MESURES ÀMBIT SOCIETARI/ CONCURSAL:
Art. 40 i ss REIAL DECRET LLEI 8/2020, de 17 de març.

A QUI VA DIRIGIT: SOCIETATS MERCANTILS I CIVILS, ASSOCIACIONS I FUNDACIONS, I COOPERATIVES.
 
 MESURES SOBRE LES REUNIONS DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ:
A) ENCARA QUE ELS ESTATUTS NO HO PREVEGIN (sessions telemàtiques):

  • Les sessions de l'òrgan d'administració PODRAN celebrar-se per videoconferència.
  • La sessió s'entendrà produïda en el domicili social.
  • Els acords dels òrgans d'administració podran adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió (sempre que ho decideixi el president).

 
MESURES SOBRE FORMULACIÓ DE COMPTES I AUDITORIA:
B) Suspensió del termini de 3 mesos per a formular comptes anuals (fins a 3 mesos després que finalitzi l'estat d'alarma).
C) Si ja s'haguessin formulat els comptes, en els casos d'auditoria obligatòria es prorroga el termini fins a dos mesos després que finalitzi l'estat d'alarma).
 
MESURES SOBRE LA JUNTA GENERAL:
D) La junta general ordinària per a aprovar els comptes de l'exercici se celebrarà dins dels tres mesos des que finalitzi el termini per a formular els comptes (és a dir, en aquests moments està suspès).
E) Si la convocatòria de la junta ja estigués publicada abans de l'estat d'alarma, però el dia de celebració fos posterior, l'òrgan d'administració podrà modificar el lloc i hora o revocar la celebració, amb una antelació de 48 hores.
En cas de revocació, haurà de convocar-se nova junta dins del mes següent a la finalització de l'estat d'alarma.
El notari requerit per a estendre acta de la junta podrà utilitzar mitjans telemàtics per a la seva funció.
F) No es podrà exercitar el dret de separació fins a finalitzar l'estat d'alarma.
G) El reintegrament d'aportacions a socis cooperatius queda suspès fins transcorreguts 6 mesos des de la finalització de l'estat d'alarma.
H) En cas que abans de l'estat d'alarma i durant aquest, concorri causa legal o estatutària de dissolució de la societat, el termini de dos mesos per a la convocatòria de la junta general a fi d'adoptar l'acord de dissolució de la societat o si escau, l'ampliació o reducció de capital, se suspèn fins que finalitzi l'estat d'alarma.
I) Si la causa legal o estatutària de dissolució hagués esdevingut durant l'estat d'alarma, els administradors no respondran personalment dels deutes contrets durant aquest període.
 
Sobre el REGISTRE PROPIETAT-MERCANTIL:

  • Se suspenen els terminis de caducitat dels assentaments de presentació / anotacions preventives, notes marginals i altres assentaments
  • El còmput del termini es reprendrà l'endemà de l'estat d'alarma.

 
SOBRE EL DEURE DE SOL·LICITAR CONCURS: art. 43.

  • El deutor que es trobi en estat d'insolvència no tindrà el deure de sol·licitar la declaració de concurs mentre duri l'estat d'alarma.
  • Fins que no transcorrin DOS MESOS des de la finalització de l'estat d'alarma, no s'admetran sol·licituds de concurs necessari que s'haguessin presentat durant l'alarma i els dos mesos següents.
  • SI S'HAGUÉS PRESENTAT CONCURS VOLUNTARI, s'admetrà a tràmit.
  • Mentre estigui vigent l'estat d'alarma, no haurà de sol·licitar concurs el deutor que hagués comunicat l'inici de negociació d'acord de refinançament, acord extrajudicial o adhesions a la proposta anticipada de conveni, encara que hagués vençut el termini de l'article 5.5bis

 

TAX Economistes i Advocats

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}