Fins el 31 de desembre de 2021 podrà sol·licitar ajudes directes pel seu negoci. Té dret a elles? Quins requisits ha de complir? Quants diners li donaran? Pot sol·licitar-les a totes les Comunitats on operi? I si pertany a un grup de societats o una comunitat de béns?

Ahir 14 d’abril, el BOE va publicar els criteris per l’assignació d’ajudes directes a autònoms i empreses. En aquest link trobarà un resum de quines ajudes són, quins requisits ha de complir i a qui van dirigides:

https://www.tax.es/ca/actualitat/ajudes-i-subvencions/com-saber-si-tens-dret-a-rebre-les-ajudes-directes-aprovades-pel-govern.html 

El BOE publicat ahir concreta les qüestions necessàries per l’aplicació dels requisits d’elegibilitat dels destinataris i la fixació de la seva quantitat.

 

Qui pot beneficiar-se d’aquestes ajudes?

Empresaris, professionals i pimes.

Es consideren destinataris els empresaris o professionals i entitats que:

Desenvolupin una activitat inclosa en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques –CNAE 09– i continuïn exercint-la en el moment de la sol·licitud.

Quan es tracti de grups, bé l’entitat dominant, bé qualsevol de les entitats dominades, haurà hagut de realitzar i continuar desenvolupant almenys una de les activitats previstes als codis de la CNAE com a activitat principal.

Tinguin un volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, a l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent al 2020 a una caiguda de més d’un 30% respecte 2019.

Quan el sol·licitant de l’ajuda tingui un domicili fiscal a les ciutats de Ceuta o Melilla o realitzi exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica d’IVA i no apliqui el règim d’estimació objectiva a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques al 2019 i 2020, s’entendrà que el volum d’operacions al 2019 i 2020 el constitueix:

a) Per contribuents de l’Import sobre la Renda de les Persones Físiques, la informació sobre la totalitat dels ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica inclosos a la seva declaració de l’Impost al 2019, així com la suma dels ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica inclosos a les seves autoliquidacions de pagaments fraccionats corresponents a 2020.

b) Pels contribuents de l’Impost sobre Societats o de l’Impost de la Renda de no Residents amb establiment permanent, la informació sobre la base imposable prèvia declarada a l’últim pagament fraccionat dels anys 2019 i 2020 respectivament en el supòsit de que dits pagaments fraccionats es calculin segons el disposat a l’article 40.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats.

 

- Apliquen el règim d’estimació objectiva a l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques. La beneficiària directa de l’ajuda quan s’apliqui el règim d’atribució de rendes del IRPF serà l’entitat sol·licitant i no els seus socis, comuners, hereus o partícips.

 

Què es considera grup consolidat?

Pel cas de grups consolidats que tributin en l'Impost de societats en el règim de tributació consolidada, s'entendrà com a destinatari a l'efecte del compliment dels requisits d'elegibilitat i transferències, el citat grup com un contribuent únic, i no cadascuna de les entitats que l'integren, per la qual cosa el volum d'operacions a considerar per a determinar la caiguda de l'activitat serà el resultat de sumar tots els volums d'operacions de les entitats que conformen el grup.

La sol·licitud serà presentada per la societat representant del grup i inclourà a totes les entitats que hagin format part d'aquest al 2020.

Les entitats que hagin format part d'un grup al 2019, però no al 2020, seran considerades com a independents i podran sol·licitar les ajudes sempre que compleixin els requisits de manera individualitzada.

 

Exclusions

En cap cas es consideren destinataris aquells empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals s’hagués aplicat el mètode d'estimació directa per a la seva determinació o, en el seu cas, hagi resultat negativa en aquest exercici la base imposable de l'Impost de societats o de l'Impost de la Renda de no Residents, abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.

 

Quina és la quantitat de les ajudes?

L'ajuda màxima que es concedirà serà de: 

a) 3.000 € quan es tracti d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb independència que realitzi altres activitats en règim d'estimació directa, fins i tot quan s'hagi renunciat al règim d'estimació objectiva per al 2021

Quan el beneficiari hagi aplicat el règim d'estimació objectiva al 2019 o 2020 no serà necessari complir el requisit d'elegibilitat de caiguda de més del 30% en l'Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent al 2020 respecte el 2019

b) Per a aquells empresaris i professionals el volum d'operacions dels quals anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte a l'any 2019, l'ajuda màxima que es concedirà serà de:

• El 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi dit 30%, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats. Ordre HAC/348/2021, de 12 d'abril. 

• El 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi dit 30%, en el cas d'entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.

El nombre d'empleats es calcularà tenint en compte el número mitjà al 2020 de perceptors de rendiments dineraris del treball consignats en les declaracions mensuals o trimestrals, de retencions i ingressos a compte (model 111)

 

Presentació de les sol·licituds

Es podrà concórrer a convocatòries realitzades per diferents Comunitats Autònomes i Ciutats de Ceuta i Melilla per l'assignació de les ajudes directes excepte quan es tracti d'empresaris, professionals o entitats:

• Amb un volum d'operacions al 2020 inferior o igual a 10 milions d'euros i

• No apliquin el règim de grups a l'Impost de societats

Aquests només podran concórrer a la convocatòria realitzada per la Comunitat Autònoma o, en el seu cas, les Ciutats de Ceuta i Melilla, en la qual se situï el seu domicili fiscal.

La resta de grups i empresaris, professionals o entitats amb un volum d'operacions al 2020 superior a 10 milions d'euros que desenvolupin la seva activitat econòmica en més d'un territori autonòmic o en més d'una Ciutat Autònoma, podran participar a les convocatòries que es realitzin a tots els territoris.

La distribució de la caiguda del volum d'operacions entre els territoris en els quals operin els sol·licitants de les ajudes s'efectuarà a partir de les retribucions del treball personal consignades en la declaració informativa resum anual de retencions i ingressos a compte, les quals seran atribuïdes a cada territori en funció de la residència dels perceptors.

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}