QUÈ SÓN LES LÍNIES ICO? 
Les Línies ICO són sistemes de finançament amb les que l’Institut de Crèdit Oficial facilita fons amb la intermediació de les entitats de crèdit, dissenyats per a finançar activitats empresarials i projectes d’inversió d’autònoms, emprenedors i empreses, necessitats de liquiditat i despeses de l’activitat, així com vendes a curt termini dins el territori nacional.

 

COM FUNCIONEN?
1. Sol·licitud de la línia ICO que necessiti cada negoci, directament a les entitats financeres.
2. Anàlisi per les entitats financeres de l’operació, determinació per les mateixes de les garanties exigibles i decisió de l’aprovació del finançament.
3. Formalització del contracte amb el client, amb els fons que ICO entrega als bancs.

 

QUINES MESURES S’HAN APROVAT A RAÓ DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID 19?
Aquests últims dies el Govern està aprovant mesures per fer front a la situació d’emergència que ha generat el virus COVID 19.  En el marc de les mesures econòmiques, el Reial Decret 8/2020 de 17 de març, preveu, com a mesures per garantir la liquiditat, per tal de sostenir l’activitat econòmica, entre d’altres, ampliar el límit d’endeutament net de l’ICO.
 
Concretament, s’amplia en 10.000 milions d’euros el límit d’endeutament net de l’ICO amb l’objectiu d’augmentar les línies ICO de finançament a empreses i autònoms.

ESPECÍFIC: LÍNIA ICO SECTOR TURÍSTIC I ACTIVITATS CONNEXES COVID 19
El Govern ha desenvolupat aquesta nova Línia ICO per empreses vinculades amb el sector  turístic, hostaleria i transport a raó del COVID 19. 


A qui va dirigit?

A autònoms i empreses, amb domicili social a Espanya, que formalitzin operacions amb la Línia ICO empreses i emprenedors, i que tinguin algunes de les activitats següents: CNAE 2009: 493, 4931, 4932, 4939, 511, 5110, 5221, 5222, 5223, 551, 5510, 552, 5520, 559, 5590, 56, 561, 5610, 5621, 5629, 7711, 7911, 7912, 799, 7990, 855, 91, 9004, 9102, 9321, 9329.
 

Requisits que han de complir les empreses: 

 • No poden figurar en situació de morositat en els fitxers d’informació sobre solvència patrimonial i crèdit.
 • No poden estar incursos en un procediment d’insolvència col·lectiva ni reunir els requisits per trobar-se sotmès a un procediment d’insolvència col·lectiva a petició dels creditors.
 • No podrà utilitzar el finançament per fer refinançaments anteriors o posteriors d’altres préstecs amb l’entitat financera.
 • Els clients que tinguin la consideració de gran empresa hauran de tenir una qualificació creditícia B o superior.
 • Import màxim per client: 500.000€ en una o vàries operacions.
 • Conceptes finançables: necessitats de liquiditat finançables a través de la Línia ICO Empreses i Emprenedors.
 • Tipus: a través d’un préstec.
 • Tipus d’interès: fix, fins a un 1,5% (TAE màxima incloses comissions).
 • Termini d’amortització i carència: de 1 a 4 anys, amb 1 any de carència de principal.
 • Comissions: l’entitat de crèdit pot cobrar una comissió inicial, a més, en el seu cas, de la d’amortització anticipada, que amb caràcter general serà de un 1% sobre l’import cancel·lat.
 • Garanties: a determinar per l’entitat de crèdit, excepte aval de SGR/ SAECA. L’ICO garanteix a les entitats de crèdit el 50 % del risc dels seus clients.
 • Vigència: es podran formalitzar préstecs fins el 31 de desembre de 2020.
 • On es pot sol·licitar: a qualsevol de les entitats de crèdit que col·laboren amb l’ICO en el finançament ICO Sector Turístic i activitats connexes – COVID 19/ Thomas Cook.
 • Documentació mínima: 
   
  • Prèvia a la formalització de l’operació: declaració responsable d’ajuda subjecta al Reglament de mínims, que facilita l’entitat de crèdit.
  • L’entitat de crèdit verifica que les ajudes prèvies declarades per cada client més l’ajuda corresponent a l’operació de préstec amb garantia ICO a formalitzar NO supera els 200.000 euros.
  • Declaració d’ajuda de mínims.
  • Documentació acreditativa de la condició de client d’aquest finançament amb garantia ICO: 
 • Còpia del CIF en empreses i el NIF en autònoms.
 • Còpia escriptura o estatuts en el que consti el domicili social.
 • Model 036 o 037 en el que figuri el CNAE del client.

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}