Així es pot cotitzar a la Seguretat Social sense treballar

Per tenir dret a cobrar determinades prestacions públiques, com la pensió contributiva de jubilació o incapacitat permanent, es necessari haver cotitzat durant un temps determinant. Per exemple, per cobrar una pensió contributiva de jubilació cal cotitzar 15 anys. Normalment per cotitzar es necessari treballar per compte aliena o pròpia. No obstant, es possible cotitzar a la Seguretat Social sense treballar si es subscriu el Conveni Especial amb aquesta administració. 

El Conveni Especial té com a objectiu la cobertura de les prestacions corresponents a invalidesa permanent, mort i supervivència, derivades de malalties comuns i accident no laboral, jubilació i serveis socials. En aquest cas el ciutadà té l’obligació d’abonar les quotes que corresponguin. 

 

Beneficiaris: 
- Els treballadors que causin baixa al Règim de la Seguretat Social en que estiguin i no quedin compresos en cap altre. 
- Els treballadors per compte aliè indefinits i els treballadors per compte pròpia incloses en el Sistema de la Seguretat Social, sempre que continuïn en situació d’alta, tinguin 65 o més anys y 35 o més de cotització efectiva. 
- Els treballadors o assimilats en situació de pluriocupació o pluriactivitat que cessin en alguna de les activitats per compte aliena o pròpia. 
- Els treballadors o assimilats que cessin la seva activitat per compte pròpia o aliena i siguin contractats amb remuneracions que donin lloc a una base de cotització inferior a la mitjana de dotze mesos immediatament anteriors a dit cessament. 
- Els pensionistes d’incapacitat permanent total per la seva professió habitual, que amb posterioritat a la data d’efecte de la corresponent pensió hagin realitzat treballs i haguessin estat inclosos en algun Règim del Sistema de Seguretat Social i es trobin en una de les situacions anteriors. 
- Els treballadors que es trobin percebent prestacions per desocupació o subsidi per desocupació i cessin en la percepció de les mateixes. 
- Els pensionistes que hagin estat declarats capacitats o invàlids parcials. 
- Els pensionistes d’incapacitat permanent o jubilació a qui s’anul•li la seva pensió en virtut de sentencia ferma. 
- Els treballadors que hagin causat baixa a causa de sol•licitud d’una pensió i aquesta s’hagi denegat.

Així mateix, és requisit indispensable tenir cobert un període mínim de cotització de 1.080 dies en els dotze anys immediatament anteriors a la baixa al Règim de la Seguretat Social de que es tracta. 

 

¿Com es pot sol•licitar el Conveni Especial?

La sol•licitud del Conveni Especial s'efectua mitjançant la presentació del model TA-0040 davant la Direcció provincial de la TGSS o Administració de la mateixa corresponent al domicili del sol•licitant. S'obren dos terminis:

- 90 dies següents al cessament o situació determinant del Conveni Especial.

- L'any següent al cessament o situació determinant del Conveni Especial.


Elecció de la base de cotització:

La cotització ha de ser abonada pel subscriptor i és obligatòria des de la data d'efectes del conveni especial i mentre es mantingui la vigència d'aquest. En el moment de signar el conveni, l'interessat pot triar entre les següents bases mensuals de cotització:

- La base màxima de cotització per contingències comunes del grup de cotització corresponent a la categoria professional de l'interessat o en el Règim en què estigués enquadrat en la data de baixa en el treball determinant del Conveni Especial, sempre que hagi cotitzat per ella durant almenys 24 mesos –consecutius o no– en els últims cinc anys.
- La mitjana de la base per la qual s'hagués vingut cotitzant en els últims dotze mesos.
- La base mínima de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que estigui vigent a la data d'efectes del Conveni Especial.
- Una base de cotització que estigui compresa entre les bases anteriors.

A la base de cotització se li aplicarà un coeficient del 0,94.

 

Supòsits especials:
També hi ha alguns convenis especials dissenyats per a determinades situacions:
- Conveni especial de treballadors que redueixin la jornada per cuidar d'un menor, discapacitat o familiar.
- Conveni especial de treballadors contractats a temps parcial.
- Conveni especial de treballadors perceptors del subsidi de desocupació per a majors de 52 anys.
- Conveni especial durant la situació d'alta especial a conseqüència de vaga legal o tancament patronal.
- Conveni especial per a treballadors que cessin en les prestacions de serveis o activitats.
- Conveni especial de cuidadors no professionals de persones en situació de dependència.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top