Ajornaments del pagament de quotes a la Seguretat Social durant 2023

El Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, amb entrada en vigor el 2023, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat, prorroga els ajornaments en el pagament de quotes de la Seguretat Social a determinats sectors d'activitat.

Empreses i treballadors de la mar
Podran sol·licitar ajornaments en el pagament de les quotes de la Seguretat Social les empreses que desenvolupin la seva activitat en el sector de la mar i es trobin al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social. La meritació d'aquestes quotes tindrà lloc entre els mesos de gener a març de 2023, tant per a empreses com per a autònoms inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

Per al sector del transport urbà i per carretera
També podran sol·licitar ajornaments en el pagament de les quotes de la Seguretat Social les empreses que desenvolupin la seva activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942) i es trobin al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social. La meritació d'aquestes quotes serà:

  • Entre els mesos de gener a març de 2023, en el cas d'empreses.
  • Entre els mesos de febrer a abril de 2023, en el cas de treballadors autònoms.

Sector agrari
Seguint aquesta línia, podran sol·licitar ajornaments les empreses incloses al Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris i treballadors autònoms del Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris afectats per causa de la sequera, la meritació de la qual tingui lloc:

  • Entre els mesos de gener a març de 2023, en el cas de les empreses agràries.
  • Entre els mesos de febrer a abril de 2023, per als treballadors per compte propi agraris.

Ajornament del pagament de quotes derivades de les erupcions volcàniques de La Palma

Podran sol·licitar ajornaments en el pagament de quotes de la Seguretat Social i resta de conceptes de recaptació conjunta als quals fa esment el Reial decret 20/2022, les empreses i autònoms, independentment del règim de la Seguretat Social en el qual estiguin inclosos, amb codi de compte de cotització principal a la Comunitat Autònoma de Canàries i resultin afectats per l'erupció volcànica produïda a la Palma.

La meritació d'aquestes quotes a la Seguretat Social tindrà lloc:

  • Entre els mesos de gener a març de 2023, en el cas de les empreses afectades.
  • Entre els mesos de febrer a abril de 2023, en el cas de treballadors autònoms.

A aquests ajornaments els seran aplicable les condicions, termini de presentació respecte a cadascuna de les mensualitats l'ajornament de les quals es sol·licita i el règim jurídic establert a l'article 10 del Reial decret llei 20/2021, de 5 d'octubre.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top