Adéu al sever règim sancionador del model 720 però no al 720

La llei General Tributària regula l’obligació de presentar amb caràcter anual una declaració informativa als residents a Espanya en relació als béns i drets que aquests puguin tenir a l’estranger (Model 720). En concret, i en trets generals, en aquest Model 720 els residents a Espanya tenen l’obligació d’informar sobre els seus comptes a entitats financeres, valors (participacions i accions en entitats), assegurances de vida o invalidesa, rendes vitalícies i temporals i, finalment, sobre els seus béns i drets immobiliaris. Aquests béns i drets (la seva tinença i variació de valor) han de ser declarats en tant en que superin un certs límits quantitatius, com també és obligatori declarar les baixes dels béns i drets que hagin estat declarats en anys anteriors. Tot plegat, amb certes excepcions recollides a la normativa.

Fins ara, en general, la falta de presentació de la declaració o la presentació extemporània o amb dades falses o inexactes podien implicar dos tipus de conseqüències:

  • Per una banda, sancions "formals" (de 5.000 o 100 euros per dada o conjunt de dades amb un mínim de 10.000 o 1.500 euros), segons si la declaració no es presentava o es presentava incorrectament, o bé es presentava fora de termini.
  • Per una altra banda, la normativa d’IRPF i de l’Impost sobre Societats estableixen que, quan la declaració es presenta tard o no es presenta, el valor dels béns i drets es considerarà que constitueixen un increment de patrimoni o renda no declarats, a no ser que es provi o es justifiqui que aquests béns i/o drets van ser adquirits amb rendes declarades o bé adquirits en aquells exercicis en els què el subjecte passiu no era resident. En aquests casos, a més, pot ser imposada una sanció del 150% sobre la quota resultant d’aquesta imputació.

En definitiva, aquestes obligacions van ser dissenyades en el seu moment d’una forma tan estricta i penalitzant que podien arribar a ser considerades desproporcionades i així ho va entendre la Comissió Europea, que al mes de Novembre de l’any 2015 va iniciar un procediment d’infracció contra el Regne d’ España (2014/4330) en relació amb el Model 720, seguit d’un Dictamen de febrer de 2017.

I és que la Comissió Europea entenia que Espanya, establint una obligació informativa (la del Model 720) amb un règim sancionador tan sever, dissuadia als contribuents espanyols de realitzar inversions a l’estranger, la qual cosa suposava una restricció a la lliure circulació de capitals regulada a l’article 63 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

Davant la inacció legislativa d’Espanya, finalment, la Comissió va interposar un recurs davant el Tribunal de Justícia de l’Unió Europea a l’octubre de 2019 (C788/19), en el que sol·licitava que es declarés que Espanya no havia respectat les llibertats fonamentals del Tractat de Funcionament de la Unión Europea i de l’Acord de l’Espai Econòmic Europeu. I ha estat a finals del mes de gener de 2022 quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (en endavant TJUE) s’ha pronunciat sobre aquesta qüestió.

Al respecte, el passat 27 de gener de 2022, el TJUE ha sentenciat que la normativa espanyola del Model 720 vulnera el Dret de la Unió Europea.

En concret, el Tribunal, sosté en la seva Sentència relativa a l’Assumpte C-788/19 que pel que fa la normativa que regula el Model 720 restringeix desproporcionadament la lliure circulació de capitals en tres aspectes plantejats al procediment:

  • La impossibilitat d’invocar la prescripció.
  • La multa del 150% associada a la quota tributària que naixia del guany de patrimoni no justificat en cas de no informar correctament de l’obligació d’informar.
  • Les multes pecuniàries derivades de la falta de presentació del Model 720 o de la declaració incorrecta o extemporània.

Aquestes afirmacions y conclusions de la Sentència Europea comporten importants implicacions a efectes pràctics i requereix un detingut anàlisi de cada cas concret que es pugui plantejar.

Per tal de què aquesta exposició sigui d’una certa utilitat pràctica, i resulti el més entenedora possible, a continuació destaquem algunes de les conseqüències pràctiques que considerem que es poden donar de forma més freqüent arrel de la Sentència (sens perjudici de què en cada cas hagi de fer-se un anàlisi “ad hoc”).

 

CONSEQUÈNCIES PRÀCTIQUES GENERALS DE LA SENTÈNCIA D’ESCENARIS MÉS FREQÜENTS:

- Segueix existint l’obligació de presentar el Model 720?

Sí, l’obligació d’informar sobre els béns i drets situats a l’estranger NO ha estat declarada contrària al Dret de la Unió Europea. Per tant, segueix plenament VIGENT l’obligació de presentar el Model 720.

- Exclou la Sentència l’obligació d’informar béns i drets situats a l’estranger que van ser adquirits a exercicis prescrits?

No, l’obligació d’informar d’aquests béns i drets es manté.

És el règim sancionador que es veu afectat per la Sentència del TJUE; és a dir: en cas d’incompliment d’aquesta obligació, el què estableix la Sentència és que l’Administració NO podrà:

i) Determinar que el valor dels béns i drets són guany patrimonial no justificat o renda no declarada (a l’impost d’IRPF).

ii) Aplicar la sanció del 150% vinculada a aquest incompliment.

iii) Imposar les sancions formals per la falta de presentació del Model 720 o la seva presentació incompleta o inexacta, sens perjudici de la possibilitat de què es considerin aplicables les sancions generals previstes per a les infraccions tributàries derivades de la falta de presentació de declaracions (que són molt inferiors).(*)

- Són vàlides les sancions que en el seu dia han estat imposades (amb anterioritat a la Sentència) sota el règim que la Sentència ha declarat il·legal per no haver presentat la declaració o per haver-la presentat de forma incorrecta o fora de termini?

Aquestes sancions ara, amb la Sentència, han esdevingut IL·LEGALS. Caldrà analitzar en cada cas concret la possible impugnació de sancions imposades.

Tanmateix és important que en aquest punt haurà de ser tinguda en compte la modificació legal que en breu durà a terme el Legislador per tal d'adequar la normativa espanyola a la Sentència Europea. En aquets sentit, destacar que al temps de publicar la present Nota Informativa el règim sancionador estar essent objecte de tramitació legislativa al Congrés dels Diputats i en breu veurà la llum per a poder-se aplicar.

- Com afecta la Sentència als contribuents a qui els hagi resultat d’aplicació la qualificació de renda derivada de l’incompliment de l’obligació d’informar en termini com a guany patrimonial no justificat o renda no declarada?

La imputació al contribuent d’un guany patrimonial no justificat com a conseqüència d’incomplir l’obligació d’informar en termini, ha esdevingut il·legal arrel de la Sentència de 27 de Gener de 2022.

Si a més d’aquesta imputació, ha estat imposada la sanció de la multa del 150% i multes pecuniàries fixes; els contribuents a qui els hagi resultat d’aplicació la multa pecuniària proporcional del 150% i les multes pecuniàries fixes poden veure’s afectats pel criteri emès del TJUE que les considera desproporcionades i per tant contràries al Dret de la Unió Europea.

Aquelles liquidacions que a dia d’avui no siguin fermes, hauran de ser anul·lades amb les seves respectives sancions, donant lloc novament a una devolució d’ingressos indeguts.

Respecte aquelles que hagin esdevingut fermes, caldrà analitzar la via procedimental a seguir cas per cas, per tal de recuperar les quantitats ingressades.

- Com afecta la Sentència als contribuents que van imputar voluntàriament el guany patrimonial de patrimoni no justificat per evitar el règim sancionador que ara ha estat declarat il·legal?

En principi, en aquestes situacions hauria de poder recuperar-se l’ingrés tributari realitzat però caldrà analitzar cas per cas la via de reclamació a posar en marxa.

En principi, els contribuents que haguessin regularitzat voluntàriament la seva situació i haguessin sol·licitat la rectificació de les seves autoliquidacions haurien de veure estimades les seves sol·licituds de rectificació. Si no haguessin sol·licitat la rectificació, haurà de ser analitzada cas per cas la seva situació concreta per a determinar el procediment més adient a instar per tal de poder recuperar l’import ingressat.

 

Dàmaris Resina

Departament fiscal de TAX BARCELONA

dresina@tax.es

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top