Ajut pel sector de les arts escèniques, visuals i la música

El DOGC d’avui 2 de març publica aquests ajuts que ja es poden demanar.

 

Qui pot demanar aquest ajut?
Les persones professionals artistes, tècniques o docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música, que compleixin els següents requisits:
a) Tenir divuit anys o més.
b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta al Règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte aliè, al Sistema Especial d’Artistes del Règim general de la Seguretat Social, en activitats artístiques, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música, o bé al Règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia l’any 2020.
d) Haver obtingut uns ingressos durant l’any 2020 que no hagin superat l’import de 20.000 euros.
e) Acreditar les activitats o els serveis culturals suspesos degut a la crisi sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o d’altres) als quals s’havia compromès.
f) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

 

De quina quantitat és l’ajut?
Es tracta d’un pagament únic de 750€.

*Aquest ajut extraordinari és compatible amb qualsevol altra ajut, prestació, subsidi o subvenció, públic o privat, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els que s’indiquen al punt 2 d’aquest article. L’atorgament de l’ajut està sotmès a disponibilitat pressupostària.
*Aquest ajut extraordinari és incompatible amb els ajuts previstos a l’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fixe discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, i amb els ajuts previstos a l’Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris pel manteniment de l’activitat econòmica davant la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.

 

Quan es podrà demanar i on?
El formulari de sol·licitud està disponible a l’apartat de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat)
Les sol·licituds es poden presentar durant cinc dies hàbils a comptar des de les 9 hores del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC (a partir de demà dimecres 3 de març a les 09:00h i fins a les 15:00h de l’últim dia hàbil).

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top