Ajudes a la contractació d'ocupació que beneficiarà a autònoms de zones rurals

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha posat en marxa una línia d'ajudes de fins a 3.440 euros per contracte que hagin signat els autònoms de negocis sostenibles durant la pandèmia.

L'objectiu és disminuir la taxa d'atur i es divideix en dues convocatòries per poder arribar a totes les sol·licituds. Estan dirigides principalment a aquelles activitats vinculades a l'economia verda i blava -sostenibles, que fan costat al medi ambient...-, també tenen cabuda els negocis que, malgrat no estar relacionats directament amb aquesta mena d'economies, generin una ocupació que contribueixi en aquesta línia.

 

Qui pot demanar aquestes ajudes?
Tots els autònoms i persones jurídiques privades amb o sense ànim de lucre que contractin persones en situació de desocupació poden sol·licitar aquesta línia d'ajudes. De fet, encara que una de les bases sobre les quals se sustenta aquesta subvenció és secundar i fomentar les activitats que contribueixen al desenvolupament sostenible - com aprofitar el potencial dels oceans, els mars i les costes com a motors per al creixement econòmic i la creació d'ocupació- aquells professionals els negocis dels quals no estan vinculats amb aquesta línia també poden accedir a ella, sempre que l'ocupació que estiguin generant vagi enfocat cap a la millora ambiental a l'entorn de treball.

 

Requisits que han de complir els autònoms o societats per a sol·licitar aquesta ajuda

• Estar inscrits al registre o règim corresponent i constituïdes legalment.
• Tenir personalitat jurídica pròpia.
• Seu a Espanya.


Requisits que han de complir els contractes que realitzin els autònoms
1. La persona ha d'haver estat aturada almenys el dia anterior a la seva contractació.
2. La persona ha d'haver estat contractada almenys durant 6 mesos de manera ininterrompuda.
3. La jornada ha de ser a temps complet.
4. Qualsevol tipus de contracte de treball és vàlid sempre que s'hagi iniciat entre el 5 de maig de 2019 i el 31 de març de 2021.
5. Si la meva activitat està vinculada directament o indirectament amb l'Economia Verda o Blava, la persona pot haver estat contractada per a qualsevol activitat. Per exemple: la comptabilitat.
6. Si la meva activitat NO està vinculada, llavors la persona contractada ha de contribuir a la gestió de la millora ambiental o de la línia de negoci sostenible. És a dir, no ha d'estar íntegrament dedicada a aquesta activitat, però, almenys, si parcialment.

Quina quantia rep cada autònom ocupador?

L'import amb el qual es beneficiaran els autònoms que sol·licitin aquesta ajuda pot variar en funció de la Comunitat Autònoma en la qual desenvolupin la seva activitat, o de si la persona que contractin es troba dins d'un dels col·lectius prioritaris. Així, els treballadors per compte propi d'Extremadura, Andalusia, Canàries, Castella -la Manxa, Melilla, Múrcia, Astúries, Ceuta i Galícia rebran fins a 3.440 euros per contracte a una persona pertanyent a un col·lectiu prioritari, i 3.040 euros en cas que no pertanyi a cap.

D'altra banda, els autònoms d'Aragó, Illes Balears, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Madrid, Navarra, La Rioja i País Basc rebran fins a 2.150 euros per contracte d'un empleat que pertanyi a un dels col·lectius prioritaris, i 1.900 euros en cas que no.

Es consideren col·lectius prioritaris:
• Dones.
• Joves fins a 35 anys o majors de 45 anys.
• Persones immigrants.
• Persones amb discapacitat.
• Residents en àrees protegides i/o zones rurals.

 

Com se sol·liciten?
Les sol·licituds només es podran presentar a través de l'eina prevista al web de Fundació Biodiversitat, una vegada que aquest contracte porti vigent 6 mesos. És a dir, una vegada que la persona contractada porti treballant almenys 6 mesos i a temps complet.


Termini de presentació de les sol·licituds
La primera d'elles finalitza el 15 de març, però els treballadors per compte propi tindran un nou termini fins al 30 de setembre. No obstant això, aquells que enviïn la documentació abans del pròxim dilluns rebran els diners, com tard, a la tardor de 2021.

 

Quina documentació és necessària per a sol·licitar-la?
1. Sol·licitud signada per el/la representant legal de l'entitat (segons model).
2. Estatuts o document vigent on constin les normes per les quals es regula l'activitat de l'entitat. No es presenten en el cas de persona física.
3. DNI del representant legal o persona en qui delegui.
4. Poder o document que acrediti la representació amb què s'actua. No es presenten en el cas de persona física.
5. Document acreditatiu de la inscripció del sol·licitant en el Registre Administratiu corresponent, quan la mateixa sigui necessària o document justificatiu de la no obligatorietat d'inscripció al registre. En el cas de persones físiques, alta al RETA (Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms) per al que haurà d'aportar el pagament del rebut corresponent del mes en què se sol·liciti la subvenció de la convocatòria o en el cas que no sigui possible, el del mes immediatament anterior. A més, haurà de presentar-se la declaració censal d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors (model 036 o 037) o el Document Únic Electrònic.
6. Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per l'Agència Tributària referits a la Llei de Subvencions amb una validesa de 6 mesos a comptar des de la data d'expedició.
7. Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions enfront de la Seguretat Social referits a la Llei de Subvencions amb una validesa de 6 mesos a comptar des de la data d'expedició.
8. Declaració escrita, en compliment del que es disposa en el Reglament (UE) Núm. 1407/2013 de la Comissió, sobre qualsevol subvenció rebuda durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, així com de què no es tracta d'una empresa en crisi segons el que es disposa en els articles 1 i 2 del Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió. Solament serà presentada per entitats amb ànim de lucre.
9. Declaració responsable de l'entitat beneficiària que manté un sistema de comptabilitat analítica o separada amb totes les transaccions relacionades amb les operacions cofinançades pel Fons Social Europeu, diferenciat de la resta de les activitats que les entitats exerceixin, de manera que pugui identificar-se la subvenció concedida, segons model.
10. DNI o Targeta de residència de la persona contractada.
11. Contracte de treball formalitzat, comunicació d'aquest contracte al Servei Públic d'Ocupació i, resolució d'alta en la Seguretat Social. El contracte haurà d'incloure entre les seves clàusules informació sobre la direcció del centre de treball on se situï el lloc de treball.
12. Addenda al contracte (segons model) signada per l'entitat beneficiària i per cada persona amb contracte subvencionat.
13. Targeta de desocupació en vigor d'un dels 3 mesos previs a la data de signatura del contracte.
14. Informe de vida laboral de l'entitat on consti l'alta de la persona treballadora en la Seguretat Social i que acrediti el manteniment de la relació laboral subvencionada durant un període d'almenys 6 mesos.
15. Documentació que s'indiqui en cada convocatòria per a acreditar la condició de la persona treballadora com a pertanyent a algun dels col·lectius prioritaris que s'estableixin.
16. Fitxa de dades (segons model) que s'estableixi en la corresponent convocatòria, recollits en el moment d'accés de la persona desocupada al contracte, amb els indicadors que s'ajustaran al que s'estableix en el Reglament 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu al Fons Social Europeu, i altra normativa d'aplicació.
17. Certificat bancari de titularitat de compte.
18. Certificat (segons model) signat per el/la representant legal de l'entitat que acredita que la subvenció rebuda ha contribuït a la generació d'ocupació neta. La FB es reserva el dret de realitzar les comprovacions oportunes en aquest sentit per a assegurar la generació d'ocupació neta.
19. En el seu cas, certificat (segons model) signat per el/la representant legal de l'entitat comunicant baixa de la persona contractada per causa imputable a aquesta.
20. Certificat justificatiu de discapacitat, en el seu cas.
21. Declaració jurada (segons model) acreditativa de residir en àrees protegides o zones rurals en el seu cas.
22. Informe de vida laboral de la persona contractada en el qual s'acrediti que, el dia previ a la data de signatura del contracte, no ha realitzat cap activitat per compte propi o aliè. Si la persona contractada va treballar per compte d'altri per a el/la sol·licitant quinze dies abans a la data de signatura del contracte, la sol·licitud no serà admesa.
23. Declaració d'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat (contracte per al qual se sol·licita la subvenció), procedents d'altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, així com l'aplicació donada als anteriors, si escau.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top