AJUDES DIRECTES DE L'ESTAT – CASTELLA I LLEÓ

Li remetem la següent ajuda: ORDRE de 17 de MAIG d'AJUDES DIRECTES, a AUTÒNOMS i EMPRESES PER AL SUPORT A LA SOLVÈNCIA I REDUCCIÓ DE L'ENDEUTAMENT DEL SECTOR PRIVAT, dins de l'àmbit de CASTELLA I LLEÓ amb la finalitat de reduir l'impacte econòmic del coronavirus.

 

Termini de presentació:
Des del 20 de maig de 2021 fins al 06 de Juliol de 2021.

 

Justificació i pagament de l'ajuda:

 • El beneficiari haurà de justificar en el termini màxim de tres mesos des de la recepció de l'ajuda, l'aplicació d'aquesta a satisfer el deute i a realitzar els pagaments a proveïdors i altres creditors. L'acreditació del compliment d'aquesta obligació es realitzarà mitjançant la presentació d'una declaració responsable de la relació classificada dels pagaments realitzats amb identificació del creditor i del document, el seu import data d'emissió i data de pagament. Aquesta documentació pot ser verificada. En primer lloc, se satisfaran els pagaments a proveïdors, per ordre d'antiguitat i si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prevalent la reducció del nominal del dubte amb aval públic. (préstecs ICO).

 

Finalitat de les ajudes:
Les ajudes han d'emprar-se per a satisfer el deute i realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, així com costos fixos d'autònoms i empresesMOLT IMPORTANT: (han de ser despeses pendents de pagament a la data de sol·licitud de l'ajuda), prevalent la reducció del nominal del deute amb aval públic (també es poden pagar quotes de préstecs), sempre que aquests deutes s'hagin reportat a partir de l'1 de març de 2020 al 13 de març de 2021, i estiguin pendents de pagament abans del 31/05/2021.*

*MOLT IMPORTANT:
L'ICE-Institut de Competitivitat Empresarial-JCYL, organisme que resoldrà les ajudes, està facilitant informació a través de les seves delegacions per a interpretar les bases, però queden molts dubtes sobre les despeses subvencionables (quines factures, formes de pagament, quan es poden pagar, si hi ha préstecs i es poden pagar, nòmines pendents de pagament, … un llarg etcètera que esperem vagin resolent amb precisió i claredat). Amb tot això, l'ajuda haurà de sol·licitar-se amb la màxima documentació disponible ja que hi haurà una posterior justificació que en cas d'incompliment caldrà retornar.
Una vegada sol·licitada l'ajuda podran realitzar-se els pagaments, sempre per procediment bancari, havent de conservar el justificant de transferència. No serà necessari esperar a l'ingrés de la subvenció per a fer els pagaments

 

Beneficiaris:

 • Empreses i autònoms amb domicili fiscal a Castella i Lleó.
 • El seu volum d'operacions anual declarat comprovat per l'Administració Tributària en l'IVA en 2020 haurà d'haver caigut més d'un 30% respecte a 2019. En el cas que apliqui el règim d'estimació objectiva en l'IRPF no serà necessari justificar la reducció en el volum d'operacions.
 • Hauran d'haver realitzat en 2019 i 2020, almenys, una de les activitats previstes en els codis de la CNAE dels sectors subvencionables, (adjuntem llistat de CNAE subvencionables, començant per l'annex III i si hi hagués diners sobrants es continuarà per l'annex IV, en tots els casos caldrà buscar la seva equivalència amb els IAE realitzats per cada empresa/autònom.)
 • L'activitat econòmica ha de continuar en el seu exercici el 13 de març de 2021. (entrada en vigor del Reial decret-Ley5/2021 de 12 de març)
 • Les entitats en règim d'atribució de rendes podran sol·licitar les ajudes quan compleixin les condicions per a això. La beneficiària serà l'entitat sol·licitant i no els seus socis.
 • En cap cas es consideren beneficiaris aquells empresaris, professionals o entitats que en la declaració de l'IRPF corresponent a 2019 hagi declarat un resultat net negatiu o en el seu cas, hagi resultat negativa en aquest exercici la base imposable de l'impost de societats.

 

Obligacions dels beneficiaris:

 • Hauran d'aplicar l'ajuda a satisfer el deute i realitzar-los pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts. En primer lloc, es satisfaran els pagaments a proveïdors, per ordre d'antiguitat, i si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prevalent la reducció del nominal del deute amb aval públic. L'ordre d'antiguitat vindrà determinat per la data d'emissió de les factures.
 • Hauran de mantenir l'activitat corresponent a les ajudes fins al 30 de juny de 2022.
 • Hauran d'estar al corrent d'obligacions amb la AEAT i Seguretat Social.
 • No podran repartir dividends durant 2021 i 2022.
 • No aprovaran increments en les retribucions de l'alta direcció durant dos anys des de la concessió de l'ajuda.

 

Criteris de fixació de l'ajuda

 • Per als empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva de tributació per mòduls en l'IRPF, el límit màxim de l'ajuda serà de fins a: 3.000 euros.
 • Per a la resta d'empresaris i professionals, sense perjudici que es pugui incrementar si hi hagués crèdit disponible i de forma proporció a la caiguda del volum d'operacions de 2020, l'import serà de fins a: 4.000 euros. Si hagués pressuposat sobrant s'ampliarà als CNAE de l'Annex IV, i si hagués més pressupost s'ampliarà l'import rebut.
 • Quan el sol·licitant realitzi una activitat de comerç minorista en règim d'estimació directa aplicant el règim especial del recàrrec d'equivalència s'entendrà que el seu volum d'operacions en l'exercici de 2019 el constitueix la totalitat dels ingressos declarats en la Renda de 2019, mentre que el seu volum d'operacions a l'exercici 2020 serà la suma dels ingressos íntegres inclosos en les seves autoliquidacions de pagaments fraccionats de l'exercici 2020.

 

Criteris de tràmit i resolució
Es resoldran per ordre conforme a la data en la qual l'expedient estigui complet, el crèdit que pogués resultar disponible es distribuirà, proporcionalment segons la caiguda del volum d'operacions.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top