El consell de ministres ha comunicat aquest dimarts un nou paquet de mesures davant la situació provocada pel COVID-19, centrades en l'ajornament del pagament de les cotitzacions i deutes a la Seguretat Social d'autònoms i empreses.
 
 
EMPRESES I AUTÒNOMS
Moratòries en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social durant sis mesos en els casos i condicions que es determinin mitjançant Ordre Ministerial.

  • Aquestes moratòries afectaran les cotitzacions corresponents al període entre abril i juny de 2020 per a les empreses, mentre que en el cas dels autònoms seria el comprès entre maig i juliol de 2020.
  • Per a ser beneficiari d'aquesta moratòria les empreses i autònoms deuen no tenir en vigor ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social. Aquests podran així sol·licitar fins al 30 de juny de 2020 l'ajornament del pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, que hagin d'ingressar entre els mesos d'abril i juny de 2020, sense que aquest ajornament porti aparellat pagament d'interessos.

 
Així mateix, per a facilitar a les empreses i als autònoms la realització de les gestions amb la Seguretat Social, es permetrà a empreses i gestories a utilitzar el Sistema de remissió electrònica de dades (RED) per a efectuar per mitjans electrònics les sol·licituds i altres tràmits corresponents als ajornaments en el pagament de deutes, les moratòries en el pagament de cotitzacions i les devolucions d'ingressos indeguts amb la Seguretat Social.
 
D'altra banda, aquells autònoms que hagin suspès la seva activitat i passin a percebre la prestació per cessament d'activitat pel Covid-19 i que no hagin ingressat en termini les cotitzacions socials corresponents als dies efectivament treballats del mes de març, podran abonar-les fora de termini sense recàrrec (disposició final).
 
 
TREBALLADORS AMB UN CONTRACTE TEMPORAL
Per a treballadors amb contracte temporal que s'han quedat en atur sense dret a prestació, d'almenys dos mesos de durada que s'hagués extingit després de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma –el 14 de març– i que no comptessin amb cotitzacions suficients per a accedir a una altra mena de prestació o subsidi, rebrà una ajuda del 80% del IPREM – actualment fixat en 537,84 euros–. És a dir, cobraran 430 euros i durarà només un mes.
 
EMPLEADES DE LA LLAR
Les empleades de la llar donades d'alta en la Seguretat Social abans de la declaració de l'estat d'alarma i que hagin deixat de prestar serveis en un o diversos domicilis tindran per primera vegada una prestació equiparable a l'atur. L'ajuda es gestionarà el SEPE i ascendirà al 70% de la base reguladora, una vegada la treballadora acrediti l'acomiadament o la baixa en la Seguretat Social.
 
 
PLANS DE PENSIONS
Es poden rescatar els plans de pensions si has estat afectat per un ERTE i també pel cessament d'activitat de treballadors per compte propi o autònoms als casos en els quals es poden cobrar aquests plans.
 
 
ALTRES MESURES

  • Moratòria de pagament de crèdits al consum per a persones en vulnerabilitat econòmica durant tres mesos, ampliables mitjançant acord del consell de ministres.
  • En relació a viatges combinats cancel·lats, estableixen la possibilitat d'un bonus per a ser utilitzat en un any pel consumidor. Si aquest no s'utilitza, haurà de procedir-se a la devolució de l'inicialment pagat. I, a més, la prohibició de la publicitat del joc online durant el temps que duri l'estat d'alarma.

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}