del prestatari.

j) Interès de demora. El tipus d'interès vigent de l'operació més el 6%.

Fins quan puc fer la sol·licitud d’aquest ajut?

Des de les 09:00 hores del dia 04/08/2023 fins a les 14 hores del dia 28/12/2024. No obstant, aquest termini també podrà finalitzar quan s'esgoti el pressupost.

Les sol·licituds s'han de presentar i formalitzar de forma telemàtica per mitjà del formulari (https://icf.cat), (https://canalempresa.gencat.cat).  

Com es farà el pagament?

El pagament de l'ajut es farà efectiu, rebut a rebut, mitjançant la bonificació del 2% del tipus d'interès del préstec.

El termini d'execució s'inicia a partir de la data de l'entrada de la sol·licitud del préstec i finalitza al cap de 24 mesos comptats a partir de la data de resolució de l'atorgament de l'ajut.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top