Actualització de declaracions informatives i model 430

Quan seran aplicables les actualitzacions?

Les actualitzacions seran aplicables per primera vegada a les declaracions informatives corresponents a l’exercici 2023, que es presentaran en l’exercici 2024.

 

Aquí t’expliquem les actualitzacions:

 

Model 165: Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recent creació

Nou camp que identifiqui els declarants que tinguin la consideració d’“Empresa emergent”. Aquesta identificació es considera convenient donades les especialitats de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació.

 

Model 184. Declaració informativa anual a presentar per les entitats en règim d’atribució de rendes

Nou camp per a informar del “Rendiment net previ d’activitats econòmiques en estimació objectiva (excepte agrícoles, ramaderes i forestals)” al registre de tipus 2, registre de soci, hereu, comuner o partícip.

 

Nou camp per a informar del “Rendiment net minorat d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objectiva” en el registre de tipus 2, registre de soci, hereu, comuner o partícip.

 

Model 289. Declaració informativa anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua

Actualitza la relació de països o jurisdiccions dels residents fiscals sobre els quals han presentar les institucions financeres el model 289 a partir del 2024 i següents, i relació de països o jurisdiccions que té consideració de “jurisdicció participant” a què es refereix l’apartat D.4 de la secció VIII RD 1021/2015.

 

Model 188. Resum anual de retencions i ingressos a compte de l’IRPF, de l’IS i de l’IRNR corresponent a establiments permanents, en relació amb les rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d’operacions de capitalització i de contractes d’assegurança de vida o invalidesa.

Actualitza les referències normatives dels camps “NIF del declarant”, “NIF del perceptor” i “NIF del representant legal”.

 

Modifica el camp “CODI PROVÍNCIA” introduint el CP 53 referit a l’illa de la Palma.

 

Model 194. Resum anual de retencions i ingressos a compte de l’IRPF, de l’IS i de l’IRNR corresponent a establiments permanents derivats de la transmissió, amortització, reemborsament, bescanvi o conversió de qualsevol classe d’actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens.

Actualitza les referències normatives dels camps “NIF del declarant”, “NIF del perceptor” i “NIF del representant legal”.

 

Es modifica el camp “CODI PROVÍNCIA” al registre de tipus 2, registre de perceptor, introduint el CP 53 referit a l’illa de la Palma.

 

Al camp “% RETENCIÓ” del registre de tipus 2, registre de perceptor, afegeix: “Així mateix, amb caràcter excepcional, en els termes i períodes previstos en la disposició addicional cinquanta-setena de la LIRPF, el percentatge de retenció també es reduirà en un 60% quan es tracti de rendiments del capital mobiliari obtinguts a l’Illa de La Palma per contribuents amb residència habitual i efectiva en aquest territori, amb dret a la deducció de l’article 68.4 de la LIRPF. ”

 

Es crea un nou camp “Ceuta o Melilla / Illa de La Palma” al registre de tipus 2, registre de perceptor, per a informar si es tracta de rendiments obtinguts en aquests territoris amb dret a la deducció establerta.

 

Model 180. Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre determinades rendes o rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans de l’IRPF, de l’IS i de l’IRNR, corresponent a establiments permanents.

Es modifica el camp “CODI PROVÍNCIA” i el camp “DIRECCIÓ DE L’IMMOBLE” del registre de tipus 2, registre del perceptor, introduint el CP 53 referit a l’Illa de La Palma, de manera que es puguin identificar els rendiments als quals resulti de l’aplicació la reducció del percentatge de retenció.

 

Model 198. Declaració anual d’operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris

Nou camp “SANCIONS” del registre tipus 1, registre de declarant, per a informar adequadament de les compensacions i sancions derivades d’allò disposat al Reglament Delegat (UE) 2018/1229 de la Comissió, del 25 de maig del 2018, pel qual es completa el Reglament (UE) nº 909/2014 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa referència a les normes tècniques de regulació relatives a la disciplina de liquidació. També modifica el camp “COMPENSACIONS” i nou camp “SANCIONS” del registre del tipus 2, registre de declarat.

 

Es modifica el camp “Clau d’operació”, del registre de tipus 2, registre de declarat per a eliminar les claus B i U, per resultar actualment. Pel mateix motiu se suprimeix el camp “Codi de relació”.

 

S’inclou una nova clau L al camp “Clau de valor”, del registre de tipus 2, registre de declarat, per a identificar els contractes per diferències.

 

S’amplia el número de posicions dels camps “Número d’ordre”, “Número d’ordre de l’operació relacionada” i “Número d’actius financers i altres valors” del registre de tipus 2, registre de declarat.

 

S’especifica com informar el camp de “Despeses de l’operació” en cas que existeixin múltiples declarats associats a una operació.

 

Model 296. “IRNR. No residents sense establiment permanent. Declaració anual de retencions i ingressos a compte”

Es crea un nou camp “Identificador de registre o número d’ordre” i es crea l’”Annex de desglossament de retencions i ingressos a compte ingressats a l’Estat, a les Diputacions Forals del País Basc i a la Comunitat Foral de Navarra” al registre de tipus 2, registre de perceptor, a complimentar exclusivament en el cas que les retencions i ingressos a compte hagin de ser ingressades en proporció al volum d’operacions segons allò disposat al segon paràgraf de l’apartat 2 de l’article 30 del Conveni Econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra i a l’apartat Quart de l’article 22 i l’apartat Dos de l’article 23 del Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc.

 

Model 196. IRPF, IS i IRNR (establiments permanents). Retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtinguts per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d’institucions financeres

Modifica el camp “CODI PROVÍNCIA” al registre de tipus 2, registre de declarat, introduint el CP 53 referit a l’Illa de La Palma.

 

Es crea un nou camp “Ceuta o Melilla / Illa de La Palma” al registre de tipus 2, registre de declarat, per a informar si es tracta de rendiments obtinguts en aquests territoris amb dret a la deducció establerta.

 

Model 189. Declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes

Modifica l’Ordre EHA/3481/2008 a l’objecte d’actualitzar les referències normatives del camp “Codi país” (Ordre EHA/3496/2011), així com d’ampliar el número de posicions del camp “Número de valors”, ambdós del registre de tipus 2, registre de declarat, dels dissenys de registre del model.

 

Model 193. Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments del capital mobiliari de l’IRPF, determinades rendes de l’IS i de l’IRNR (establiments permanents)

En línia amb el que ja s’ha assenyalat en relació amb els models 188, 194, 180 i 196, es desglossa l’Illa de La Palma al camp “Codi de província” (CP 53), del registre de tipus 2, registre de perceptor, dels dissenys de registre del model, s’actualitza la descripció del camp “% de retenció” i es crea un nou camp, “Ceuta o Melilla / Illa de La Palma”.

 

S’inclou una nova categoria 5 al camp “Pagament”, del registre de tipus 2, registre de perceptor, per a informar dels pagaments que realitzi el declarant en qualitat de mediador d’altres tipus de rendiments o rendes obtingudes per la cessió a tercers de capitals propis consignats amb clau de percepció “B” i naturalesa “06”.

 

S’inclou una nova subclau 15 dins de la clau de percepció C, al camp “Naturalesa” al registre de tipus 2, registre de perceptor, per a informar de les bestretes a compte derivades de la cessió de l’explotació de drets d’autor, quan aquestes bestretes tinguin la consideració de rendiments del capital mobiliari, que es meritin al llarg de diversos anys, ja que el percentatge de retenció i ingrés a compte en aquests casos és un percentatge reduït en base a la modificació de l’article 101.9 de la Llei 35/2006 efectuada per la Llei 31/2022 de PGE.

 

Modificació tècnica al camp “Naturalesa del declarant”, del registre de tipus 2, registre de perceptor, per a indicar que sempre que en aquest camp es consigni “S”, el camp “Penalitzacions” es consignarà a zeros.

 

Es creen els nous camps “Retencions i ingressos a compte ingressats a l’Estat, a les Diputacions Forals del País Basc i a la Comunitat Foral de Navarra” del registre de tipus 2, registre de perceptor, en línia amb la modificació del model 296, per a informar de manera diferenciada, a complimentar exclusivament en els cas que les retencions i ingressos a compte relatives a rendiments del capital mobiliari o rendes subjectes a retenció hagin de ser ingressades en proporció al volum d’operacions segons allò previst al Conveni Econòmic o Concert Econòmic.

 

Nou model 430 “Impost sobre les Primes d’Assegurances. Autoliquidció”

S’homogeneïtza la informació relativa a la identificació del declarant a la declaració-liquidació mensual model 430 amb la continguda a la declaració resum anual model 480.

 

La nova regulació entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2024 i serà aplicable, per primera vegada, a l’autoliquidació corresponent al mes de gener del 2024, que es presentarà durant els vint primers dies del mes de febrer del 2024.

 

Es deroga la regulació anterior del model 430, amb efectes pels períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’exercici 2024: l’article 3 de l’Ordre EHA/3397/2006 i l’Ordre de 24 de novembre del 2000.

 

Vols més informació? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top