Ajut de 200 euros per a persones físiques

És un ajut que consisteix en un pagament únic de 200 euros, per a les persones físiques de baix nivell d'ingressos i patrimoni, que siguin assalariats, autònoms o aturats.

Qui pot demanar l'ajut?

Poden demanar aquest ajut aquelles persones que, a 27 de juny de 2022:

  • Tinguin residència legal i efectiva a Espanya i l'hagin tingut de forma continuada i ininterrompuda durant l'any immediat anterior.
  • Realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, o
  • Estiguin inscrits com a aturats a l'oficina d'ocupació, estiguin cobrant o no la prestació o subsidi per desocupació.
  • Les rendes obtingudes el 2021, incloses les que percebin els convivents, siguin inferiors a 14.000 euros i el patrimoni, descomptant l'habitatge habitual, no superi els 43.196,40 euros.

Existeix algun límit per a demanar l'ajut?

Per a sol·licitar l'ajut és necessari que la suma de les rendes de totes les persones que convisquin en el mateix domicili, obtingudes el 2021, sigui inferior a 14.000 euros anuals i el seu patrimoni inferior a 43.196,40 euros anuals. Els ingressos i el patrimoni es determinaran considerant els ingressos i el patrimoni de totes les persones que resideixin amb el beneficiari en un mateix domicili a data 1 de gener de 2022 i estiguin units entre si:

  • com a cònjuge o parella amb almenys dos anys d'antelació
  • per relació de parentiu fins al tercer grau, inclosos els afins (exemples: fills, germans, avis, oncles, nora, nets…),
  • així com els qui convisquin amb qualsevol dels anteriors en virtut de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment familiar permanent.

Qui no pot demanar l'ajut?

No tenen dret a l'ajut els qui, a data 27 de juny de 2022:

  • Percebin l'Ingrés Mínim Vital o
  • Percebin una pensió abonada pel Règim General o els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l'Estat, així com els qui percebin prestacions anàlogues de les mutualitats de previsió social alternatives al RETA (Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònom).

Quins són els terminis per a sol·licitar l'ajut?

Del 8 de juliol de 2022 fins al 30 de setembre de 2022.

Com es sol·licita l'ajut?

L'ajut es sol·licitarà a través del formulari electrònic disponible a la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Per a la presentació de la sol·licitud és necessari disposar de Cl@ve o certificat electrònic (inclòs DNI-e).

Per a la sol·licitud d'aquestes ajudes s'ha de consignar el NIF del sol·licitant i de les persones que convisquin en el mateix domicili i un compte bancari titularitat del sol·licitant en la qual desitja que es realitzi l'abonament de l'ajut. No és obligatori consignar el NIF de menors de 14 anys que no disposin d'aquest.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top