Ajudes de la Comunitat Valenciana a per a cooperatives i empreses d'inserció

La Generalitat valenciana ha presentat noves ajudes per a la realització d'inversions en cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció per a l'exercici 2021.

Objecte:
La concessió de subvencions destinades a la realització d'inversions en cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció, a fi de donar suport al desenvolupament de projectes de creació i modernització de les empreses d'economia social, per mitjà d'una millora de la seva competitivitat, i de facilitar la seva consolidació.
Podrà ser objecte de subvenció la realització d'inversions en actius fixos i immobilitzat, en operacions d'adquisició de la propietat, plena i no condicionada, tret que en l'Ordre de bases reguladores es permeti una altra cosa, de béns específicament afectes a la realització de l'objecte social de l'entitat, de conformitat amb els estatuts socials vigents en la data de presentació de la sol·licitud, sempre que aquesta inversió contribueixi a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives, societats laborals o empreses d'inserció.


Qui pot iniciar-ho?
1.- Podran sol·licitar aquestes ajudes (sempre que compleixin els requisits que s'indiquen en l'apartat corresponent), les cooperatives, les societats laborals i les empreses d'inserció.

2.- No obstant això, aquestes ajudes NO seran aplicable a les empreses que operin en els sectors exclosos per l'article 1 del Reglament (UE) Nº1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352, de 24/12/2013).

 

Requisits
1. Amb caràcter general, les cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció sol·licitants d'aquestes ajudes hauran de reunir els següents requisits, amb referència a la data de la seva sol·licitud:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció, la del seient de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produeixi dins del termini de validesa d'aquest seient. Quan la sol·licitud es presenti amb caràcter previ a la inscripció de la sol·licitant en el registre corresponent, podrà subscriure's per la persona que, en la respectiva escriptura o document constitutiu de la persona jurídica sol·licitant, figuri com autoritzada per a sol·licitar la seva inscripció registral.

b) No estar culpable en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

d) No haver estat sancionades, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions.
e) No trobar-se subjecta a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

f) Disposar d'un Pla d'Igualtat, amb l'abast i contingut establert en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, quan li sigui exigible de conformitat amb el que es preveu en la disposició transitòria desena segona d'aquesta, incorporada pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte dones i homes en l'ocupació i l'ocupació.

2. Aquestes ajudes es concediran únicament a cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció per a actuacions realitzades en centres de treball situats en el territori de la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en el qual figurin inscrites.

 

Quantia de l'ajuda:
La quantia de la subvenció es determinarà mitjançant l'aplicació d'un percentatge màxim sobre l'import subvencionable de la inversió realitzada, sense que pugui depassar-se cap dels límits determinats en l'article 19.2 de l'Ordre 11/2019.
Aquestes ajudes s'ajustaran als límits previstos en l'article 11 de l'Ordre 11/2019.

 

Quan sol·licitar-ho?
El termini de presentació de sol·licituds serà de manera telemàtica, des del dia 28 de gener de 2021 fins al dia 30 de març de 2021, tots dos inclosos (d'acord amb l'Extracte de la Resolució de convocatòria que s'ha publicat en el DOGV núm. 8987, de 31/12/2020).

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top